Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

sekretariat (zavináč) sstd.cz
vladimira.miklasova (zavináč) sstd.cz
555 503 101 Sekretariát
555 503 102 Studijní oddělení

Sídlo školy

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice, 70300

Domov mládeže

Krakovská 1095/33, Ostrava
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Stanislav Zapletal
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

Kontaktní osoby

30. září 2021
Trh vzdělávání a uplatnění 2021, hala Polárka, Frýdek - Místek, (10:00 - 16:00)
15.–24. listopadu 2021
Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský kraj
3.–4. prosince 2021
Student a Job, Černá louka Ostrava
7. prosince 2021 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
11. ledna 2022 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
17.–25. ledna 2022
Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský kraj
8. února 2022 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní areál
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Obědy v naší jídelně, možnost výběru ze dvou jídel.

Ubytování na Domově mládeže Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 715 553.

Komplex školního areálu v Ostravě - Vítkovicích má zázemí jak pro vzdělávací činnost, tak pro sportovní a společenské akce. Je velmi moderně vybaven. Všechny učebny školy jsou opatřeny počítačem pro vyučujícího včetně dataprojektoru, ozvučení a 11 učeben má interaktivní tabule. Dále jsou pro výuku k dispozici počítačové učebny, jazykové učebny, elektrolaboratoře, učebna s trenažéry pro autoškolu, učebna pro simulaci dopravní kanceláře železničního provozu, moderní odborná učebna Autotronik a nově laboratoř technických měření a laboratoř virtuální reality. Škola má k dispozici sportovní halu, hřiště, posilovny, společenský sál a jídelnu. Máme vlastní autoškolu, ve které v rámci výuky žáci získávají řidičský průkaz skupiny „B a C“ a zájemci i profesní průkaz. Součástí je i svářečská škola, kde žáci mají možnost získat svářečské průkazy.

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace je právnickou osobou vzniklou rozhodnutím zastupitelstva ze dne 22. 6. 2011 č. 20/1708, kterým došlo ke sloučení příspěvkových organizací Střední odborné školy dopravní a Středního odborného učiliště, Ostrava – Vítkovice, p. o., Moravská 2/964, 703 00 Ostrava - Vítkovice a Střední školy, Ostrava – Kunčice, p. o., Vratimovská 681, 707 00 Ostrava – Kunčice.

Škola je komplexní vzdělávací zařízení nadregionálního typu s dlouholetou tradicí, umístěné v moderně řešeném a vybaveném areálu, poblíž centra Ostravy. Velkou předností je snadná dostupnost autem i veřejnými dopravními prostředky. Nachází se v těsném sousedství železniční stanice Ostrava – Vítkovice.

Stavebně byla škola dokončena ve školním roce 1997/98. Materiálně technickým zařízením a vybavením patří mezi kvalitní dopravně technické školy v ČR a je srovnatelná s podobnými zahraničními vzdělávacími institucemi.
Na škole se zabezpečuje příprava budoucích odborníků zejména pro oblast silniční techniky a železniční dopravy a přepravy ve studijních a učebních oborech včetně studia při zaměstnání. Škola je zaměřena na výuku učebních a studijních oborů strojírenských, elektrotechnických, dopravních a interdisciplinárních. Vyučovací obory jsou zejména zaměřeny na opravárenství silničních a železničních vozidel a na provoz a ekonomiku silniční i železniční dopravy.
Součástí výuky u některých oborů je svářečský kurz a autoškola pro skupiny B a C, kterou zajišťujeme vlastními vozidly. Za produktivní práci získávají žáci finanční odměnu. Žáci neplatí školné. Škola organizuje pro žáky lyžařské kurzy, cyklokurzy, sportovní a jiné kulturní akce, odborné exkurze, souvislé praxe žáků.

Z pověření Krajského úřadu spolupracujeme jako pilotní škola s výukou autoopravárenských oborů se Svazem dovozců a opravářů ČR (SAČR) v rámci Sdružení Kraji pověřených škol s výukou auto oborů. Jsme jedna z partnerských škol pro spolupráci s Českými dráhami a.s., která poskytuje našim studentům stipendijní program a jedna ze škol pro spolupráci s ČD Cargem a.s. Výuka praktického vyučování probíhá na 75 smluvně zabezpečených provozních pracovištích sociálních partnerů školy např. Dopravní podnik Ostrava, Liberty Ostrava, AWT, Autocentrála Hlučín, Auto Heller, AUTOBOND GROUP a.s., AUTO IN s.r.o., MAN Truck & Bus Czech Republik s.r.o., NOSRETI aj. Praxe u oborů zaměřených na železniční dopravu je zabezpečována Českými dráhami a.s., ČD - Cargem a.s a u Liberty Ostrava a.s.

Dny otevřených dveří se konají každoročně v zimních měsících.

Žáci školy se pravidelně zapojují do odborných soutěží, například: Automechanik Junior, Karosář Junior, Autolakýrník Junior, Autotronik Junior, Elektromechanik, Automobileum, Zlatý pohár Linde a podobně. Škola se každoročně podílí na přípravě regionálních kol zmíněných soutěží a finálového kola soutěže Autoopravář Junior.
Pro žáky připravujeme i řadu odborných exkurzí a přednášek. Žáci oboru Provoz a ekonomika dopravy každoročně navštěvují odborná pracoviště železniční dopravy např. Centrální dispečerské pracoviště v Přerově, Dopravní podnik v Praze, Dopravní sál DVI v Brně nebo na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity v Pardubicích.
Žáci oboru Elektrotechnika se pravidelně a úspěšně zapojují do soutěže žáků Moravskoslezského kraje na témata úspory energie, obnovitelné zdroje energií, snižování emisí v dopravě a ochrana životního prostředí "EkoEnergie" a soutěže pro elektrotechnické obory "S Tipou za tajemstvím elektronu", kterou vyhlašuje firma TIPA.
V rámci odborné exkurze navštíví Elektrárnu – Třebovice společnosti Veolia Energie ČR a prohlédnou si Mezinárodní veletrh drážní techniky Czech Raildays v Ostravě.
Žáci oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje se pravidelně účastní Soutěže odborných dovedností (SOD), tuto profesní soutěž v rámci ČR vyhlašuje Svaz chladicí a klimatizační techniky.

Naše škola nezapomíná ani na sportovní vyžití našich žáků. Každoročně pro zájemce z prvních ročníků připravujeme lyžařský kurz, který je tradičně zajištěn v Karlově pod Pradědem.
V okresních soutěžích žáci reprezentují školu pravidelně v házené, florbalu, futsalu, fotbale a basketbalu. Účastní se rovněž branného závodu LEGIE. V průběhu školního roku se skupina žáků připravuje k účasti na Juniorském maratonu a v závěru školního roku je pro vybrané žáky připraven cyklistický kurz v Beskydech.

U žáků se snažíme rozvíjet i ekologické cítění formou zajímavých akcí jako je „Třídíme odpad“ – separace nebezpečného odpadu, exkurze v OZO Ostrava, „Co takhle šetřit papírem“ - využívání již použitého papíru, „Kulturní dědictví a životní prostředí“ – návštěvy muzeí, ZOO – adopce rysa karpatského, historicky známých lokalit, např. Landek Park, Štramberk nebo „Propagace veřejné dopravy“ – ODISbus, který je přímo pro přednášky upraven. Cílem akce je popularizace veřejné dopravy s ohledem na zvýšení povědomí žáků o možnostech využívání veřejné dopravy a její ekologický přínos v dopravě jako celku.
V neposlední řadě jde o aktivitu „Pomozme beznaději“ – Červená stužka, což je osvětová akce zaměřená na boj s nemocí AIDS.
Poslední ekologickou formou jsou také soutěže. „Recyklohraní“ – celoroční soutěž, která navazuje na třídění odpadu a „Život a zdraví je to nejcennější“ – tato soutěž patří mezi aktivity pro žáky 1. ročníků. Žáci soutěží v 5 – ti členných družstvech nejen v teoretických znalostech první pomoci, ale i v praktickém ošetření zranění. Figuranty jsou nejen jejich spolužáci, ale také sami vyučující.

Vyučující humanitních předmětů se snaží zvýšit popularitu oborů zábavnými formami výuky a zapojit samotné studenty do nejrůznějších akcí. Studenti prvních ročníků maturitních oborů pravidelně navštěvují divadelní představení Hodina Komenského, jež zábavným a trefným způsobem přibližuje život a dílo J. A. Komenského. Třetí ročníky navštěvují každoročně Opavu, rodiště básníka Petra Bezruče.
Velkou oblibu si získal i projekt čtenářských dílen posilující čtenářskou gramotnost budoucích maturantů. Tradici mají i každoročně pořádané besedy, např. s válečnými veterány, přednášky o PTP a Sametové revoluci.
V prostorách školy se žáci podílejí na realizaci putovních výstav, které jsou věnované významným osobnostem, např. Pavlu Tigridovi nebo Janu Zajícovi. V poslední expozici nazvané "Co mě baví, co mám rád" žáci prezentovali své koníčky a záliby. Své znalosti si mohou studenti poměřit ve školních kolech Olympiády v českém jazyce a v Dějepisné olympiádě. Všechny tyto akce i spousta dalších zajímavostí je zdokumentována ve školním časopise Naše dopravka.

Školu navštěvuje celkem 819 studentů a z toho je 95 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Autoelektrikář
26-57-H/01
2022–233 roky24AnoAno
denní0/0Školné: zdarma
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
zdarma: ŘP skupiny B + C
Žáci jsou připravováni pro údržbu, seřizování a opravy elektrického a elektrotechnického příslušenství motorových vozidel.
Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, mohou získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
Autolakýrník
23-61-H/01
2022–233 roky12AnoAno
denní0/0Školné: zdarma
zdarma: ŘP skupiny B
Absolventi jsou připravováni pro komplexní lakýrnické operace vyžadované při výrobě a opravách automobilů.
Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, mohou získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik pro výtahy a zdvihací zařízení)
26-52-H/01
2022–233 roky24AnoAno
denní0/0Školné: zdarma
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
V průběhu studia žáci získají osvědčení pro ruční pájení plamenem.
Absolventi mají možnost vykonat zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Absolventi se mohou uplatnit v oblasti chlazení, klimatizací a tepelných čerpadel.
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik pro chladicí a klimatizační zařízení)
26-52-H/01
2022–233 roky30AnoAno
denní0/0
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
V průběhu studia žáci získají osvědčení pro ruční pájení plamenem.
Absolventi mají možnost vykonat zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Absolventi se mohou uplatnit v oblasti instalace, oprav a údržby výtahů a zdvihacích zařízení
Karosář
23-55-H/02
2022–233 roky22AnoAno
denní0/0Školné: zdarma
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední s výučním listem
zdarma:
ŘP skupiny B
svářečský průkaz pro ruční obloukové svařování
svářečský průkaz pro svařování plastů
svářečský průkaz pro ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
řezání materiálů kyslíkem
Absolventi jsou připravováni pro práci v autoopravárenství.
Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, mají možnost získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
2022–233 roky60AnoAno
denní0/0Školné: zdarma
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
zdarma: ŘP skupiny B + C
Absolventi jsou připravováni pro práci na opravárenských a diagnostických pracovištích, jsou schopni provádět běžnou údržbu vozidel, předepsané záruční a pozáruční prohlídky a opravy.
Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, mají možnost získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
Strojní mechanik
23-51-H/01
2022–233 roky24AnoAno
denní0/0Školné: zdarma
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední s výučním listem
Obor připravuje žáky pro provádění údržby strojů a zařízení a jejich funkční kontroly.
Absolvent se uplatní jako provozní zámečník, montér, strojní zámečník apod.
Absolventi mají možnost získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
Železničář (Železničář)
37-52-H/01
2022–233 roky30AnoAno
denní0/0Školné: zdarma
Podmínky pro přijetí - úspěšné ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilost pro výkon povolání v železničním provozu.
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední s výučním listem
Absolvent se uplatní v povolání, jak na úseku obsluhy dopravní cesty, tak i na úseku obsluhy osobní a nákladní přepravy.Absolvent se uplatní jako signalista, dozorce výhybek, operátor železniční dopravy, vlakvedoucí, průvodčí, tranzitér.
Absolventi mají možnost získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
Střední vzdělání s maturitou
Autotronik
39-41-L/01
2022–234 roky60AnoAno
denní0/0Školné: zdarma
způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
získané vzdělání: střední s maturitní zkouškou
zdarma: ŘP skupiny B + C
Absolventi mohou po získání praxe vykonávat činnosti v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel a vykonávat funkci přijímacího technika, vedoucího autoservisu nebo autoopravny
Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.
Dopravní prostředky
23-45-M/01
2022–234 roky30AnoAno
denní0/0Školné: zdarma
způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
získané vzdělání: střední s maturitní zkouškou
zdarma: ŘP skupiny B + C
možnost přípravy na profesní průkaz
Elektrotechnika
26-41-M/01
2022–234 roky30AnoAno
denní0/0Školné: zdarma
způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška¨
získané vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Absolventi se mohou uplatnit jako konstruktéři v oblasti elektrických výzbrojí drážních vozidel, elektrotechničtí pracovníci v dílnách pro údržbu drážních vozidel, ve firmách zabývajících se energetikou, alternativními zdroji elektrické energie, technickým zabezpečením budov, atd.
Chlapci a děvčata mohou být zařazeni do kurzu pro strojvedoucí hnacích kolejových vozidel na železnici dle Zákona o drahách č. 266/94Sb. a po splnění dalších podmínek.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole technického směru.
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
2022–234 roky30AnoAno
denní0/0Školné: zdarma
způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
získané vzdělání: střední s maturitní zkouškou
zdarma: ŘP skupiny B
Uchazeč nesmí trpět poruchami barvocitu a sluchu. Uchazeči jsou povinni absolvovat odbornou lékařskou prohlídku.
Absolvent získá znalosti z oblasti základního i operativního řízení dopravy a přepravy, znalost a schopnost používat předpisy železničních, dopravních a přepravních podniků.
Absolvent může pokračovat ve studiu na kterékoliv vysoké škole, a to zejména se zaměřením na dopravu a přepravu
Nástavbové studium
Autotronik
39-41-L/51
2022–232 roky30AnoAno
denní0/0Školné: zdarma
dvouletá denní nástavba
způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
získané vzdělání: střední s maturitní zkouškou

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.