Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola v Semilech

skola (zavináč) isssemily.cz

Sídlo školy

28. října 607
Semily, 51301

Odloučená pracoviště

Centrum odborné přípravy - oboru truhlář, tesař
Nádražní 215, Semily
Centrum odborné přípravy
Pod Vartou 630, Semily

Domov mládeže

Integrovaná střední škola Semily - domov mládeže
Pod Vartou 630, Semily
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Bc. Petr Holubička
Zřizovatel:
Liberecký kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

15.–17. října 2020
EDUCA MYJOB LIBEREC 2020, Home Credit Arena, Jeronýmova 570/22 460 07 Liberec 7
20. listopadu 2020 10:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Možnost prohlédnout si vybavení školy a promluvit si s vyučujícími.
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní intranet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

Střední škola Semily

SŠS vyučuje čtyřletému studijnímu oboru Požární ochrana a dvouletému studijnímu oboru Podnikání. Podnikání je také vyučováno ve tříletém studiu, které je realizováno v dálkové formě vzdělávání. Vyučují se učební obory elektrikář, instalatér, obráběč kovů, tesař, truhlář, zedník, zednické práce a pečovatelské služby. Úspěšní absolventi učebních oborů mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

Škola je státní, dobře vybavená pro vyučování teoretických předmětů i odborného výcviku. Žáci a studenti, kteří nemohou denně dojíždět, jsou ubytováni v našem domově mládeže s možností celodenního stravování.

Vybavení

Pro výuku všech oborů je škola velmi dobře vybavena.
Vybavení je průběžně modernizováno a doplňováno dle potřeb vzdělávání.
Při výuce škola využívá i vybavení dalších subjektů např. spolupracuje s HZS ČR i se společnostmi v regionu.

Ubytování

Domov mládeže Integrované střední školy, Pod Vartou 630, 513 01 Semily

Stravování

Stravovací zařízení

Integrovaná střední škola Semily

Obory vzdělávání

studijní obory

39-08-M/01 Požární ochrana

64-41-L/51 Podnikání (denní nástavba)

64-41-L/51 Podnikání (dálková nástavba)

učební obory

26-51-H/01 Elektrikář

36-52-H/01 Instalatér

23-56-H/01 Obráběč kovů

36-64-H/01 Tesař

33-56-H/01 Truhlář

36-67-H/01 Zedník

36-67-E/01 Zednické práce

75-41-E/01 Pečovatelské služby

Střední škola Semily

Střední škola nabízí vzdělávání v atraktivních studijních i učebních oborech se snahou o individuální přístup a k aktivnímu přístupu k vzdělávacímu i výchovnému procesu.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 390 studentů a z toho je 90 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2651H01 – Elektrikář
2021–20223 rokyDenní180
Obor Elektrikář je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Absolvent oboru se orientuje v celé široké oblasti elektrotechniky. Dokáže zhotovit a využít základní technickou dokumentaci. Zná vlastnosti elektrotechnických součástí a umí s nimi pracovat. Dokáže provádět elektrické rozvody a instalace, umí zapojit nejrůznější spotřebiče.
3652H01 – Instalatér
2021–20223 rokyDenní300
Obor Instalatér je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Po získání příslušné praxe může absolvent samostatně podnikat v oboru. Po ukončení přípravy v oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent tohoto oboru připraven samostatně vykonávat instalatérské práce tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popř. průmyslové výstavby.
2356H01 – Obráběč kovů
2021–20223 rokyDenní100
Obor Obráběč kovů spojuje všeobecné a odborné vzdělávání na úrovni středního vzdělání s výučním listem a dává základní předpoklady k provádění odborných činností. Je zde vyvážený poměr mezi teoretickou a praktickou složkou vzdělávání. Výuka probíhá ve spolupráci s firmou CHARVÁT AXL, a. s. Semily, která zároveň nabízí vybraným studentům firemní stipendium.
7541E01 – Pečovatelské služby
2021–20223 rokyDenní300
Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.
3664H01 – Tesař
2021–20223 rokyDenní300
Obor Tesař je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Absolvent oboru je po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky schopen zhotovovat v požadované kvalitě stavebně truhlářské výrobky, tesařské výrobky a konstrukce, lepené dřevěné stavební konstrukce a ostatní výrobky oboru.Orientuje se v technických normách a předpisech, dokáže pracovat s technickou dokumentací.
3356H01 – Truhlář
2021–20223 rokyDenní300
Obor Truhlář je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Absolvent oboru je po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky schopen zhotovovat v požadované kvalitě nábytek a bytové zařízení, stavebně truhlářské výrobky, tesařské výrobky a konstrukce, lepené dřevěné stavební konstrukce a ostatní výrobky oboru.Orientuje se v technických normách a předpisech, dokáže pracovat s technickou dokumentací.
3667E01 – Zednické práce
2021–20223 rokyDenní300
Absolvent oboru se uplatní v povolání zednické práce.
Je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálu, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy zdiva, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace.
3667H01 – Zedník
2021–20223 rokyDenní300
Obor Zedník je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Po získání příslušné praxe může absolvent samostatně podnikat v oboru. Po ukončení přípravy v oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent základní znalosti o používaných materiálech a technologiích. Umí samostatně vyzdívat zdivo z různých materiálů, osazovat stavební prefabrikáty, provést vnitřní i vnější omítky, jednoduché izolatérské, betonářské, železářské, kladečské a obkladačské práce. Osazuje výrobky přidružené stavební výroby, ovládá dokončovací práce na stavbách. Ovládá základní práce při opravách a rekonstrukcích budov, suchých montážních stavebních konstrukcí a zateplování staveb.
Střední vzdělání s maturitou
3908M01 – Požární ochrana
2021–20224 rokyDenní300
Studijní obor Požární technik připravuje žáky pro výkon středních řídicích a technických funkcí v Hasičském záchranném sboru ČR, v oblasti požární prevence a pro výkon funkcí v rámci státního požárního dozoru.
Absolvent se uplatní při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva. Uplatnění naleznou také na úseku krizového řízení a havarijního plánování, jako odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany i jako lektor odborných předmětů z oblasti požární prevence. Absolvent může dále pokračovat v prohlubování svých znalostí při studiu na vysoké škole. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin B a C.
Nástavbové studium
6441L51 – Podnikání
2021–20222 rokyDenní300
Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní i při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.
6441L51 – Podnikání
2021–20223 rokyDálkové300
Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní i při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.