Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

info (zavináč) glassschool.cz
tille (zavináč) glassschool.cz
janas (zavináč) glassschool.cz
487 712 211 Sekretariát
733 553 902 Ředitel
733 712 269 Manažer školy

Sídlo školy

Wolkerova 316
Nový Bor, 47301

Odloučené pracoviště

Revoluční 500, Nový Bor

Domov mládeže

Nemocniční 635, Nový Bor
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Jiří Janas
Zřizovatel:
Liberecký kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

30. září 2022 18:00–23:00 hod.
Skleněná noc otevřených dveří
Jedinečná akce, kdy je škola otevřená veřejnosti v noci. Bohatý doprovodný program. Možnost získat informace a všechny techniky si vyzkoušet.
30. září 2022 18:00–23:00 hod.
Den otevřených dveří
Skleněná noc otevřených dveří
1. listopadu 2022
Českolipská burza škol, Kulturní dům Crystal, Boženy Němcové 2942, 47001 Česká Lípa
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém klasifikace
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Stipendijní programy
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, francouzština, němčina, ruština

Od 1.9.2008 bylo při škole zřízeno klasické 4-leté všeobecné gymnázium, na kterém se vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu. Gymnázium nabízí studium Německého, Anglického, Ruského a Francouzského jazyka. Více informací na webových stránkách školy.

U tříletých sklářských oborů je možné čerpat prospěchové a motivační stipendium. Podrobnosti na stránkách školy.

Stravování je zajištěno na Domově mládeže.

Dojíždějící žáci mají možnost ubytování na Domově mládeže.

Škola je vybavena audiovizuální technikou, interaktivními tabulemi, třemi učebnami PC. Každá součást školy má vlastní tělocvičnu a posilovnu.Nedílnou součástí vybavení gymnázia je biologická a chemická laboratoř.Pro přednášky jsou určeny dvě auly s kapacitou žáků 50.

Dny otevřených dveří pořádáme, ale pro zájemce máme i mimo dny otevřených dveří otevřeno stále. V případě zájmu prohlídky školy nás prosím kontaktujte na tel.733712269

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru je jedinečná vzdělávací instituce s celorepublikovou působností a dlouholetou tradicí, která nabízí kompletní vzdělávání od učebních oborů až po vyšší odbornou školu v rámci jedné školy. Od roku 2008 nabízí, kromě nabídky sklářských oborů také studium všeobecného Gymnázia a ve školním roce 2011/2012 byly otevřeny další nové obory Design interiéru a Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
28-58-H/01
2023–243 roky90??AnoNe
denní0/0Školné: není
Sklářská škola v Novém Boru jako jedinečná vzdělávací instituce nabízí kompletní vzdělávání od učebních oborů až po vyšší odbornou školu v rámci jedné školy. Absolventi učebních oborů sklářské školy díky svému širšímu praktickému zaměření na rukodělnou řemeslnou zručnost získávají uplatnění ve sklářských firmách a ateliérech. Během studia žáci poznají klasické i moderní techniky výroby a zpracování skla – malování, rytí, broušení, umělecké sklenářství, hutní tvarování, fusing, lehání skla, výrobu dřevěných forem či obsluhu sklářských strojů na výrobu užitkového skla. Po letech hospodářské recese přichází nyní znovu doba, kdy je o sklářské řemeslníky velký zájem ze strany podnikatelů, a to již v době jejich studia. Část odborného výcviku tak mohou žáci strávit u svých budoucích zaměstnavatelů s příslibem zaměstnání po ukončení studia.

Jednotlivá zaměření oboru:
Sklář
Formař
Hranař
Rytec
Kulič
Malíř skla
Strojník sklářských zařízení

Finanční stipendium pro sklářské obory

Naše Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola se zařadila od školního roku 2010/2011 do zajímavého stipendijního programu. Do něj se dostaly tříleté učební obory jako je sklář, malíř, brusič, formař a rytec skla. Stipendijní příspěvky studenti získávají ve formě motivační či prospěchové. Motivační příspěvek je vydáván měsíčně v hodnotě 500 Kč, žák musí plnit řádnou školní docházku a vzdělávat se ve vybraných studijních oborech. Prospěchové stipendium se vyplácí pololetně, částka činí 1000/2000/3000 Kč v jednotlivých ročnících.
Střední vzdělání s maturitou
Design interiéru
82-41-M/11
2023–244 roky30TZNeNe
denní0/0Školné: není
4letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Převažující část odborné přípravy má praktický charakter. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslení, malování, modelování), ve kterých tvoří věcné studie lidské figury, přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma a grafických technik. Naučí se způsoby zpracováni technické dokumentace. Ovládnou zásady konstrukčního řešení a technické přípravy výroby a využívají je při navrhováni v 3D programech. Na počítači zpracovávají technická výkresy a konstrukční řešeni typických i atypických objektů, kompletů, občanských i veřejných interiérů. Při zpracování konstrukční dokumentace používají grafický software (2D, 3D). Výtvarné a technické dovednosti dále využívají při samostatné tvorbě návrhů náročných interiérových celků, nebo jejich části, včetně doplňkového vybavení. V odborných dílnách pak zhotovují podle výtvarného návrhu prototyp. K tomu si osvojí potřebné technologické postupy a techniky, naučí se posuzovat, volit a vhodně kombinovat tradiční i nové materiály. Provádět jejich povrchové úpravy a používat příslušná zařízeni, nástroje a pomůcky. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu. Při výtvarných činnostech jsou vedeni k tomu, aby vhodně aplikovali získané teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury, vývoje a současných trendů interiérového designu. Při tvorbě využívají informační technologie a běžně pracuji s odpovídajícím programovým vybavením. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru činností zaměřených na design v interiéru, využití skleněných prvků v interiéru a architektuře včetně jeho doplňků a jejich realizace. Příslušné činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v týmech designerských interiérových studií a ateliérů. Uplatní se i v poradenských činnostech designera nebo v řízení menších pracovních kolektivů ve firmách apod. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.
Gymnázium
79-41-K/41
2023–244 roky30NeNe
denní0/0Školné: není
4leté všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou

MOTTO: „CHILDREN ARE BORN WITH WINGS. TEACHERS HELP THEM TO FLY.“Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které výrazně převyšují požadavky RVP GV v oblastech, které si zvolí formou volitelných předmětů během studia. Jsou tak připraveni ke studiu na VŠ dle svého výběru. Příprava má široký všeobecně vzdělávací charakter. Žáci mají dostatek příležitostí osvojit si klíčové kompetence, tzn. osvojit si některé důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě. Smyslem vzdělávání není předat žákům co největší objem dílčích poznatků, fakt a dat, ale vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti po celý život dále rozvíjet. Ve vzdělávání jsou uplatňovány postupy a metody podporující tvořivé myšlení, pohotovost a samostatnost žáků.

Díky bohatým možnostem profilace formou volitelných předmětů je tak žákům umožněna kvalitní příprava na jakýkoli typ vysoké školy. Základní společné učivo je účelně rozloženo do nižších ročníků. Ve studijních skupinách ve vyšších ročnících (semináře) je nižší počet žáků a je tedy umožněn individuální přístup k výuce. Od 3. ročníku si žáci mohou volit profilaci podle svých studijních zájmů s přihlédnutím k vysoké škole, na kterou se budou hlásit. Převažuje tak výuka profilových předmětů nad těmi společnými. Během studia je kladen důraz na výuku jazyků, zejména angličtinu, němčinu a francouzštinu. Druhý jazyk si žáci volí právě mezi jazykem německým a francouzským a to s přihlédnutím k předchozímu studiu na základní škole. Studium je obohaceno zahraničními výjezdy žáků v rámci výměnných pobytů a evropských programů.
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/01
2023–244 roky32AnoNe
denní0/0Školné: není
4letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika připravuje žáky pro kvalifikovanou výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou na výchovu a vzdělání dětí a mládeže, popř. dospělých, rozvíjející jejich osobnost, schopnosti a zájmy. Vzdělávací obsah zahrnuje dvě základní složky, všeobecně vzdělávací a odbornou. Prostřednictvím všeobecně vzdělávací složky se rozšiřuje obecná vzdělanostní a osobnostní úrověň žáků a realizuje jejich středoškolské vzdělání. Zahrnuje vzdělání jazykové, společenskovědní, matematicko-přírodovědné a rozvoj tělesné kultury. Přitom vzhledem k charakteru oboru a budoucího povolání plní všeobecně vzdělávací složka i funkci odborně průpravnou.
Základ odborné složky vzdělávání tvoří pedagogika, psychologie a předmětové metodiky, které poskytují poznatky nezbytné pro tvořivou výchovně vzdělávací práci s dětmi předškolního a školního věku. V dalších odborných předmětech si žáci osvojují specifické vědomosti a dovednosti, které ovlivňují jak jejich všeobecný rozhled a osobnostní rozvoj, tak odbornou přípravu na budoucí povolání. Zvláštní a významné postavení má pedagogická praxe, která poskytuje žákům možnost komplexně uplatnit osvojené vědomosti a dovednosti v konkrétní činnosti a podmínkách a kultivuje vztah k dětem.

Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi tohoto oboru se uplatní jako učitelé v mateřských školách, vychovatelé školských a mimoškolských zařízení (např. ve školních družinách, školních klubech, centrech volného času pro děti a mládež, dětských domovech a domovech mládeže), popř. jako vychovatelé v ústavech sociální péče pro děti a mládež či mentálně postižené dospělé. Výchova a vzdělání směřují k tomu, aby žáci získali ucelené všeobecné a odborné vzdělání na úrovni, která jim umožní začít pedagogickou práci, své vzdělání dále rozvíjet a inovovat. Absolventi uvedeného studijního oboru mohou dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, zejména na fakultách vzdělávajících učitele či na školách uměleckého zaměření.
Uměleckořemeslné zpracování skla
82-51-L/05
2023–244 roky30TZAnoNe
denní0/0Školné: není
4letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Žáci tohoto studijního oboru jsou připravováni pro výkon realizačních činností v oblasti sklářské tvorby a výroby, a to především ve sféře navrhování a realizace náročných uměleckořemeslných sklářských předmětů a výrobků. Jedná se o činnosti, které jsou orientovány podle specifické přípravy jednotlivých zaměření na výrobu a zušlechťování skla. Studium je směrováno ke schopnosti zpracovat projekt od návrhu až po technické podklady pro realizaci, jeho ocenění a zajištění materiální přípravy. Podstatný podíl výukových hodin tvoří odborná příprava v dílnách a ateliérech. Osvojí si základy kompozice, výtvarné a barevné perspektivy a také základy písma a grafických technik. Zvládnou zásady výstavby tvaru a typologii užitkových skleněných předmětů - technologické, technické a výtvarné řešení tvaru a technickou přípravu výroby. Naučí se zpracovat technickou dokumentaci v 2D a 3D programech v hodinách počítačové grafiky.

V odborných dílnách se v prvním ročníku seznámí s jednotlivými technikami zpracování skla:
foukání skla
malba skla
broušení skla
rytí skla
zpracování plochého skla

Od druhého ročníku si vyberou jako hlavní techniku jednu z nich. Dále se seznámí s technologiemi a technikami a jsou schopni zhotovit prototyp podle výtvarného návrhu a technické dokumentace. Naučí se posuzovat, volit a vhodně kombinovat materiály, tvary a jejich další zpracování. Osvojí si také do jisté míry používání příslušných zařízení, nástrojů a pomůcek k lepšímu pochopení technologie. Při výtvarné činnosti jsou vedeni k tomu, aby vhodně aplikovali získané teoretické vědomosti z dějin umění, vývoje a současných trendů designu. Při tvorbě využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Podmínkou přijetí ke vzdělání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Uplatnění absolventů oboru
Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru činností zaměřených na výrobu a zpracování skla, design skla a osvětlovací zařízení. Příslušné činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v týmech sklářských, designérských a interiérových studii či ateliérů. Uplatní se i v poradenských uměleckých architektů nebo v řízení menších pracovních kolektivů ve firmách vyrábějících sklo či osvětlovací techniku. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech.
Vyšší odborné vzdělání
Tvorba uměleckého skla
82-41-N/13
2023–243 roky30AJ, TZNeNe
denní0/0Školné: 1500,- Kč/ semestr
3letý studijní program zakončený absolutoriem a ziskem titulu DiS.

Vzdělávací program připravuje absolventa pro vysoce kvalifikované činnosti v oblasti navrhování a realizace uměleckého skla a jeho umístění do interiéru i exteriéru. Vyšší odborná škola sklářská v Novém Boru byla otevřena v roce 1996 při Střední průmyslové škole sklářské v Novém Boru. Hlavním důvodem vzniku tohoto typu školy bylo kvalitativní rozšíření středoškolského vzdělání tak, aby absolventi byli schopni samostatné tvůrčí práce nebo byli realizátory či spolutvůrci uměleckých děl pod vedením profesionálních výtvarníků.
Těžiště výuky spočívá ve výtvarných disciplínách, kdy studenti kreslí, malují a učí se plastickému projevu sochařskou formou. Pochopení proporcionality je podmínkou tvorby užitného objektu. Prostorová cvičení jsou vyučována jak pomocí klasických materiálů, tak i počítačovou vizualizací. Studenti buď pokračují v oboru ze střední školy nebo si postupně osvojují základy dalších řemesel, foukání , broušení, malování a rytí skla, fusingu, vitráží nebo tavené plastiky. Je pro ně důležité projít si základní technologie pro pochopení jejich možností a limitů. V rámci teoretického studia je kladen důraz na technologické vzdělávání, studium dějin umění a sklářské kultury. Výsledkem studia na této vyšší škole by měl být rozvoj řemeslných a technologických disciplín, znalost a schopnost řešit úkoly v oblasti užitkového skla, schopnost vytvářet individuální nebo osvětlovací objekty s přesahem to volné prezentace skla ve veřejném prostoru. Vzdělávání je orientováno prakticky tak, aby naši absolventi byli vyhledáváni jako specialisté pro potřeby sklářských ateliérů, dílen a firem s produkcí individuální a řemeslně vysoce kvalitní.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ?? = bude upřesněno, TZ = talentová zkouška, AJ = anglický jazyk

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.