Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Integrovaná střední škola v Semilech

skola (zavináč) isssemily.cz

Sídlo školy

28. října 607
Semily, 51301

Odloučená pracoviště

Centrum odborné přípravy - oboru truhlář, tesař
Nádražní 215, Semily
Centrum odborné přípravy
Pod Vartou 630, Semily

Domov mládeže

Integrovaná střední škola Semily - domov mládeže
Pod Vartou 630, Semily
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Bc. Petr Holubička
Zřizovatel:
Liberecký kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní intranet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

Integrovaná střední škola v Semilech

ISŠ vyučuje ve střední odborné škole čtyřletý studijní obor Požární ochrana. Pro potřeby střední odborné školy byla v roce 1992 dostavěna nová budova. Ve středním odborném učilišti se vyučují učební obory elektrikář, instalatér, obráběč kovů, tesař, truhlář, zedník, zednické práce a pečovatelské služby. Úspěšní absolventi učebních oborů mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

Škola je státní, dobře vybavená pro vyučování teoretických předmětů i odborného výcviku. Žáci a studenti, kteří nemohou denně dojíždět, jsou ubytováni v našem internátě s možností celodenního stravování.

Vybavení

Pro výuku všech oborů je škola velmi dobře vybavena.
Vybavení je průběžně modernizováno a doplňováno dle potřeb vzdělávání.
Při výuce škola využívá i vybavení dalších subjektů např. spolupracuje s HZS ČR i se společnostmi v regionu.

Ubytování

Domov mládeže Integrované střední školy, Pod Vartou 630, 513 01 Semily

Stravování

Stravovací zařízení

Integrovaná střední škola Semily

Obory vzdělávání

studijní obory

39-08-M/01 Požární ochrana

64-41-L/51 Podnikání (denní nástavba)

64-41-L/51 Podnikání (dálková nástavba)

učební obory

26-51-H/01 Elektrikář

36-52-H/01 Instalatér

23-56-H/01 Obráběč kovů

36-64-H/01 Tesař

33-56-H/01 Truhlář

36-67-H/01 Zedník

36-67-E/01 Zednické práce

75-41-E/01 Pečovatelské služby

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 390 studentů a z toho je 90 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2651H01 – Elektrikář
2020–20213 rokyDenní180
Obor Elektrikář je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Absolvent oboru se orientuje v celé široké oblasti elektrotechniky. Dokáže zhotovit a využít základní technickou dokumentaci. Zná vlastnosti elektrotechnických součástí a umí s nimi pracovat. Dokáže provádět elektrické rozvody a instalace, umí zapojit nejrůznější spotřebiče.
3652H01 – Instalatér
2020–20213 rokyDenní300
Obor Instalatér je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Po získání příslušné praxe může absolvent samostatně podnikat v oboru. Po ukončení přípravy v oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent tohoto oboru připraven samostatně vykonávat instalatérské práce tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popř. průmyslové výstavby.
2356H01 – Obráběč kovů
2020–20213 rokyDenní100
Obor Obráběč kovů spojuje všeobecné a odborné vzdělávání na úrovni středního vzdělání s výučním listem a dává základní předpoklady k provádění odborných činností. Je zde vyvážený poměr mezi teoretickou a praktickou složkou vzdělávání. Výuka probíhá ve spolupráci s firmou CHARVÁT AXL, a. s. Semily, která zároveň nabízí vybraným studentům firemní stipendium.
7541E01 – Pečovatelské služby
2020–20213 rokyDenní300
Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.
3664H01 – Tesař
2020–20213 rokyDenní300
Obor Tesař je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Absolvent oboru je po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky schopen zhotovovat v požadované kvalitě stavebně truhlářské výrobky, tesařské výrobky a konstrukce, lepené dřevěné stavební konstrukce a ostatní výrobky oboru.Orientuje se v technických normách a předpisech, dokáže pracovat s technickou dokumentací.
3356H01 – Truhlář
2020–20213 rokyDenní300
Obor Truhlář je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Absolvent oboru je po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky schopen zhotovovat v požadované kvalitě nábytek a bytové zařízení, stavebně truhlářské výrobky, tesařské výrobky a konstrukce, lepené dřevěné stavební konstrukce a ostatní výrobky oboru.Orientuje se v technických normách a předpisech, dokáže pracovat s technickou dokumentací.
3667E01 – Zednické práce
2020–20213 rokyDenní300
Absolvent oboru se uplatní v povolání zednické práce.
Je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálu, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy zdiva, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace.
3667H01 – Zedník
2020–20213 rokyDenní300
Obor Zedník je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Po získání příslušné praxe může absolvent samostatně podnikat v oboru. Po ukončení přípravy v oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent základní znalosti o používaných materiálech a technologiích. Umí samostatně vyzdívat zdivo z různých materiálů, osazovat stavební prefabrikáty, provést vnitřní i vnější omítky, jednoduché izolatérské, betonářské, železářské, kladečské a obkladačské práce. Osazuje výrobky přidružené stavební výroby, ovládá dokončovací práce na stavbách. Ovládá základní práce při opravách a rekonstrukcích budov, suchých montážních stavebních konstrukcí a zateplování staveb.
Střední vzdělání s maturitou
3908M01 – Požární ochrana
2020–20214 rokyDenní300
Studijní obor Požární technik připravuje žáky pro výkon středních řídicích a technických funkcí v Hasičském záchranném sboru ČR, v oblasti požární prevence a pro výkon funkcí v rámci státního požárního dozoru.
Absolvent se uplatní při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva. Uplatnění naleznou také na úseku krizového řízení a havarijního plánování, jako odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany i jako lektor odborných předmětů z oblasti požární prevence. Absolvent může dále pokračovat v prohlubování svých znalostí při studiu na vysoké škole. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin B a C.
Nástavbové studium
6441L51 – Podnikání
2020–20212 rokyDenní300
Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní i při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.
6441L51 – Podnikání
2020–20213 rokyDálkové300
Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní i při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Fotogalerie

Budova školy Letní výcvikový kurz Podnikání Instalatér Elektrikář Truhlář Zedník Provoz služeb Požární ochrana Obráběč kovů Elektrikář Instalatér Pečovatelské služby Tesař Truhlář Zednické práce Zedník Požární ochrana Požární ochrana Domov mládeže CNC stroj Domov mládeže - jídelna Multifunkční hřiště Výcvik oboru PO
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.