Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola - Waldorfské lyceum

info (zavináč) wlyceum.cz
272 770 378 Kancelář
777 694 019 Ředitel

Sídlo školy

Křejpského 1501
Praha 4, 14900
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ivan Smolka
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

11. února 2020 07:30–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Od 8.00 do 9.50 se můžete zúčastnit epochového vyučování, přiďte prosím před začátkem vyučování v 10 hodin následuje informační schůzka, na níž se dozvíte vše o studiu na naší škole a o přijímacím řízení můžete navštívit další vyučování...

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Školní intranet
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

Stravování

V jídelně sousedního gymnazia

Ubytování

Ne

Vybavení

PC učebna se studovnou, jazyková a výtvarná učebna, dřevodílna, učebna pro přírodovědná praktika, sál pro pohybové aktivity, zahrada

Přijímací zkoušky

Státní jednotná zkouška z Českého jazyka a z Matematiky bude do celkového hodnocení uchazeče zahrnuta 60%.
Školní přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru.
Ústní pohovor v rozsahu cca 15 minut je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč může předložit výsledky olympiád a soutěží, svá výtvarná, literární nebo jiná díla.

Pojetí studia

MYSLÍME - Vytváříme vlastní úsudek, vedeme studenty k tomu, aby jen nepřebírali tradované teorie a myšlenkové modely, ale aby se učili se aktivně myslet - řešit problémy, klást otázky, formulovat hypotézy, zabývat se variantami. Využíváme exemplární a pojetí výuky, hlavní témata učíme formou koncentrovaného projektového vyučování.

TVOŘÍME - Propojujeme myšlenkové, umělecké i praktické poznávání světa, vytváříme prostředí podporující tvořivost, iniciativu a aktivitu, schopnosti pro práci v týmu i vlastní osobitý přístup.

ZKOUMÁME - Věda pro nás není přejímáním informací, ale zkoumáním a objevováním. Vše může být prověřeno, přezkoušeno, popř. znovu objeveno. Učíme se důkladně pozorovat, přesně popisovat, vyvozovat závěry, nacházet souvislosti, zákonitosti, nebo i praktické aplikace. A to jak v běžném vyučování, tak v prakticích z biologie, z fyziky a z geometrie, na týdenních výjezdech v přírodě, v ročníkových pracích, nebo na každoroční Konferenci mladých vědců Waldorfského lycea.

KOMUNIKUJEME - Široká síť waldorfských škol ve světě umožňuje individuální stáže našich studentů i učitelů v zahraničí, výměnné pobyty tříd, společné projekty, a také hostování zahraničních učitelů či studentů na naší škole.

ZAPOJUJEME SE - Výuka neprobíhá jen ve škole, nejsme izolovaný ostrov, ale zapojujeme studenty i do světa kolem nás. Spolupracujeme s různými ekologickými organizacemi, sociálními zařízeními a výrobními firmami, zejména v rámci ekologického praktika ve 2.ročníku, sociálního praktika ve 3.roč. a profesního praktika ve 4.ročníku.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 122 studentů a z toho je 57 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
7842M06 – Kombinované lyceum (Waldorfské lyceum)
2020–20214 rokyDenní320
Střední škola – Waldorfské lyceum v Praze nabízí denní studium oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum, ve specializaci humanitní a přírodovědné (volitelné od 3. ročníku)

Program školy je založen na širokém všeobecně vzdělávacím základu, vedle obvyklých předmětů jsou jeho součástí i různé odborné a umělecké kurzy, praktika a jazykové výměnné pobyty.

Vyučovací den má 3 části – hlavní epochové vyučování (2 hodiny), tzv. vedlejší vyučování (45 minutové vyuč. hodiny) a umělecké a odborné kursy.

Hlavní epochové (blokové) vyučování – Český jazyk, Matematika, Dějepis, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis – je pro celou třídu společné.
Společná je i část tzv. vedlejšího vyučování – Cizí jazyky, Tělesná výchova, cvičné hodiny Českého jazyka a Matematiky a některé další předměty.
V další části vedlejšího vyučování se studenti od 3. ročníku dělí podle zvolené specializace a probíhá vyučování předmětů jednotlivých specializací.

Ve 3. části vyučování probíhají společně pro všechny studenty různé umělecké a odborné kurzy. Zde se v průběhu studia střídají témata jako Malování, Modelování, Eurytmie, Práce se dřevem, Deskriptivní geometrie, Laboratorní cvičení z biologie či z fyziky apod.

V každém ročníku mají všichni studenti 1 – 2 týdenní praktikum (zeměměřické, ekologické, sociální, profesní). Jejich účelem je získání praktických zkušeností s reálnou prací a životem a rozvíjení sociálních dovedností. Studenti tak získají celostnější pohled na svět, uvědomí si lépe souvislosti, příčiny a důsledky některých jevů. V 1. a 2. ročníku jsou praktika celotřídní, ve 3. a ve 4. ročníku jsou praktika individuální.

Ve 3. ročníku studenti vypracují dlouhodobou ročníkovou práci na individuální téma, ve 4. ročníku odbornou maturitní práci na zadané téma.

Součástí programu jsou i základy odborného vzdělání podle zvolené specializace, které plní průpravnou funkci k předpokládanému vysokoškolskému nebo vyššímu odbornému studiu.

V každém ročníku je 3 – 4 týdenní rezerva, využitelná pro realizaci různých projektů, výjezdů a úprav učebního plánu podle potřeb školy.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku.

Fotogalerie

Budova školy Řecnická soutěž v Německu Hodina malby Umělecký týden Adaptační týden Den hudby Festival eurytmie v Německu Umělecký týden Výjezd do Florencie Adaptační týden Den poesie Geodetické praktikum Geodetické praktikum Výjezd do Berlína Praktika - dřevo Školní ples Epochový výjezd Epochový výjezd Turnaj v basketbalu Na jazykovém výjezdu v Ostravě Školní ples Biologické praktikum Prezentace ročníkových prací Společné setkání školy Lyžařský výcvik Školní ples Biologické praktikum Ekologické praktikum Festival eurytmie v Německu Adaptační týden Lyžařský výcvik Biologické praktikum Školní ples Školní ples Předávání vysvědčení Biologické praktikum Školní ples Den poesie Třídní výjezd do Říma Festival eurytmie v Německu Řemeslné praktikum na Slovensku Dějiny umění v Berlíně Festival eurytmie v Německu Den hudby Školní ples Festival eurytmie v Německu Výtvarná výchova Prezentace ročníkových prací Biologické praktikum Školní ples Řemeslné praktikum na Slovensku Benefiční koncert Biologické praktikum Třídní cesta do Florencie Řemeslné praktikum na Slovensku V galerii DOX Biologické praktikum Řemeslné praktikum na Slovensku Tříní cesta do Norska Adaptační týden Řemeslné praktikum na Slovensku Řemeslné praktikum na Slovensku Třídní cesta do Říma Lyžařský kurs Třídní cesta do Florencie Řemeslné praktikum na Slovensku Řemeslné praktikum na Slovensku Třídní cesta do Florencie Řemeslné praktikum na Slovensku Řemeslné praktikum na Slovensku Den poesie Geodetické praktikum Třídní cesta do Norska Třídní cesta do Norska Literární čajovna Praktikum - kámen Umělecký týden Prezentace ročníkových prací Prezentace ročníkových prací Festival eurytmie v Německu Festival eurytmie v Německu Festival eurytmie v Německu Ekologické praktikum Festival eurytmie v Německu Festival eurytmie v Německu Dějiny umění v Berlíně Geodetické praktikum Školní ples Malování třídy povoleno! Biologické praktikum Pohybové hry Třídní projekt Z výuky Z výuky
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.