Logo Stredniskoly.cz

Anglicko-české gymnázium AMAZON

www.acga.cz
info (zavináč) acga.cz
731 007 800 (Přihlášky, přestup)
224 234 826 (Studijní oddělení)

Sídlo školy

Rytířská 10
Praha 1, 11000
Hodnocení prezentace (Co je to?):
95,97 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Mgr. Eva Kudrnová
Zřizovatel:soukromá
Kapacita školy:400 žáků
Kontaktní osoby:Pavla Bajuszová (zástupkyně ředitele), 731 007 800
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Pondělí30. září 201916:30–18:00 hod.Telefonická rezervace v předstihu nutná (731 007 800)
Středa2. října 201914:30–16:00 hod.Telefonická rezervace v předstihu nutná (731 007 800)
Pondělí7. října 201916:30–18:00 hod.Telefonická rezervace v předstihu nutná (731 007 800)
Středa9. října 201915:30–17:30 hod.Telefonická rezervace v předstihu nutná (731 007 800)
Pondělí14. října 201916:30–18:00 hod.Telefonická rezervace v předstihu nutná (731 007 800)
Středa16. října 201915:30–17:30 hod.Telefonická rezervace v předstihu nutná (731 007 800)
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Rodilý mluvčí/Rodilí mluvčí
 • Splátkový kalendář školného
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Kdo jsme

Anglicko-české gymnázium AMAZON (ACGA) je prestižní soukromé humanitní gymnázium umístěné v samém srdci Prahy. Studium je čtyřleté. Prioritním cílem je naučit studenty anglicky a připravit je pro studium na vysokých školách a univerzitách v ČR i zahraničí. Od 3. ročníku vyučujeme vybrané předměty (mezinárodní vztahy, psychologie, právo, umění, média, marketing, ekonomie aj.) v angličtině. Podporujeme studium žáků - cizinců v rámci systému inkluzívního vzdělávání. Prostředí školy trvale utváříme tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a moderní. Motto: "We make learning fun. Join us on an English adventure!"
Škola realizuje odborný poradenský program: Personal Study Advisor, Career Councelor, AMAZON ACADEMIC ASSISTANCE Program, Study Couch.

Stravování

Možnosti poledního stravování v okolí školy jsou: školní jídelna Uhelný trh, dále restaurace nabízející polední menu v okolí školy včetně vegetariánských.

Ubytování

Zprostředkováváme možnosti ubytování. Aktuálně je možné využít ubytovacích kapacit: domov mládeže Neklanova, Praha 2 (http://www.dmneklanova.cz), domov mládeže Pobřežní, Praha 8 (tel. 224 810 339), domov mládeže, který je součástí SŠ hotelnictví a gastronomie, Slavětínská 82, Praha 9 (tel. 281 012 160).

Vybavení

Škola má aktuálně 13 kmenových tříd vybavených projekční technikou vč. interaktivních tabulí ActivBoard a odpovědních systémů ActivExpression a ActivEngage, 8 jazykových učeben, studovnu, učebnu výpočetní techniky (licence Windows, Office 365), výtvarný ateliér a novou přírodovědnou učebnu, šatny pro žáky. Kapacita tříd je 16-24 žáků. Chemická & biologická praktika a fyzikální pokusy jsou realizovány na VŠ.
Pro pobyt žáků ve škole v době mimo dobu vyučování (např. o přestávkách nebo před hodinou) slouží odpočinkové místnosti včetně mezinárodního klubu a tzv. Chill-out zóny.
Nezbytným zázemím pro studenty je moderně vybavená knihovna se stále se rozšiřujícím výběrem knih, učebnic, odborných a cizojazyčných publikací včetně CD a DVD.

Pedagogický sbor

Kvalitní pedagogický sbor je podstatným předpokladem pro dobré fungování školy. Učitelé splňují podmínky způsobilosti dané zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004, tj. mají odbornou i pedagogickou způsobilost a jsou morálně bezúhonní. Zahraniční pedagogové (rodilí mluvčí) jsou také plně kvalifikovaní v oboru, který vyučují.
Poměr mužů a žen je 45 x 55%.

Učitelský tým tvoří lidé, kteří

mají rádi své povolání (vysoká úroveň zodpovědnosti, pracovní nasazení, ochota spolupracovat v týmu)
vytváří přátelské a podnětné studijní prostředí
plně podporují partnerské prostředí mezi studenty navzájem a mezi vyučujícími
respektují osobnost studenta a chtějí diskutovat o jeho názoru
rozvíjí rozumové schopnosti prostřednictvím diskuse, projektování, experimentování, řešení problémů nebo přijímání zodpovědnosti za vykonanou práci
jsou připraveni přijímat nové výzvy od studentů
dokáží podpořit a rozvíjet talent studenta
věnují velkou část svého času přípravám
učí podle předem stanoveného plánu, současně však sledují zájem svých studentů
přinášejí do hodin nové prvky moderní výuky
věnují čas studentům při mimoškolních aktivitách
jsou pravidelně školeni

Poradenští pracovníci ve škole:

Výchovný poradce
Kariérový poradce
Metodik prevence rizikového chování
Školní psycholog
Speciální pedagog
Studijní kouč

Subjects in English (předměty v angličtině)

Možnost volby zaměření a odborná příprava na seminářích dle individuálního zájmu studentů je předpokladem pro úspěšné studium na vysokých školách nebo univerzitách v ČR, státech EU, zahraničí a následném uplatnění ve zvoleném oboru.
Volitelné předměty navazují a prohlubují některý předmět nebo skupinu předmětů. Nabídka volitelných předmětů, jejich zaměření a obsah učiva je v kompetenci a odpovědnosti ředitele gymnázia.

Jazykové zkoušky a Evropské jazykové portfolio

Přehled jazykových zkoušek

Angličtina: FCE, CAE, CPE, SJZ, TOEFL, IELTS
Francouzština: DELF, DALF
Italština: CILS 1-4
Němčina: ZD, ZMP, TestDaF
Španělština: DELE: Certificado inicial, Diploma Básico, Diploma Superior

Evropské jazykové portfolio se stává oficiálním evropským dokladem o tom, jak ovládáme cizí jazyky. Podporuje dovednost komunikovat potřebnou pro život v moderní Evropě. Pomáhá nám zjišťovat, jaké úrovně jsme v jednotlivých jazycích dosáhli, a věnuje pozornost i dovednostem základním, díky nimž se dokážeme domluvit o podstatných věcech jednoduchým způsobem. Vede nás k tomu, abychom si shromažďovali dokumenty o své komunikativní kompetenci v různých jazycích, abychom se učili sami sebe hodnotit podle jednotných evropských měřítek vytvořených Radou Evropy ve Společném evropském referenčním rámci, abychom se nad svým učením hlouběji zamýšleli a vybírali si dílčí učební cíle.

AMAZON Travel – zahraniční poznávací zájezdy

Naše škola pořádá gymnaziální expedice - jazykové poznávací zájezdy na Britské ostrovy a do dalších anglicky mluvících zemí - přinášející a umožňující našim studentům:

vynikající možnost zdokonalit se v angličtině a zároveň poznat historii, přírodní a kulturní krásy vybrané země
porovnat britskou a americkou angličtinu
podpořit a obohatit nejen výuku anglického jazyka, ale také historie, geografie a biologie
vhodně a příjemně zpestřit školní rok
zažít jedinečné a neopakovatelné zážitky na celý život
Kromě jazykových pobytů zaměřených na angličtinu organizujeme také poznávací zájezdy orientované na druhý cizí jazyk – francouzštinu, němčinu, španělštinu.

Lokality, které studenti během poznávacího pobytu navštíví, vhodným způsobem rozvíjejí jejich znalosti získané při studiu na gymnáziu. Cílem zájezdů je umožnit studentům procvičit si jazykové dovednosti v přirozeném prostředí. Ubytování je zajištěno v hostitelských rodinách, popřípadě penzionech či hotelech.

Dobročinné aktivity

Patroni ADRA a UNICEF organizují dobročinné aktivity pro své spolužáky

Dobrovolníci z řad žáků Anglicko-českého gymnázia AMAZON se stali patrony dobročinných organizací ADRY a UNICEF.
Anglicko-české gymnázium AMAZON a UNICEF - Motto: "Pomáhej a žij" - Pomoc hladovějícím dětem trpící podvýživou.
Anglicko-české gymnázium AMAZON a BanglaKids - Motto: "Malé skutky pomůžou velké věci" - projekt BanglaKids - podpora vzdělání tím, že věnuje finanční obnos z ročního školného na dlouhodobou podporu vzdělávání jmenovitě určitého žáka v konkrétní škole v Bangladéši.

10 důvodů proč studovat na AMAZONu

Získáte kvalitní akademické středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou s excelentní znalostí světových jazyků
Rozvoj vlastní osobnosti a individuální přístup je naší prioritou - nízký počet žáků ve třídě
Zaměřujeme se na systematickou výuku cizích jazyků a předmětů v angličtině - vyučující jsou kvalifikovaní rodilí mluvčí
Výuka probíhá v prestižní lokalitě centra Prahy, prostory školy mají vysokou estetickou úroveň
Mezinárodní prostředí působí motivačně a rozšiřuje možnosti budoucího profesního uplatnění
Osvojíte si klíčové kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanskou, k podnikavosti
Podporujeme studium žáků - cizinců v rámci systému inkluzívního vzdělávání
Nabízíme širokou nabídku školních i mimoškolních aktivit
Učitelé vytváří přátelské a podnětné studijní prostředí
Připravujeme Vás ke studiu na vysokých školách a do praxe

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
7941K41 – GymnáziumStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
7941K41 – Gymnázium
Worldwide Education (cizí jazyky a výuka předmětů v AJ)
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní72
Cílem studia je získat akademické vzdělání s vynikající znalostí světových jazyků a osvojit si využívání komunikačních a informačních technologií v praxi. Základem výuky jsou předměty shodné s učebními plány na státním gymnáziu, které vychází z osnov rámcového vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání RVPG MŠMT s rozšířenou výukou cizích jazyků: angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština; v rámci volnočasových aktivit: latina, italština, ruština, japonština, čínština).
Vybrané volitelné předměty jsou vyučovány v angličtině od 3. ročníku. Vyučování začíná v 8:30h.
Podporujeme moderní formy výuky, mezi které patří využívání metody interaktivního vyučování. Nízký počet žáků ve třídách (max. 24 žáků) umožňuje individuální přístup pedagogů ke studentům.
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
Školné: 52500
7941K41 – Gymnázium
Wordwide Education (zaměření na AJ a japonštinu, výuka předmětů v AJ)
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní24
Cílem studia je získat akademické vzdělání s vynikající znalostí světových jazyků a osvojit si využívání komunikačních a informačních technologií v praxi. Základem výuky jsou předměty shodné s učebními plány na státním gymnáziu, které vychází z osnov rámcového vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání RVPG MŠMT s rozšířenou výukou cizích jazyků: angličtina a japonština jako druhý cizí jazyk s kulturním zázemím.
V rámci volnočasových aktivit je možné studium latiny, italštiny, ruštiny, čínštiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, španělštiny).
Vybrané volitelné předměty jsou vyučovány v angličtině od 3. ročníku. Vyučování začíná v 8:30h.
Podporujeme moderní formy výuky, mezi které patří využívání metody interaktivního vyučování. Nízký počet žáků ve třídách (max. 24 žáků) umožňuje individuální přístup pedagogů ke studentům.
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
Školné: 59 400

Fotogalerie

Vchod do budovy školyNávštěva prezidenta republikySportovní denSportovní den - odměnaPodpora pro UNICEFPromoGraduation 2014Grad studentsClassStudenti balkonKnihovnabooksActiveboardart roomart teacherbudova skolyIT classroomsatnabannerpromo ACGAakademie

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.