Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

sekretariat (zavináč) sstd.cz
vladimira.miklasova (zavináč) sstd.cz
555 503 101 Sekretariát
555 503 102 Studijní oddělení

Sídlo školy

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice, 70300

Domov mládeže

Krakovská 1095/33, Ostrava
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Stanislav Zapletal
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

Kontaktní osoby

4.–5. října 2023
Řemeslo má zlaté dno, Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava – Hrabůvka
24.–25. listopadu 2023
Student a Job 2023, Výstaviště Černá louka Ostrava
8. prosince 2023 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
9. prosince 2023 08:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
12. ledna 2024 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
13. ledna 2024 08:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní areál
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Obědy v naší jídelně, možnost výběru ze dvou jídel.

Ubytování na Domově mládeže Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 715 553.

Komplex školního areálu v Ostravě - Vítkovicích má zázemí jak pro vzdělávací činnost, tak pro sportovní a společenské akce. Je velmi moderně vybaven. Všechny učebny školy jsou opatřeny počítačem pro vyučujícího včetně dataprojektoru, ozvučení a 11 učeben má interaktivní tabule. Dále jsou pro výuku k dispozici počítačové učebny, jazykové učebny, elektrolaboratoře, učebna s trenažéry pro autoškolu, učebna pro simulaci dopravní kanceláře železničního provozu, moderní odborná učebna Autotronik a nově laboratoř technických měření a laboratoř virtuální reality. Škola má k dispozici sportovní halu, hřiště, posilovny, společenský sál a jídelnu. Máme vlastní autoškolu, ve které v rámci výuky žáci získávají řidičský průkaz skupiny „B a C“ a zájemci i profesní průkaz. Součástí je i svářečská škola, kde žáci mají možnost získat svářečské průkazy.

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace je právnickou osobou vzniklou rozhodnutím zastupitelstva ze dne 22. 6. 2011 č. 20/1708, kterým došlo ke sloučení příspěvkových organizací Střední odborné školy dopravní a Středního odborného učiliště, Ostrava – Vítkovice, p. o., Moravská 2/964, 703 00 Ostrava - Vítkovice a Střední školy, Ostrava – Kunčice, p. o., Vratimovská 681, 707 00 Ostrava – Kunčice.

Škola je komplexní vzdělávací zařízení nadregionálního typu s dlouholetou tradicí, umístěné v moderně řešeném a vybaveném areálu, poblíž centra Ostravy. Velkou předností je snadná dostupnost autem i veřejnými dopravními prostředky. Nachází se v těsném sousedství železniční stanice Ostrava – Vítkovice.

Stavebně byla škola dokončena ve školním roce 1997/98. Materiálně technickým zařízením a vybavením patří mezi kvalitní dopravně technické školy v ČR a je srovnatelná s podobnými zahraničními vzdělávacími institucemi.
Na škole se zabezpečuje příprava budoucích odborníků zejména pro oblast silniční techniky a železniční dopravy a přepravy ve studijních a učebních oborech včetně studia při zaměstnání. Škola je zaměřena na výuku učebních a studijních oborů strojírenských, elektrotechnických, dopravních a interdisciplinárních. Vyučovací obory jsou zejména zaměřeny na opravárenství silničních a železničních vozidel a na provoz a ekonomiku silniční i železniční dopravy.
Součástí výuky u některých oborů je svářečský kurz a autoškola pro skupiny B a C, kterou zajišťujeme vlastními vozidly. Za produktivní práci získávají žáci finanční odměnu. Žáci neplatí školné. Škola organizuje pro žáky lyžařské kurzy, cyklokurzy, sportovní a jiné kulturní akce, odborné exkurze, souvislé praxe žáků.

Z pověření Krajského úřadu spolupracujeme jako pilotní škola s výukou autoopravárenských oborů se Svazem dovozců a opravářů ČR (SAČR) v rámci Sdružení Kraji pověřených škol s výukou auto oborů. Jsme jedna z partnerských škol pro spolupráci s Českými dráhami a.s., která poskytuje našim studentům stipendijní program a jedna ze škol pro spolupráci s ČD Cargem a.s. Výuka praktického vyučování probíhá na 75 smluvně zabezpečených provozních pracovištích sociálních partnerů školy např. Dopravní podnik Ostrava, Liberty Ostrava, AWT, Autocentrála Hlučín, Auto Heller, AUTOBOND GROUP a.s., AUTO IN s.r.o., MAN Truck & Bus Czech Republik s.r.o., NOSRETI aj. Praxe u oborů zaměřených na železniční dopravu je zabezpečována Českými dráhami a.s., ČD - Cargem a.s a u Liberty Ostrava a.s.

Dny otevřených dveří se konají každoročně v zimních měsících.

Žáci školy se pravidelně zapojují do odborných soutěží, například: Automechanik Junior, Karosář Junior, Autolakýrník Junior, Autotronik Junior, Elektromechanik, Automobileum, Zlatý pohár Linde a podobně. Škola se každoročně podílí na přípravě regionálních kol zmíněných soutěží a finálového kola soutěže Autoopravář Junior.
Pro žáky připravujeme i řadu odborných exkurzí a přednášek. Žáci oboru Provoz a ekonomika dopravy každoročně navštěvují odborná pracoviště železniční dopravy např. Centrální dispečerské pracoviště v Přerově, Dopravní podnik v Praze, Dopravní sál DVI v Brně nebo na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity v Pardubicích.
Žáci oboru Elektrotechnika se pravidelně a úspěšně zapojují do soutěže žáků Moravskoslezského kraje na témata úspory energie, obnovitelné zdroje energií, snižování emisí v dopravě a ochrana životního prostředí "EkoEnergie" a soutěže pro elektrotechnické obory "S Tipou za tajemstvím elektronu", kterou vyhlašuje firma TIPA.
V rámci odborné exkurze navštíví Elektrárnu – Třebovice společnosti Veolia Energie ČR a prohlédnou si Mezinárodní veletrh drážní techniky Czech Raildays v Ostravě.
Žáci oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje se pravidelně účastní Soutěže odborných dovedností (SOD), tuto profesní soutěž v rámci ČR vyhlašuje Svaz chladicí a klimatizační techniky.

Naše škola nezapomíná ani na sportovní vyžití našich žáků. Každoročně pro zájemce z prvních ročníků připravujeme lyžařský kurz, který je tradičně zajištěn v Karlově pod Pradědem.
V okresních soutěžích žáci reprezentují školu pravidelně v házené, florbalu, futsalu, fotbale a basketbalu. Účastní se rovněž branného závodu LEGIE. V průběhu školního roku se skupina žáků připravuje k účasti na Juniorském maratonu a v závěru školního roku je pro vybrané žáky připraven cyklistický kurz v Beskydech.

U žáků se snažíme rozvíjet i ekologické cítění formou zajímavých akcí jako je „Třídíme odpad“ – separace nebezpečného odpadu, exkurze v OZO Ostrava, „Co takhle šetřit papírem“ - využívání již použitého papíru, „Kulturní dědictví a životní prostředí“ – návštěvy muzeí, ZOO – adopce rysa karpatského, historicky známých lokalit, např. Landek Park, Štramberk nebo „Propagace veřejné dopravy“ – ODISbus, který je přímo pro přednášky upraven. Cílem akce je popularizace veřejné dopravy s ohledem na zvýšení povědomí žáků o možnostech využívání veřejné dopravy a její ekologický přínos v dopravě jako celku.
V neposlední řadě jde o aktivitu „Pomozme beznaději“ – Červená stužka, což je osvětová akce zaměřená na boj s nemocí AIDS.
Poslední ekologickou formou jsou také soutěže. „Recyklohraní“ – celoroční soutěž, která navazuje na třídění odpadu a „Život a zdraví je to nejcennější“ – tato soutěž patří mezi aktivity pro žáky 1. ročníků. Žáci soutěží v 5 – ti členných družstvech nejen v teoretických znalostech první pomoci, ale i v praktickém ošetření zranění. Figuranty jsou nejen jejich spolužáci, ale také sami vyučující.

Vyučující humanitních předmětů se snaží zvýšit popularitu oborů zábavnými formami výuky a zapojit samotné studenty do nejrůznějších akcí. Studenti prvních ročníků maturitních oborů pravidelně navštěvují divadelní představení Hodina Komenského, jež zábavným a trefným způsobem přibližuje život a dílo J. A. Komenského. Třetí ročníky navštěvují každoročně Opavu, rodiště básníka Petra Bezruče.
Velkou oblibu si získal i projekt čtenářských dílen posilující čtenářskou gramotnost budoucích maturantů. Tradici mají i každoročně pořádané besedy, např. s válečnými veterány, přednášky o PTP a Sametové revoluci.
V prostorách školy se žáci podílejí na realizaci putovních výstav, které jsou věnované významným osobnostem, např. Pavlu Tigridovi nebo Janu Zajícovi. V poslední expozici nazvané "Co mě baví, co mám rád" žáci prezentovali své koníčky a záliby. Své znalosti si mohou studenti poměřit ve školních kolech Olympiády v českém jazyce a v Dějepisné olympiádě. Všechny tyto akce i spousta dalších zajímavostí je zdokumentována ve školním časopise Naše dopravka.

Školu navštěvuje celkem 819 studentů a z toho je 95 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Autoelektrikář
26-57-H/01
2024–253 roky24AnoNe
denní52/20Prospěch: 2,2
Autolakýrník
23-61-H/01
2024–253 roky12AnoNe
denní30/9Prospěch: 2,5
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
2024–253 roky24AnoNe
denní27/15Prospěch: 2,2
Karosář
23-55-H/02
2024–253 roky22AnoNe
denní28/16Prospěch: 2,5
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
2024–253 roky60AnoNe
denní165/58Prospěch: 2,2
Železničář
37-52-H/01
2024–253 roky30AnoNe
denní35/24Prospěch: 2,5
Střední vzdělání s maturitou
Autotronik
39-41-L/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní87/30Prospěch: 2,0
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní30/18Prospěch: 2,0
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní45/25Prospěch: 2,0
Nástavbové studium
Autotronik
39-41-L/51
2024–252 roky30ČJ, MAnoNe
denní32/25Prospěch: 2,0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.