Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Anglicko-české gymnázium AMAZON

info (zavináč) acga.cz
731 007 800 Přihlášky, přestup
224 234 826 Studijní oddělení

Sídlo školy

Rytířská 10
Praha 1, 11000
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Eva Kudrnová
Zřizovatel:
soukromá

Kontaktní osoby

2. října 2023 – 15. prosince 2023
Přípravný kurz z matematiky
11 lekcí á 90 minut, přihlášky žádejte na office@acga.cz
2. října 2023 – 15. prosince 2023
Přípravný kurz: anglická konverzace s rodilým mluvčím
11 lekcí po 60 minutách, ve skupině max. 8 osob, přihlášky žádejte na office@acga.cz
5. října 2023 17:30–19:00 hod.
Den otevřených dveří
E-mailová rezervace v předstihu nutná (office@acga.cz)
26. října 2023 14:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
E-mailová rezervace v předstihu nutná (office@acga.cz)
15. listopadu 2023 17:30–19:00 hod.
Den otevřených dveří
E-mailová rezervace v předstihu nutná (office@acga.cz)
23.–25. listopadu 2023
Schola Pragensis 2023, Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 - Nusle
9. ledna 2024 17:30–19:00 hod.
Den otevřených dveří
E-mailová rezervace v předstihu nutná (office@acga.cz)
11. ledna 2024 – 8. dubna 2024
Přípravný kurz: anglická konverzace s rodilým mluvčím
11 lekcí po 60 minutách, ve skupině max. 8 osob, přihlášky žádejte na office@acga.cz
15. ledna 2024 – 8. dubna 2024
Přípravný kurz z matematiky
11 lekcí á 90 minut, přihlášky žádejte na office@acga.cz
16. ledna 2024 – 2. dubna 2024
Přípravný kurz z českého jazyka
11 lekcí á 90 minut, přihlášky žádejte na office@acga.cz
23. ledna 2024 17:30–19:00 hod.
Den otevřených dveří
E-mailová rezervace v předstihu nutná (office@acga.cz)
31. ledna 2024 – 28. února 2024
Přípravný kurz z matematiky OnLine
4 lekce á 60 minut
6.–27. března 2024
Přípravný kurz z matematiky OnLine
4 lekce á 60 minut

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, arabština, francouzština, italština, japonština, latina, němčina, ruština, španělština

Anglicko-české gymnázium AMAZON (ACGA) je prestižní soukromé humanitní gymnázium umístěné v samém srdci Prahy. Studium je čtyřleté. Prioritním cílem je naučit studenty anglicky a připravit je pro studium na vysokých školách a univerzitách v ČR i zahraničí. Od 3. ročníku vyučujeme vybrané předměty (mezinárodní vztahy, psychologie, právo, umění, média, marketing, ekonomie aj.) v angličtině. Podporujeme studium žáků - cizinců v rámci systému inkluzívního vzdělávání. Prostředí školy trvale utváříme tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a moderní. Motto: "We make learning fun. Join us on an English adventure!"
Škola realizuje odborný poradenský program: Personal Study Advisor, Career Councelor, AMAZON ACADEMIC ASSISTANCE Program, Study Couch.

Možnosti poledního stravování v okolí školy jsou: školní jídelna Uhelný trh, dále restaurace nabízející polední menu v okolí školy včetně vegetariánských.

Škola nedisponuje vlastním ubytovacím zařízením. V případě potřeby mimopražských žáků můžeme poskytnout kontakty na ubytovací zařízení. Např. domov mládeže Neklanova, Praha 2 (http://www.dmneklanova.cz), domov mládeže Pobřežní, Praha 8 (tel. 224 810 339) a další.

Škola má aktuálně 15 kmenových tříd vybavených projekční technikou vč. interaktivních tabulí ActivBoard a odpovědních systémů ActivExpression a ActivEngage, 8 jazykových učeben, studovnu, učebnu výpočetní techniky (licence Windows, Office 365), výtvarný ateliér a novou přírodovědnou učebnu, šatny pro žáky. Kapacita tříd je 18-24 žáků. Chemická & biologická praktika a fyzikální pokusy jsou realizovány na VŠ.
Pro pobyt žáků ve škole v době mimo dobu vyučování (např. o přestávkách nebo před hodinou) slouží odpočinkové místnosti včetně mezinárodního klubu a tzv. Chill-out zóny.
Nezbytným zázemím pro studenty je moderně vybavená knihovna se stále se rozšiřujícím výběrem knih, učebnic, odborných a cizojazyčných publikací včetně CD a DVD.

Kvalitní pedagogický sbor je podstatným předpokladem pro dobré fungování školy. Učitelé splňují podmínky způsobilosti dané zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004, tj. mají odbornou i pedagogickou způsobilost a jsou morálně bezúhonní. Zahraniční pedagogové (rodilí mluvčí) jsou také plně kvalifikovaní v oboru, který vyučují.
Poměr mužů a žen je 45 x 55%.

Učitelský tým tvoří lidé, kteří

mají rádi své povolání (vysoká úroveň zodpovědnosti, pracovní nasazení, ochota spolupracovat v týmu)
vytváří přátelské a podnětné studijní prostředí
plně podporují partnerské prostředí mezi studenty navzájem a mezi vyučujícími
respektují osobnost studenta a chtějí diskutovat o jeho názoru
rozvíjí rozumové schopnosti prostřednictvím diskuse, projektování, experimentování, řešení problémů nebo přijímání zodpovědnosti za vykonanou práci
jsou připraveni přijímat nové výzvy od studentů
dokáží podpořit a rozvíjet talent studenta
věnují velkou část svého času přípravám
učí podle předem stanoveného plánu, současně však sledují zájem svých studentů
přinášejí do hodin nové prvky moderní výuky
věnují čas studentům při mimoškolních aktivitách
jsou pravidelně školeni

Poradenští pracovníci ve škole:

Výchovný poradce
Kariérový poradce
Metodik prevence rizikového chování
Školní psycholog
Speciální pedagog
Studijní kouč

Možnost volby zaměření a odborná příprava na seminářích dle individuálního zájmu studentů je předpokladem pro úspěšné studium na vysokých školách nebo univerzitách v ČR, státech EU, zahraničí a následném uplatnění ve zvoleném oboru.
Volitelné předměty navazují a prohlubují některý předmět nebo skupinu předmětů. Nabídka volitelných předmětů, jejich zaměření a obsah učiva je v kompetenci a odpovědnosti ředitele gymnázia.

Přehled jazykových zkoušek

Angličtina: FCE, CAE, CPE, SJZ, TOEFL, IELTS
Francouzština: DELF, DALF
Italština: CILS 1-4
Němčina: ZD, ZMP, TestDaF
Španělština: DELE: Certificado inicial, Diploma Básico, Diploma Superior

Evropské jazykové portfolio se stává oficiálním evropským dokladem o tom, jak ovládáme cizí jazyky. Podporuje dovednost komunikovat potřebnou pro život v moderní Evropě. Pomáhá nám zjišťovat, jaké úrovně jsme v jednotlivých jazycích dosáhli, a věnuje pozornost i dovednostem základním, díky nimž se dokážeme domluvit o podstatných věcech jednoduchým způsobem. Vede nás k tomu, abychom si shromažďovali dokumenty o své komunikativní kompetenci v různých jazycích, abychom se učili sami sebe hodnotit podle jednotných evropských měřítek vytvořených Radou Evropy ve Společném evropském referenčním rámci, abychom se nad svým učením hlouběji zamýšleli a vybírali si dílčí učební cíle.

Naše škola pořádá gymnaziální expedice - jazykové poznávací zájezdy na Britské ostrovy a do dalších anglicky mluvících zemí - přinášející a umožňující našim studentům:

vynikající možnost zdokonalit se v angličtině a zároveň poznat historii, přírodní a kulturní krásy vybrané země
porovnat britskou a americkou angličtinu
podpořit a obohatit nejen výuku anglického jazyka, ale také historie, geografie a biologie
vhodně a příjemně zpestřit školní rok
zažít jedinečné a neopakovatelné zážitky na celý život
Kromě jazykových pobytů zaměřených na angličtinu organizujeme také poznávací zájezdy orientované na druhý cizí jazyk – francouzštinu, němčinu, španělštinu.

Lokality, které studenti během poznávacího pobytu navštíví, vhodným způsobem rozvíjejí jejich znalosti získané při studiu na gymnáziu. Cílem zájezdů je umožnit studentům procvičit si jazykové dovednosti v přirozeném prostředí. Ubytování je zajištěno v hostitelských rodinách, popřípadě penzionech či hotelech.

Každá třída volí zaměření dobročinné aktivity po vzájemné dohodě (např. lékaři bez hranic, senioři, paruky pro děti, zvířecí útulky, ekologie atd.)
Patroni ADRA a UNICEF organizují dobročinné aktivity pro své spolužáky
Anglicko-české gymnázium AMAZON a UNICEF - Motto: "Pomáhej a žij" - Pomoc hladovějícím dětem trpící podvýživou.
Anglicko-české gymnázium AMAZON a BanglaKids - Motto: "Malé skutky pomůžou velké věci" - projekt BanglaKids - podpora vzdělání tím, že věnuje finanční obnos z ročního školného na dlouhodobou podporu vzdělávání jmenovitě určitého žáka v konkrétní škole v Bangladéši.

Získáte kvalitní akademické středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou s excelentní znalostí světových jazyků
Rozvoj vlastní osobnosti a individuální přístup je naší prioritou - nízký počet žáků ve třídě
Zaměřujeme se na systematickou výuku cizích jazyků a předmětů v angličtině - vyučující jsou kvalifikovaní rodilí mluvčí
Výuka probíhá v prestižní lokalitě centra Prahy, prostory školy mají vysokou estetickou úroveň
Mezinárodní prostředí působí motivačně a rozšiřuje možnosti budoucího profesního uplatnění
Osvojíte si klíčové kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanskou, k podnikavosti
Podporujeme studium žáků - cizinců v rámci systému inkluzívního vzdělávání
Nabízíme širokou nabídku školních i mimoškolních aktivit
Učitelé vytváří přátelské a podnětné studijní prostředí
Připravujeme Vás ke studiu na vysokých školách a do praxe

Školu navštěvuje celkem 240 studentů a z toho je 67 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/41
2024–254 roky20AJ, ČJ, M, PONeNe
denní33/13Prospěch: 1,3
Gymnázium
79-41-K/41
2024–254 roky72AJ, ČJ, M, PONeNe
denní281/106Prospěch: 1,3

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, AJ = anglický jazyk, ČJ = český jazyk, M = matematika, PO = pohovor

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.