Logo Stredniskoly.cz

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

www.sus-ostrava.cz
studijni (zavináč) sus-ostrava.cz
info (zavináč) sus-ostrava.cz
596 113 965 (Studijní)
596 114 985 (Spojovatelka)

Sídlo školy

Poděbradova 959/33
Ostrava, 70200

Odloučené pracoviště

Matiční 18, Ostrava
Hodnocení prezentace (Co je to?):
70,15 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr. Martin Mikolášek
Zřizovatel:kraj
Kontaktní osoby:Vladimíra Smoleňová (studijní referentka), 596 113 965
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Charakteristika školy

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, byla založena v roce 1990 jako první státní uměleckoprůmyslová střední škola v Moravskoslezském kraji. Od skromných začátků své existence se vypracovala mezi nejprestižnější střední školy v regionu a stala se uznávaným členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory v České republice.
Pro školu, která je zřizována Moravskoslezským krajem, jsou charakteristické: vysoká úroveň výuky, moderní vyučovací metody s využitím ICT, moderní technické vybavení, práce ve skupinách, individuální přístup k žákům, rozvoj jejich osobnosti a tvůrčího potenciálu. Podmínky ke vzdělávání ve škole jsou velmi dobré jak po stránce personální, tak i materiální.
Škola od počátku hledá rovnováhu mezi anonymní řemeslnou dovedností, intelektuální soběstačností a tvůrčí kreativitou. Je napojena nejen na svět galerií, ale ve stejné míře také na prostředí průmyslu, sociálních institucí a každodenního života. Žáci jsou obklopeni technickým zázemím, o kterém se mnoha fakultám umění pouze zdá.
Učitelé školy neustále reflektují aktuální trendy v současné vizuální kultuře a stále znovu aktualizují odbornou přípravu žáků tak, aby v maximální možné míře odpovídala potřebám a možnostem jejich budoucích zaměstnavatelů. I proto škola žáky vybavuje tradičními řemeslnými dovednostmi a zároveň jim v teoretické i praktické rovině ukazuje, jaké nepřeberné možnosti prostor současného vizuálního umění nabízí, a jak variabilně se v něm absolventi školy ve své profesionální praxi mohou pohybovat.

Stravování

SPŠ elektrotechniky a informatiky, ul. Kratochvílova 7, Ostrava
(škola v těsném sousedství)

Ubytování

Střední škola teleinformatiky, ul. Opavská 1119, 708 00 Ostrava-Poruba .
Střední škola prof. Z. Matěječka, 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba.
Domov mládeže v Ostravě: Lidická 50, 703 00 Ostrava-Vítkovice a Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava Hrabůvka

Vybavení

Velmi dobré a výborné; škola pořídila v roce 2010 moderní technické vybavení z podpory EU v rámci projektu "Střední umělecká škola V Ostravě - odborná škola 21. století" ,OP ROP NUTS II - Moravskoslezsko

Další informace

Příjem přihlášek: do 30. listopadu 2018

Termíny konání:
7.ledna.2019 - 1. termín
8.ledna.2019 - 2. termín

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
8241M01 – Užitá malba
Užitá a umělecká malba
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní10
Absolventi oboru vzdělání Užitá malba / ŠVP Užitá a umělecká malba jsou připravováni k širokému uplatnění v oblasti užité i umělecké malby jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové tvůrčích a realizačních týmů nebo v malířských dílnách jako zaměstnanci firem
a institucí. V architektuře: navrhování a realizace barevných řešení bytových, pracovních a společenských interiérů včetně navrhování mozaik, vitráží a bytových textilií, realizace malířských nástěnných technik ve spolupráci s architekty a stavebními firmami, uměleckořemeslné malířské
a natěračské práce, malba závěsných obrazů, ve scénografii: realizace malířské složky scénografie a výroba rekvizit pro divadelní představení a film ve spolupráci se scénografy, ve výstavnictví, v propagaci a reklamě: spolupráce na realizaci výstavních, galerijních a muzejních expozic, v reklamních studiích díky rozšířené vzdělávací nabídce speciálních odborných předmětů (Písmo a typografie, Počítačová grafika, Základy digitální fotografie a Multimediální tvorba), kterými získají potřebné odborné kompetence. Vzdělávací program je koncipován tak, aby jeho absolventi získali předpoklady pro širší uplatnění na trhu práce a k dalšímu studiu.
Ateliéry Užité malby jsou prostorem pro tvůrčí naplňování studijního programu a pro dynamický růst osobnosti studentů. V průběhu čtyř let získávají studenti všeobecné znalosti a dovednosti srovnatelné s evropským standardem, úrovní odborných teoretických znalostí a praktických dovedností jej přesahují. Jsou vyškoleni ve společném odborně teoretickém a praktickém základu, který tvoří výtvarná příprava, přípravné kreslení a modelování, písmo, figurální kreslení, počítačová grafika - grafické programy Illustrator a Photoshop, základy fotografování. Dále absolvují speciální odbornou přípravu v předmětu navrhování, v praktických cvičeních a technologii. Cenné zkušenosti získávají v práci klasickými malířskými technikami a postupy, aniž by byl nuceni ke konzervativizmu v myšlení. Seznamováním se současnými trendy ve výtvarné tvorbě a integrací nových médií do vyučování je prohlubována universálnost přípravy studentů. Absolventi studijního oboru Užitá malba jsou humanitně vzděláni a jsou připraveni pro vstup do profesního života v uměleckých řemeslech a praktických činnostech v architektuře, scénografii a propagaci, mají rovněž možnost dalšího studia na vyšších odborných či vysokých školách.
Všeobecné informace o oboru Užitá malba
8241M02 – Užitá fotografie a média
Fotografie a média
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní10
Absolventi oboru vzdělání Užitá fotografie a média / ŠVP Fotografie a média jsou připravováni k širokému uplatnění v oblasti užité, technické a výtvarné fotografie. Ovládají práci s klasickou i digitální technologií, softwarové zpracování fotografií, grafické a typografické úpravy obrazu včetně
základů práce s videem. Pracovat mohou jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nebo jako zaměstnanci různých firem a institucí. Široká praktická znalost portrétní fotografie, znalost užité fotografie v oblastech architektury a reklamy, předurčuje k práci v portrétních a reklamních ateliérech. platnění naleznou v redakcích periodik, nakladatelstvích a tiskových agenturách na pozicích fotoreportérů a obrazových redaktorů ovládajících reportážní a dokumentární fotografii včetně grafické úpravy fotografií. V reklamních agenturách a DTP studiích zhodnotí dovednosti ve všech oblastech fotografie, především pak v užité a reklamní fotografii, včetně softwarové, grafické a typografické úpravy fotografií, pro širokou aplikaci média v prospektech, katalozích, billboardech, plakátech a tiskovinách. V pozici dokumentaristů, videoreportérů, technických a reprodukčních fotografů naleznou uplatnění ve výstavnictví, v kulturních a vědeckých institucích. V organizacích veřejné správy
a velkých společnostech mohou pracovat jako dokumentaristé a správci archivů, reportéři, videoreportéři a redaktoři obecních tiskovin. Základy práce s videem mohou rozvíjet ve filmových a televizních studiích. Zpracování fotografického obrazu se mohou věnovat v ateliérech, minilabech a při
práci ve střediscích velkoplošného tisku. Sofistikovanou znalost špičkových digitálních technologií uplatní prakticky ve všech výše uvedených oblastech. Spolu s klasickou fotografií mají předpoklady rozvíjet své umělecké nadání ve vlastní tvorbě i v následném vysokoškolském studiu.
Moderně koncipovaný studijní obor Užitá fotografie a média poskytuje studentům ucelené odborné znalosti z technologie, teorie a dějin fotografie, fotografického designu a účinně je propojuje s praktickou výukou. Důraz je kladen nejen na zvládnutí klasických fotografických postupů, ale i na praktické a tvůrčí využití digitální fotografie a videa, včetně zpracování na PC. Náročnost úkolů je v průběhu studia odstupňována. Na konkrétních zadáních se studenti seznámí prakticky se všemi žánry fotografie - zátiším, portrétem, dokumentem, krajinou, architekturou, módní fotografií. Svou kreativitu studenti rozvíjejí při tvorbě volných výstavních souborů. Jsou poučeni o významu písma a technice vytváření textů, učí se pracovat s grafickými programy Illustrator a Photoshop, jsou seznamováni s funkcí a požadavky na jednotlivé formy užité grafiky, ve kterých nalézá uplatnění fotografie. Kvalitní technické vybavení a zejména pak citlivé vedení zkušenými pedagogy umožňuje studentům realizovat jejich tvůrčí záměry. Obor je zaměřen na rozvoj individuální umělecké osobnosti studenta a vytváří široké předpoklady pro uplatnění absolventů. Absolventi studijního oboru Užitá fotografie mohou také pokračovat ve studiu na vysokých školách.
Všeobecné informace o oboru Užitá fotografie a média
8241M04 – Průmyslový design
Design výrobků, Design obalů
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní15
Absolventi oboru vzdělání Průmyslový design / ŠVP Design výrobků jsou připravováni a vybaveni škálou výtvarných a praktických znalostí a dovedností k širokému uplatnění v oblasti průmyslového a solitérního designu a užité tvorby jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové tvůrčích a realizačních týmů nebo v designerských ateliérech, studiích a kreativních odděleních firem, zabývajících se designem jako zaměstnanci firem a institucí. V architektuře: navrhování a realizace
prvků nebo konceptů interiérů, dále ve firmách zabývajících se designem a výrobou produktů nejrůznějšího sortimentu. Absolventi oboru vzdělání Design výrobků/Průmyslový design jsou dále vybaveni znalostmi a dovednostmi z oblasti 2d a 3d grafiky tak, že mají možnost se uplatnit také
v grafických studiích, reklamních agenturách a při realizaci 3D reklamy vyráběné pomocí CNC technologií, nebo jako designéři realizující vizualizace např. pro architektonická studia a kanceláře.
Nejlepší absolventi ŠVP Design výrobků mohou po úspešném složení maturitní zkoušky a přijímacího řízení dále pokračovat ve studiu na vysokých školách uměleckého i jiného zaměření.
Průmyslový design, je oborem, ve kterém se připravují adepti průmyslového výtvarnictví, kteří by v budoucnu měli svým úsilím o humanizaci techniky významným způsobem ovlivňovat životní styl společnosti.Jde o široce koncipovaný obor studia, v jehož průběhu je kladen důraz zejména na rozvoj invence a kreativního myšlení studentů, na zvládnutí technické stránky řešených zadání, součástí přípravy je rovněž získání řemeslné zručnosti. Studenti se naučí pracovat s grafickými programy Illustrator, Photoshop, Rhinoceros. Od kresebných a modelovaných studií přírodních útvarů, jejich stylizace a abstrakce, přecházejí studenti v první polovině studia k vytváření složitějších prostorových kompozic. Návrhy nástrojů a nářadí, domácích spotřebičů, předmětů denní potřeby, hraček a dětských hřišť, interiérů studenti zpracovávají graficky, vytvářejí jejich virtuální modely na PC, u vybraných úkolů zhotovují i modely v materiálu. Absolventi takto náročné přípravy obvykle nemají problémy s uplatněním v designérských studiích nebo grafických studiích; mnozí se však většinou rozhodnou pro další studium na vysokých školách.
Absolventi oboru vzdělání Průmyslový design / ŠVP: Design obalů jsou připravováni a vybaveni škálou výtvarných a praktických znalostí a dovedností k širokému uplatnění průmyslového a solitérního designu v oblasti užité tvorby, v oblasti designu obalů. Konkrétní obaly navrhují a realizují je, jsou schopni připravit podklady pro zpracování technické a technologické dokumentace výroby obalů. Pracují s HW a SW vybavením pro navrhování obalů a jejich grafické podoby. Pro svou práci jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi z oblasti fotografie a počítačového zpracování obrazu, ovládají programové vybavení pro předtiskovou přípravu, pro potisk obalů volí vhodné tiskové techniky.
Absolventi oboru vzdělání Průmyslový design / ŠVP: Design obalů jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi z oblasti 2D a 3D grafiky tak, že se mohou uplatnit také v grafických studiích, reklamních agenturách a při realizaci 3D reklamy vyráběné pomocí CNC technologií, nebo jako designéři realizující vizualizace např. pro architektonická studia a kanceláře. Absolventi oboru vzdělávání Průmyslový design/ ŠVP: Design obalů najdou uplatnění jako designéři obalů a průmyslových výrobků ve velkých i středních podnicích a designérských studiích jako konstruktéři obalů nebo jako designéři pro oblast konstrukčního designu, v DTP studiích, tiskárnách se zpracováním papíru, kartónů a lepenek a jiných obalových materiálů. Absolvent oboru vzdělání Průmyslový design/ ŠVP: Design obalů se může uplatnit také jako kreativní pracovník v oblasti grafického designu se zaměřením na grafickou úpravu a potisk obalů.
Nejlepší absolventi ŠVP Design obalů mohou po úspěšném složení maturitní zkoušky a přijímacího řízení dále pokračovat ve studiu na vysokých školách uměleckého i jiného zaměření.
Všeobecné informace o oboru Průmyslový design
8241M05 – Grafický design
Klasická a počítačová grafika, Kresba a ilustrace, Grafika a animace
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
Absolventi oboru vzdělání Grafický design / ŠVP Klasická a počítačová grafika jsou připravováni k širokému uplatnění v oblasti užité a umělecké grafiky jako členové tvůrčích a realizačních týmů v grafických studiích, reklamních agenturách, DTP studiích, propagačních odděleních,
nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, v polygrafickém průmyslu atp., jako zaměstnanci firem a institucí i jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Jejich konkrétní uplatnění - pracovní pozice, ve kterých mohou pracovat, nebo jimi vykonávané činnosti, vyplývají ze společné přípravy v rámci oboru vzdělání Grafický design a ze zaměření odborné
přípravy, z profilace vyplývající ze ŠVP; mohou pracovat na pozicích:
grafiků v reklamních agenturách, ve kterých mohou vykonávat veškeré činnosti související s grafickým designem (vytváření grafických návrhů a jejich realizace, předtisková příprava, příprava a realizace propagačních a reklamních kampaní, výstav); webdesignérů, a to vzhledem ke své specializaci na počítačovou grafiku včetně tvorby webových stránek.
Vzdělávací program je koncipován tak, aby jeho absolventi získali předpoklady pro širší uplatnění na trhu práce i k dalšímu vzdělávání.
Absolventi oboru vzdělávání Grafický design / ŠVP Kresba a ilustrace jsou připravováni k širokému uplatnění v oblasti grafického designu, kresby a ilustrace, a to jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), nebo jako členové tvůrčích a realizačních týmů či v zaměstnaneckém poměru. Jejich konkrétní uplatnění - pracovní pozice, ve kterých mohou pracovat a jimi vykonávané činnosti, vyplývají ze společné přípravy v rámci oboru vzdělání Grafický design a ze zaměření odborné přípravy, z profilace vyplývající ze ŠVP; mohou pracovat na pozicích designérů (návrhářů) grafiků reklamy, textařů reklamy, storyboardistů (tvůrců kreslených příběhů), reprodukčních grafiků, skeneristů retušérů; absolventi tohoto ŠVP jsou vybaveni veškerými kompetencemi pro vykonávání všech odborných činností z oblasti grafického designu a ilustrace (zpracování tiskovin a publikací, využití
kresby a ilustrace v animaci, vytváření webových prezentací): na pozicích redakčních grafiků a ilustrátorů v nakladatelstvích beletristické i odborné literatury, absolventi tohoto ŠVP jsou vybaveni veškerými kompetencemi pro vykonávání všech odborných činností z oblasti grafického designu a ilustrace (zpracování tiskovin a publikací, využití kresby a ilustrace v animaci, vytváření webových prezentací), jsou připravováni pro výkon činností ve výstavnictví (příprava a realizace výstavních, galerijních a muzejních expozic). Vzdělávací program je koncipován tak, aby jeho absolventi získali předpoklady pro širší uplatnění na trhu práce a k dalšímu studiu.
Absolventi oboru vzdělávání Grafický design / ŠVP Grafika a animace jsou připravováni k širokému uplatnění a mohou pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové tvůrčích a realizačních týmů nebo jako zaměstnanci firem a institucí. Jejich konkrétní uplatnění - pracovní pozice, ve kterých mohou pracovat, nebo jimi vykonávané činnosti, vyplývají ze společné přípravy v rámci oboru vzdělání Grafický design, ze zaměření odborné přípravy (z profilace vyplývající z ŠVP). Mohou pracovat na pozicích: grafiků v reklamních agenturách, ve kterých mohou vykonávat
veškeré činnosti související s grafickým designem (vytváření grafických návrhů a jejich realizace, předtisková příprava, příprava a realizace propagačních a reklamních kampaní, výstav); redakčních grafiků v nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů; grafiků-animátorů v animačních, televizních či filmových studiích, popř. v herním průmyslu jako spolutvůrci počítačových her. Vzdělávací program je koncipován tak, aby jeho absolventi získali předpoklady pro širší uplatnění na trhu práce i k dalšímu vzdělávání.
Všeobecné informace o oboru Grafický design
8241M12 – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
Keramický design
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní5
Absolventi oboru vzdělání Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu / ŠVP Keramický design mohou samostatně podnikat jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jako umělečtí keramici nebo jako výrobci v lidové umělecké výrobě, nacházejí uplatnění jako zaměstnanci v keramických
dílnách na vytváření keramiky, a to jako návrháři či designéři, modeláři, točíři, dekoratéři nebo jako technici a technologové.
Znalosti a dovednosti získané v průběhu studia jim umožňují uplatnit se dobře i mimo keramický obor: při spolupráci s architekty a stavebními firmami; ve výstavnictví, propagaci a reklamě při spolupráci na realizaci výstavních, galerijních a muzejních expozic, v reklamních studiích díky rozšířené vzdělávací nabídce speciálních odborných předmětů (písmo a typografie, počítačová grafika, základy digitální fotografie), ve kterých získají potřebné odborné kompetence. Vzdělávací program je koncipován tak, aby jeho absolventi získali předpoklady pro širší uplatnění na trhu práce a k dalšímu studiu.
V prvním a druhém ročníku se žáci učí základním pracovním postupům. Modelují z ruky, vytáčejí na hrnčířském kruhu, lepí z vyválených plátů, získávají zkušenost s používáním glazur. Věnují se sochařskému modelování a kresbě. Získávají cit pro prostor, tvar a barvu stejně jako pro charakteristiku konkrétního keramického materiálu a jeho zpracování. Důraz je kladen na zvládnutí technologických postupů. Ve třetím a čtvrtém ročníku žáci získávají další znalosti při výuce základů modelářství a práce se sádrou. Mají možnost ve větší míře uplatnit svou vlastní výtvarnou invenci, osobitý styl a osvědčit úroveň své řemeslné zručnosti při navrhování a realizaci náročnějších zadání v oborech keramického designu a keramické plastiky. Učební plány oboru obsahují předměty tvořící společný výtvarný základ. Jde o přípravné kreslení a modelování, písmo, základy fotografování a počítačovou grafiku - žáci se učí práci s programy Illustrator, Photoshop a Rhinoceros. To vše umožňuje absolventům oboru věnovat se samostatné výtvarné činnosti nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, zejména s výtvarným zaměřením.
Všeobecné informace o oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Fotogalerie

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.