Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

studijni (zavináč) sus-ostrava.cz
info (zavináč) sus-ostrava.cz
596 113 965 Studijní
596 114 985 Spojovatelka

Sídlo školy

Poděbradova 959/33
Ostrava, 70200

Odloučené pracoviště

Matiční 18, Ostrava
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Martin Mikolášek
Zřizovatel:
kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

8. října 2022 08:30–13:00 hod.
Den otevřených dveří
DOD proběhne na obou budovách. Na budově Poděbradova mají ateliéry obory Průmyslový design, Fotografie a média a Keramický design. Na budově Matiční mají ateliéry obory Grafický design a Užitá malba.
15. října 2022 – 10. prosince 2022
Přípravný kurz k talentovým zkouškám pro žáky 9. tříd
Obsahovou náplní kurzu je kresba, malba a výtvarná příprava se zaměřením na studijní obor, o jehož studium ve střední škole má žák zájem: fotografie, malba, grafika, ilustrace, keramika, design.
24. října 2022 – 28. listopadu 2022
Výtvarné kurzy pro veřejnost.
Vzdělávacím cílem kurzu je získání základních a pokročilejších výtvarných dovedností. Bude se jednat o kurzy kresby a malby.
9. listopadu 2022 09:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
DOD proběhne na obou budovách. Na budově Poděbradova mají ateliéry obory Průmyslový design, Fotografie a média a Keramický design. Na budově Matiční mají ateliéry obory Grafický design a Užitá malba.
10. listopadu 2022 09:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
DOD proběhne na obou budovách. Na budově Poděbradova mají ateliéry obory Průmyslový design, Fotografie a média a Keramický design. Na budově Matiční mají ateliéry obory Grafický design a Užitá malba.
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, němčina, ruština, španělština

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, byla založena v roce 1990 jako první státní uměleckoprůmyslová střední škola v Moravskoslezském kraji. Od skromných začátků své existence se vypracovala mezi nejprestižnější střední školy v regionu a stala se uznávaným členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory v České republice.
Pro školu, která je zřizována Moravskoslezským krajem, jsou charakteristické: vysoká úroveň výuky, moderní vyučovací metody s využitím ICT, moderní technické vybavení, práce ve skupinách, individuální přístup k žákům, rozvoj jejich osobnosti a tvůrčího potenciálu. Podmínky ke vzdělávání ve škole jsou velmi dobré jak po stránce personální, tak i materiální.
Škola od počátku hledá rovnováhu mezi anonymní řemeslnou dovedností, intelektuální soběstačností a tvůrčí kreativitou. Je napojena nejen na svět galerií, ale ve stejné míře také na prostředí průmyslu, sociálních institucí a každodenního života. Žáci jsou obklopeni technickým zázemím, o kterém se mnoha fakultám umění pouze zdá.
Učitelé školy neustále reflektují aktuální trendy v současné vizuální kultuře a stále znovu aktualizují odbornou přípravu žáků tak, aby v maximální možné míře odpovídala potřebám a možnostem jejich budoucích zaměstnavatelů. I proto škola žáky vybavuje tradičními řemeslnými dovednostmi a zároveň jim v teoretické i praktické rovině ukazuje, jaké nepřeberné možnosti prostor současného vizuálního umění nabízí, a jak variabilně se v něm absolventi školy ve své profesionální praxi mohou pohybovat.

SPŠ elektrotechniky a informatiky, ul. Kratochvílova 7, Ostrava
(škola v těsném sousedství, možnost výběru ze dvou jídel).

Domov mládeže SŠ prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba,
tel.: 596 909 111, 596 909 210, www.skolspec.cz
Domov mládeže při SŠ teleinformatiky, Opavská 1119/12, 708 00 Ostrava-Poruba,
tel.: 596 919 000, 776 154 511, 736 518 344. www.teleinformatika.eu
Domov mládeže při Střední zahradnické škole, Ostrava, Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava-Hulváky,
tel.: 603 499 405, https://www.szas-ostrava.cz/jidelna-a-do...
Domov mládeže Ostrava, ubytování zajištěno ve dvou budovách: www.dmostrava.cz
Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, tel.: 734 177 656
Lidická 50, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 734 177 658

Velmi dobré a výborné; Díky zapojení do projektu IROP "Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti SUŠ, Ostrava" je škola vybavena nejmodernějším technickým zařízením (3D tiskárna, laserový plotter, CNC router, profesionální grafické tablety, PC učebny)a obě školní budovy jsou rovněž bezbariérové.

Na stránkách školy http://sus-ostrava.cz/, jsou zveřejněny vždy nové aktuality k nadcházejícímu školnímu roku. Přijímací řízení na školní rok 2022/2023 již bylo vyhlášeno a máme zaplněny všechny obory vzdělání. Pokud nastane skutečnost a některý obor se uvolní, zveřejníme tuto aktualitu na stránkách školy.
Dny otevřených dveří se konají každoročně na podzim od září do listopadu. Ve školním roce 2020/2021 proběhly ON-LINE. Prezentace k jednotlivým oborům naleznete zde: http://sus-ostrava.cz/den-otevrenych-dve...
Škola pořádá přípravné kurzy k talentové zkoušce pro žáky 9. tříd. Přihlášky do kurzu ke stažení a více informací naleznete: https://sus-ostrava.cz/skola/kurzy-pro-v...
Pravidelně pořádáme zahradní slavnost na konci školního roku. Tato slavnost je propojení dne otevřených dveří, workshopu a prodejní galerií.

Školu navštěvuje celkem 275 studentů a z toho je 87 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Grafický design (Animace)
82-41-M/05
2023–244 roky10TZ, VZAnoNe
denní43/10Školné: Zdarma
Učitelé tohoto zaměření podporují tvořivé schopnosti svých žáků, vybavují je širokou škálou výtvarných prostředků a řemeslných návyků odpovídajících základním dovednostem grafického designéra a animátora. Žáci během studia nabývají zkušeností s nezbytnou kresbou, písmem, patřičnými počítačovými programy i grafickými technikami. Od jednoduchých kompozičních a kresebných cvičení se postupně dostávají ke konkrétním zadáním z oblasti reklamní grafiky a animace. Navrhují loga, různé druhy tiskovin, také komiks, zabývají se stavbou audiovizuálního díla.
Grafický design (Ilustrace)
82-41-M/05
2023–244 roky10TZ, VZAnoNe
denní72/9Školné: Zdarma
Ilustrace je všude kolem nás. V časopisech, na webu, na tričku i na kelímku. A kresba je disciplína, která neztrácí na aktuálnosti, protože je základem všech uměleckých oborů.
Na oboru vzdělání Kresba a ilustrace tedy už od prvního ročníku hodně kreslíme, nejdříve studijně dle předloh a postupně i zcela volně. Studenti se seznamují s možnostmi využití kreslířských, malířských a grafických technik v ilustrační tvorbě, s typografickým řešením tiskovin a grafickou úpravou knih. Učí se práci s papírem, poznávají zákonitosti psaní písma a jeho konstrukce, naučí pracovat s grafickými programy Adobe Photoshop, Illustrator, In design. Pracujeme také nově s tablety Wacom Cintiqe, zpracujeme náčrt a ilustraci do finální, „čisté“ podoby, věnujeme se komiksu, komerční ilustraci či jednoduchým animacím.

A tematická zadání prací se neomezují pouze na ilustrační tvorbu, zkoušíme i různé přístupy ke kresbě jako samostatnému médiu, kresbě, překračující hranice papíru, práci s materiálem či kresbě–objektu.
Grafický design (Grafika)
82-41-M/05
2023–244 roky10TZ, VZAnoNe
denní34/10Školné: Zdarma
Obor vzdělání Grafický design se specializací na klasickou a počítačovou grafiku nabízí žákům možnost získat teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti užité i umělecké grafiky. Koncepce výuky je zaměřena na zvládnutí klasických grafických technik a zpracování digitálního obrazu, přičemž je kladen důraz na rozvoj tvůrčího myšlení, hledání nových pohledů, netradičních řešení a vytváření si vlastního estetického názoru.
Průmyslový design (Design obalů)
82-41-M/04
2023–244 roky7TZ, VZAnoNe
denní13/7Školné: Zdarma
Absolventi oboru vzdělání Průmyslový design / ŠVP: Design obalů jsou připravováni a vybaveni škálou výtvarných a praktických znalostí a dovedností k širokému uplatnění průmyslového a solitérního designu v oblasti užité tvorby, v oblasti designu obalů. Konkrétní obaly navrhují a realizují je, jsou schopni připravit podklady pro zpracování technické a technologické dokumentace výroby obalů. Pracují s HW a SW vybavením pro navrhování obalů a jejich grafické podoby. Pro svou práci jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi z oblasti fotografie a počítačového zpracování obrazu, ovládají programové vybavení pro předtiskovou přípravu, pro potisk obalů volí vhodné tiskové techniky.
Průmyslový design (Design výrobků)
82-41-M/04
2023–244 roky8TZ, VZAnoNe
denní20/8Školné: Zdarma
V současnosti je koncepce tohoto oboru vzdělání především zaměřena na nové metody. Základním pracovním nástrojem designéra se kromě tužky stal počítač. Nejde však již jen o zvládnutí základního grafického softwaru, ale celé řady technologií – digitálního skicování, virtuálního modelování, počítačové vizualizace a v neposlední řadě rychlé výroby modelů pomocí frézky řízené počítačem, tzv. Rapid Prototyping.
Užitá fotografie a média (Fotografie a média)
82-41-M/02
2023–244 roky10TZ, VZAnoNe
denní23/10Školné: Zdarma
Moderně koncipovaný studijní obor Užitá fotografie a média poskytuje žákům ucelené odborné znalosti z technologie, teorie a dějin fotografie, fotografického designu, počítačové grafiky, typografie a účinně je propojuje s praktickou výukou. Důraz je kladen nejen na zvládnutí klasických fotografických postupů, ale i náročných digitálních technologií a videa, včetně samostatné tvůrčí práce na PC. Na konkrétních zadáních se žáci seznámí prakticky se všemi žánry fotografie – zátiším, portrétem, dokumentem, krajinou, architekturou, módní fotografií.
Užitá malba (Užitá a umělecká malba)
82-41-M/01
2023–244 roky10TZ, VZAnoNe
denní38/10Školné: Zdarma
Za názvem oboru Užitá malba se skrývají ateliéry provoněné barvami a malířskými materiály. Po čtyři léta se zde naši žáci věnují tradičním i moderním malířským technikám (olejomalba, akryl, tempera, akvarel, kvaš, enkaustika, airbrush, aj.), technologii malby, přípravné i figurální kresbě, písmu, modelování, fotografii. Důraz je kladem i na kvalitní zvládnutí práce s grafickými programy (Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, aj.). Mladý kolektiv pedagogů seznamuje žáky s aktuálním uměleckým děním, v otevřeném dialogu rozvíjí jejich dovednosti a znalosti všemi směry. Integrace moderních digitálních technologií s moderní i klasickou výtvarnou tvorbou umožňují žákům skvělé uplatnění v oborech propagace a reklamy.
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (Keramický design)
82-41-M/12
2023–244 roky5TZ, VZAnoNe
denní4/5Školné: Zdarma
Prvním designérem na světě byl keramik. Keramika nás obklopuje i ve 21. století. S její pomocí vznikají raketoplány létající do vesmíru nebo se staví budovy, lázně, sochy do veřejného prostoru, a také se vyrábí krásné doplňky do interiéru, jídelní a nápojové servisy. Obor Keramický design vede mladý a dynamický tým učitelů, kteří vědí co vás zajímá. Naším cílem je vás naučit, vytvářet krásné a chytré věci, v nichž se spojí tradiční techniky s novými designérskými technologiemi. Ukážeme, kudy vede cesta od pouhé prvotní myšlenky, přes skicování, 3D vizualizace až k výsledné realizaci. Na našem oboru se naučíte, jak dospět od nápadu ke krásné věci, která bude výsledkem spojení vašich představ a práce vašich rukou! Od roku 2012 navrhujeme z keramiky a porcelánu také »šperky«! Nebojíme se zkoušet nové. Respektujeme tradice a řemeslo, které využíváme pro nový design! Rozvíjíme individualitu a originální přístup!

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, VZ = test všeobecných znalostí

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.