Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola - Waldorfské lyceum

info (zavináč) wlyceum.cz
272 770 378 Kancelář
777 694 019 Ředitel

Sídlo školy

Křejpského 1501
Praha 4, 14900
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ivan Smolka
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

26.–28. listopadu 2020
Schola Pragensis 2020, Kongresové centrum Praha
26.–28. listopadu 2020
Schola Pragensis 2020, Kongresové centrum Praha
9. prosince 2020 07:45–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Od 8.00 hod účast ve vyučování + informační schůzka, od 17.00 jen informační schůzka
13. ledna 2021 07:45–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Od 8.00 hod účast ve vyučování + informační schůzka, od 17.00 jen informační schůzka
17. února 2021 07:45–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Od 8.00 hod účast ve vyučování + informační schůzka, od 17.00 jen informační schůzka

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Školní intranet
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

Stravování

V jídelně sousedního gymnazia

Ubytování

Ne

Vybavení

PC učebna se studovnou, jazyková a výtvarná učebna, dřevodílna, učebna pro přírodovědná praktika, sál pro pohybové aktivity, zahrada

Přijímací zkoušky

Státní jednotná zkouška z Českého jazyka a z Matematiky bude do celkového hodnocení uchazeče zahrnuta 60%.
Školní přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru.
Ústní pohovor v rozsahu cca 15 minut je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč může předložit výsledky olympiád a soutěží, svá výtvarná, literární nebo jiná díla.

Pojetí studia

MYSLÍME - Vytváříme vlastní úsudek, vedeme studenty k tomu, aby jen nepřebírali tradované teorie a myšlenkové modely, ale aby se učili se aktivně myslet - řešit problémy, klást otázky, formulovat hypotézy, zabývat se variantami. Využíváme exemplární a pojetí výuky, hlavní témata učíme formou koncentrovaného projektového vyučování.

TVOŘÍME - Propojujeme myšlenkové, umělecké i praktické poznávání světa, vytváříme prostředí podporující tvořivost, iniciativu a aktivitu, schopnosti pro práci v týmu i vlastní osobitý přístup.

ZKOUMÁME - Věda pro nás není přejímáním informací, ale zkoumáním a objevováním. Vše může být prověřeno, přezkoušeno, popř. znovu objeveno. Učíme se důkladně pozorovat, přesně popisovat, vyvozovat závěry, nacházet souvislosti, zákonitosti, nebo i praktické aplikace. A to jak v běžném vyučování, tak v prakticích z biologie, z fyziky a z geometrie, na týdenních výjezdech v přírodě, v ročníkových pracích, nebo na každoroční Konferenci mladých vědců Waldorfského lycea.

KOMUNIKUJEME - Široká síť waldorfských škol ve světě umožňuje individuální stáže našich studentů i učitelů v zahraničí, výměnné pobyty tříd, společné projekty, a také hostování zahraničních učitelů či studentů na naší škole.

ZAPOJUJEME SE - Výuka neprobíhá jen ve škole, nejsme izolovaný ostrov, ale zapojujeme studenty i do světa kolem nás. Spolupracujeme s různými ekologickými organizacemi, sociálními zařízeními a výrobními firmami, zejména v rámci ekologického praktika ve 2.ročníku, sociálního praktika ve 3.roč. a profesního praktika ve 4.ročníku.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 127 studentů a z toho je 64 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
7842M06 – Kombinované lyceum (Waldorfské lyceum)
2020–20214 rokyDenní320
Střední škola – Waldorfské lyceum v Praze nabízí denní studium oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum, ve specializaci humanitní a přírodovědné (volitelné od 3. ročníku)

Program školy je založen na širokém všeobecně vzdělávacím základu, vedle obvyklých předmětů jsou jeho součástí i různé odborné a umělecké kurzy, praktika a jazykové výměnné pobyty.

Vyučovací den má 3 části – hlavní epochové vyučování (2 hodiny), tzv. vedlejší vyučování (45 minutové vyuč. hodiny) a umělecké a odborné kursy.

Hlavní epochové (blokové) vyučování – Český jazyk, Matematika, Dějepis, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis – je pro celou třídu společné.
Společná je i část tzv. vedlejšího vyučování – Cizí jazyky, Tělesná výchova, cvičné hodiny Českého jazyka a Matematiky a některé další předměty.
V další části vedlejšího vyučování se studenti od 3. ročníku dělí podle zvolené specializace a probíhá vyučování předmětů jednotlivých specializací.

Ve 3. části vyučování probíhají společně pro všechny studenty různé umělecké a odborné kurzy. Zde se v průběhu studia střídají témata jako Malování, Modelování, Eurytmie, Práce se dřevem, Deskriptivní geometrie, Laboratorní cvičení z biologie či z fyziky apod.

V každém ročníku mají všichni studenti 1 – 2 týdenní praktikum (zeměměřické, ekologické, sociální, profesní). Jejich účelem je získání praktických zkušeností s reálnou prací a životem a rozvíjení sociálních dovedností. Studenti tak získají celostnější pohled na svět, uvědomí si lépe souvislosti, příčiny a důsledky některých jevů. V 1. a 2. ročníku jsou praktika celotřídní, ve 3. a ve 4. ročníku jsou praktika individuální.

Ve 3. ročníku studenti vypracují dlouhodobou ročníkovou práci na individuální téma, ve 4. ročníku odbornou maturitní práci na zadané téma.

Součástí programu jsou i základy odborného vzdělání podle zvolené specializace, které plní průpravnou funkci k předpokládanému vysokoškolskému nebo vyššímu odbornému studiu.

V každém ročníku je 3 – 4 týdenní rezerva, využitelná pro realizaci různých projektů, výjezdů a úprav učebního plánu podle potřeb školy.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku.

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.