Logo Stredniskoly.cz

Vyšší odboná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace

www.vassboskovice.cz
skola (zavináč) vassboskovice.cz
511 123 101 (Spojovatelka)
511 123 125 (Sekretariát)

Sídlo školy

Hybešova 53
Boskovice, 68001
Hodnocení prezentace (Co je to?):
92,00 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing., Mgr. Pavel Vlach
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Kapacita školy:826 žáků
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Pátek8. listopadu 201908:00–16:00 hod.
Pondělí11. listopadu 201913:00–17:00 hod.Za provozu
Středa8. ledna 202013:00–17:00 hod.Za provozu
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Vlastní posilovna
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zajištění autoškoly

Stravování

Je zajištěno celodenní stravování.

Ubytování

Škola má k dispozici domov mládeže -součást areálu školy, kapacita 129 lůžek.

Vybavení

- 13 učeben výpočetní techniky
- Wi-Fi připojení pro žáky
- výuku ICT pro získání Certifikátu ECDL
- akreditované testovací středisko ECDL
- tělocvična
- posiovna

Škola nabízí

Škola má dlouholetou tradici, založena byla roku 1887. Je situována v klidné části města Boskovice, které je spádovým centrem oblasti. Škola poskytuje střední a vyšší odborné vzdělávání, je Centrem celoživotního vzdělávání a od roku 2006 má statut Univerzitní trenérské školy Mendelovy univerzity v Brně.
Škola nabízí:
klidné a vlídné prostředí školy - celodenní stravování - ubytování v domově mládeže - 13 učeben výpočetní techniky - Wi-Fi připojení pro žáky - výuku ICT pro získání Certifikátu ECDL - akreditované testovací středisko ECDL - výuku podle standardu Cisco Networking Academy s možností získání celosvětově uznávaného certifikátu - členství v Microsoft IT Akademii - bezplatné licence na SW i na domácí PC žáků - výuku s podporou e-learningu - žákovskou knížku, rozvrh, suplování a objednávání stravy dostupné na internetu - chemickou, biologickou a veterinární laboratoř - akreditované pracoviště pro práci s pokusnými zvířaty - praxi na smluvních pracovištích - spolupráci s Akademií věd - ZOO centrum - kurzy vyřezávání ovoce, studené kuchyně, sommeliérský, barmanský, baristů - přípravu a vykonání státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici - práci ve fiktivních firmách - informační centrum s knihovnou, vybavené PC, scannerem a tiskárnou - účast na zahraničních praxích (Itálie, Švýcarsko) - zapojení do projektů EU, soutěží a přehlídek - doplňkové vzdělávací aktivity (semináře k maturitní zkoušce, kynologii, chov koní, myslivost, programování) - elektronickou střelnici - využívání brokové střelnice, honitby a umělé nory na výcvik psů - vlastní posilovnu, sportovní a kulturní vyžití - úzkou spolupráci s firmami v regionu a s vysokými školami - dobrou uplatnitelnost na trhu práce - pokračování na vyšším odborném studiu

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
1820M01 – Informační technologie
Informační technologie
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Uchazeči o studium nemusí předkládat potvrzení o lékařské prohlídce. Obor připravuje žáky pro získání teoretických a především praktických kompetencí, vědomostí a dovedností v dnes nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětví informačních a komunikačních technologiích. Studium zahrnuje všeobecné vzdělávání (jazykové, společenskovědní, estetické a přírodovědné) a odborné vzdělávání. Cílem odborných předmětů je vychovat středoškolsky vzdělané odborníky v následujících oblastech: hardware, základní a aplikační programové vybavení, počítačové sítě, programování a vývoj aplikací. Od 3. ročníku studia si žáci formou povinně volitelných předmětů určují bližší specializaci oboru: programování a správa počítačových sítí, konstrukční grafické aplikace na PC. Škola má zbudovánu moderní počítačovou síť, má dostatečně rychlé připojení k internetu, vlastní webový a poštovní server, pro výuku disponuje moderně vybavenými počítačovými učebnami a laboratoří. Každý žák může využívat těchto komunikačních prostředků, do školní sítě se lze připojit i bezdrátově z vlastního notebooku a jsou vytvářeny předpoklady pro vznik notebookových tříd.
Škola je zapojena do projektů počítačové gramotnosti ECDL, Cisco akademie a Microsoft IT Academy. Odtud jsou získávány nejen materiály pro odbornou výuku, ale i možnosti absolvování příslušných testů a získání celoevropsky a celosvětově uznávaných certifikátů.

ABSOLVENTI ZÍSKAJÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU.

Absolventi oboru Informační technologie se s ohledem na příslušnou specializaci mohou uplatnit především v oblastech:
• návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení;
• údržby prostředků IT z hlediska HW;
• programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení;
• instalací a správy aplikačního SW;
• instalací a správy OS;
• návrhů, realizace a administrace sítí;
• kvalifi kovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství;
• obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT;
• analýzy, tvorby a správy informačních systémů;
• konstrukce v grafi ckých CAD aplikacích a návaznostech na výrobní procesy CAM;
• návrhů a programování automatických a robotických linek.

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT, grafik aj. Lze pokračovat i ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na informatiku, systémové inženýrství, případně ekonomiku.
Absolventi mohou nastoupit do praxe, samostatně podnikat v oblasti výpočetní techniky, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na informatiku, systémové inženýrství apod.
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
4341M01 – Veterinářství
Veterinární prevence
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Pro přijetí je nutné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro daný obor.

Cílem vzdělávání je odborná příprava žáků na uplatnění v oblasti veterinárně technických činností. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.
Všeobecná část studijního programu je zaměřena na přípravu žáka ke státní maturitě a k přijímacím zkouškám na vysokou školu. Jedná se zejména o vzdělání jazykovědné, přírodovědné a společenskovědní.
Nedílnou součástí odborného studia je propojení teoretických znalostí a odborná praxe. Žáci získávají znalosti a dovednosti odpovídající evropským standardům praktické ošetřovatelské péče. Praxe probíhá ve školním areálu (chemická, biologická a veterinární laboratoř, zvířetník …) i na smluvních pracovištích (veterinární ordinace, potravinářské podniky, zemědělské provozy, ZOO …).
V rámci studia si mohou žáci vybrat volitelné předměty, dle vlastního zájmu – kynologie, chov koní, chov exotických zvířat, včelařství, myslivost.
Naše škola je členem veterinární evropské nadnárodní organizace pro veterinární asistenty – VETNNET. Členství v tomto společenství je dalším krokem pro zkvalitnění výuky v oboru Veterinární prevence.

ABSOLVENTI ZÍSKAJÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU.

Absolventi mohou pracovat v ošetřovnách veterinárních lékařů, při kontrole dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat, ve výrobě a zpracování živočišných produktů, dále při provádění pohraniční veterinární kontroly. Absolvent může působit také jako laborant nebo zemědělský technik v chovech hospodářských zvířat. Uplatní se i v plemenářských podnicích, v útulcích pro opuštěná zvířata, ve stanicích ohrožených zvířat, při prodeji zvířat, v chovech cizokrajných zvířat, při výrobě a distribuci krmiv, při zpracování produktů v rámci zemědělského podniku, dále v oblasti marketingu zdravotnických (veterinárních) potřeb, jako samostatný podnikatel všude tam, kde je požadováno středoškolské vzdělání.
Všeobecné informace o oboru Veterinářství
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Informatika v ekonomice
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Obor vzdělání je široce koncipován, jedná se o vhodně nastavenou kombinaci ekonomických a IT výukových odvětví. Na místě je nutno podotknout, že z informačního celku je ponechán dostatečný prostor pro to, aby ze žáků byli vychování odborníci orientující se IT problematice s uplatnění na trhu práce. Výuka v této oblasti je zaměřena zejména na programování, počítačový design, počítačové sítě a CAD modelování. Žáci mají možnost vyzkoušet si během studia obhajobu své ročníkové práce zaměřenou dle vlastní volby, která souvisí se studiem. Výsledek práce obhajují před odbornou porotou Středoškolské odborné činnosti a získávají tak zkušenosti a dovednosti, které v budoucnu jistě využijí. Při svém studiu plní odbornou praxi na pracovištích s ekonomickým či informatickým zaměřením.
Naše škola v posledních letech investovala nemalé finanční prostředky do technologií, které jsou určeny pro výuku, např. pořízení tiskárny na 3D prostorový tisk, zakoupení kompletního grafického balíku Adobe, průběžný upgrade grafického CAD systému SolidWorks.
Jelikož jsme certifikovaným testovacím střediskem ECDL, mají žáci naší školy za zvýhodněných podmínek možnost získat ECDL osvědčení. Ekonomů je v dnešní době mnoho, ale ekonomů odborníků v oblasti informatiky není nazbyt, takže pokud máte zájem využívat moderní technické vybavení a technologie, jste ochotni se učit a něco nového se dozvědět, potom je tento obor právě pro vás.

ABSOLVENTI ZÍSKAJÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU.

Mají vytvořeny podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti, mohou nastoupit do praxe ve státní správě, v bankovnictví a případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na ekonomiku, informatiku, systémové inženýrství apod.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
6542M01 – Hotelnictví
Hotelnictví a turismus
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
K přijetí je nutné splnění zdravotních kritérií pro vydání zdravotního průkazu.

Cílem studia je vybavit žáka kompetencemi nezbytnými pro přípravu odborných pracovníků pro širokou oblast služeb hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu. Vzdělávací program
studia obsahuje tři složky:
• Všeobecné vzdělávání je vymezeno v šesti oblastech jako vzdělávání jazykové, společenskovědní, matematické, přírodovědné, estetické vzdělávání a rozvoj tělesné kultury.
• Složku odborného vzdělávání tvoří odborná komunikace v cizím jazyce, organizační a komunikační okruh, obchodně podnikatelský okruh, gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch. Žáci mají možnost zúčastnit se kurzu vyřezávání ovoce a zeleniny, barmanského kurzu, kurzu studené kuchyně, sommelierského kurzu. Po absolvování kurzu mohou žáci získat certifikát platný v celé EU.
• Klíčové dovednosti získané studiem umožní absolventům lépe se uplatnit v pracovním i občanském životě. Jedná se zejména o komunikativní, personální a interpersonální dovednosti a dovednosti využívat informační technologie a řešit problémové situace.
• Praktické vyučování probíhá v odborných učebnách stolničení a cvičné kuchyni. Během studia žáci každý rok absolvují praxi na smluvních pracovištích v rozsahu 2–4 týdny.

ABSOLVENTI ZÍSKAJÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU.
Absolventi najdou zaměstnání v široké oblasti hotelového průmyslu, gastronomie a v oblastech služeb souvisejících s cestovním ruchem. Uplatnění je především v oblasti obchodně podnikatelské, a to jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici zaměstnavatelské. Mohou samostatně podnikat, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Na naší škole mohou absolventi pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole v oborech vzdělání Ekonomika a podnikání, Finančnictví a bankovnictví a Cestovní ruch.
Všeobecné informace o oboru Hotelnictví
1820M01 – Informační technologieStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
3143L01 – Oděvní technikStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Oděvní technik
4141M01 – AgropodnikáníStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Agropodnikání
4152H01 – ZahradníkStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Zahradník
4341M01 – VeterinářstvíStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Veterinářství
6341M01 – Ekonomika a podnikáníStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
6341M02 – Obchodní akademieStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Obchodní akademie
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2020–20213 rokyDálkové0
Všeobecné informace o oboru Podnikání
6542M01 – HotelnictvíStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Hotelnictví
6551H01 – Kuchař - číšníkStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
5341N11 – Diplomovaná všeobecná sestraVyšší odborné vzdělání2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Diplomovaná všeobecná sestra
6341N18 – Ekonomika a podnikáníVyšší odborné vzdělání2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
6343N13 – Finančnictví a bankovnictvíVyšší odborné vzdělání2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Finančnictví a bankovnictví
6543N01 – Cestovní ruchVyšší odborné vzdělání2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Cestovní ruch
6551H01 – Kuchař - číšníkStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní20
K přijetí je nutné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro daný obor.

Obor je zaměřený na technologii přípravy pokrmů a obsluhu v pohostinství. Žáci získávají všeobecný přehled v celé oblasti společenského stravování a seznamují se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.
Cílem vzdělávání je poskytnout základní poznatky z celé oblasti společného stravování s převažující orientací na pohostinství. Absolventi jsou připraveni na odpovědné a samostatné vykonávání svého povolání ve všech typech provozních jednotek různých forem vlastnictví.
Žáci jsou vzděláváni v oblasti technologie potravin, stolničení, výživy, ale i v oblasti komunikace s lidmi, profesní etiky, rozvoje organizačních schopností apod.
Odborný výcvik probíhá v 1. a 2. ročníku v učebně stolničení a cvičné kuchyni, ve 3. ročníku vykonávají odborný výcvik na smluvních pracovištích, jako jsou střediska veřejného stravování – restaurace, hotely, střediska závodního stravování, velkokapacitní výrobní střediska apod.
Žáci v rámci odborného výcviku zajišťují cateringy sociálních partnerů.
Žáci mají možnost se zúčastnit gastronomicky specializovaných kurzů jako je carving (kurz vyřezávání ovoce a zeleniny), barmanského kurzu, kurzu přípravy kávy – barista, kurzu studené kuchyně, sommeliérského kurzu a kurzu cukrářské technologie.

ABSOLVENTI ZÍSKAJÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM.
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
4152H01 – ZahradníkStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní10
STUDIUM JE URČENO PRO ŽÁKY A UCHAZEČE, KTEŘÍ SPLNILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU.

K přijetí je nutné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro daný obor.
Obor je určený pro dívky i chlapce. V praxi je tento obor velmi žádaný.
Žáci tohoto učebního oboru si postupně osvojí:
- zhotovování floristických a vazačských výrobků (aranžování),
- realizaci sadových úprav (realizace zahrad – úprava terénu a výsadba rostlin dle zahradnických plánů) a jejich následnou údržbu včetně zakládání a udržování trávníků a práci se zahradní mechanizací,
- dovednosti v oblasti poznávání, množení, vysazování, ošetřování, hnojení, ochranu a sklizeň rostlin a plodů a jejich využití,
- pěstování a využívání léčivých, kořeninových a vonných bylin a ekologické pěstování rostlin (specialita naší školy).
Absolventi mohou pracovat ve všech zahradnických firmách, v okrasných a ovocných školkách, při zakládání a údržbě okrasné soukromé i veřejné zeleně. Uplatní se v oblasti vazačství a aranžování květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech. Zaměstnání mohou též najít v oblasti zpracování ovoce a zeleniny v příbuzném zemědělském oboru i agroturistice.
Po získání nezbytné praxe se mohou uplatnit i jako podnikatelé v malých zahradnických firmách, například se zaměřením na pěstování ovoce a zeleniny, floristiku nebo na provádění údržby zeleně v zahradách, parcích nebo v krajině.

ABSOLVENTI ZÍSKAJÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM.

Absolventi tříletého denního studia mohou pokračovat studiem na střední zahradnické škole, které je ukončeno maturitní zkouškou
Všeobecné informace o oboru Zahradník

Fotogalerie

Budova školyPracoviště EPPracoviště ITPracoviště ITPracoviště - veterinaPracoviště IT - veterinaPracoviště IT - veterinaPracoviště IT - veterinaHotelnictví turismusHotelnictví turismusHotelnictví turismusHotelnictví turismusKuchař-číšníkKuchař-číšníkKuchař-číšník

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.