Logo Stredniskoly.cz

Soukromá střední odborná škola PRIMA s. r. o.

www.primarymarov.cz
ssosprima.rymarov (zavináč) seznam.cz
prima (zavináč) primarymarov.cz
554 211 812 (Sekretariát)

Sídlo školy

Sokolovská 29
Rýmařov, 79501

Domov mládeže

Sokolovská 29, Rýmařov
Hodnocení prezentace (Co je to?):
80,07 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Mgr. Marek Bocián
Zřizovatel:Mgr. Pavel Nehera
Kontaktní osoby:Mgr. Marek Bocián (ředitel školy), 554 211 812
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Stravování

Stravování je zajištěno ve školní jídelně při Základní škole v Rýmařově

Ubytování

Škola má k dispozici vlastní Domov mládeže, který je součástí budovy školy!

Vybavení

Odborné učebny: 3 plně vybavené učebny pro masáže a terapeutické techniky v rámci školního vzdělávacího programu, 1 teoretická učebna pro masáže a terapeutické techniky v rámci školního vzdělávacího programu, zrcadlový sál a praktická učebna zdravotní tělesné výchovy plně vybaveny pro předměty rekondice a regenerace, učebna cizích jazyků obě v systému face to face, 1 učebna výpočetní techniky, multimediální učebna, studentská knihovna atd.

Další informace

Slovo ředitele školy

Jako nejdůležitější součást vyučovacího procesu považujeme osobnost učitele, příjemnou školní i třídní atmosféru, citlivý přístup k různě nadaným žákům. Žák by se do školy měl těšit, měl by se také naučit, že dobré výsledky vyžadují jisté úsilí. Naším cílem je, aby se žák z nabývaných vědomostí a dovedností uměl radovat.

Naše heslo zní: UČÍME SE PRO ŽIVOT NE PRO ŠKOLU!

Máme mladý odborně a lidsky naladěný pedagogický tým, který ctí respekt k individualitě žáka. Každý žák má příležitost vyniknout v oblastech, které ho zajímají. Nečekáme, že žáci budou stejně dobří ve všech předmětech. Klademe důraz na rozvoj osobnosti žáka a jeho zdravé sebevědomí v přátelském prostředí a atmosféře školy. Jsme malá škola s čilým životem a vztahy napříč třídami, to vše je umocněno množstvím mimoškolních i školních akcí. Pro vyučovací proces a hlavně jeho odbornou stránku je důležitý malý počet žáků ve třídách (jedna třída do 15ti žáků). Náš učební plán se řídí mottem: VÍCE PRAXE MÉNĚ TEORIE! Jsme soukromá škola s výrazným sociálním cítěním, důkazem toho jsou přijatí žáci z dětských domovů i sociálně slabších rodin, k tomuto máme vytvořeny různé sociální programy. Naše žáky motivujeme k lepším výkonům, jak ve vyučovacím procesu (stipendia), tak podporou sportovců (reprezentanti ČR – formy úlev z vyučování). V naší škole studují žáci ze všech koutů České republiky, také žáci se specifickými vzdělávacími potřebami a žáci s hendikepem. Ředitel školy, další členové vedení i učitelé jsou vždy dostupní bez formálních bariér, k rodičům se chováme vstřícně, žáky nejen vzděláváme, ale také vychováváme. Ochota, vzájemná úcta, respekt, tolerance, důvěra jsou pro nás klíčové ve vztahu ředitel–učitelé–žáci, a to všemi směry.

Soukromá střední odborná škola Prima s.r.o. vznikla v roce 1991 jako první soukromá škola v okrese Bruntál. V současné době se mohou žáci hlásit do 4 letých studijních programů denního studia MASÉRSTVÍ, LÁZEŇSTVÍ, WELLNESS a MASÉRSTVÍ A FITNESS a také do rozšiřujícího dvouletého pomaturitní studia MASÉRSTVÍ, LÁZEŇSTVÍ, WELLNESS. Studijní programy jsou v ČR svým zaměřením ojedinělé.

Pro následující školní rok jsme připravili pro žáky DVĚ NOVINKY. Žáci i jejich rodiče si čím dál tím více uvědomují existenci problému hledání zaměstnání po maturitě a ví, že naši absolventi mají reálnou šanci uplatnění na trhu práce. Díky boomu zdravého životního stylu, ale bohužel také díky klientům, kteří mají problém s pohybovým aparátem, je role našich absolventů na trhu práce nezastupitelná. Naši žáci a pedagogové si uvědomují, že prevence a hledání příčin problémů s pohybovým aparátem, je skutečně velmi zásadní. Proto jsme pro nadcházející školní rok do školního vzdělávacího programu zařadili dvě specializace, které rozdělí žáky po druhém ročníku do dvou směrů. V prvním směru zůstanou žáci, kteří chtějí pokračovat ve stávající specializaci Masérství, lázeňství a wellness a budou tak prohlubovat své znalosti. V druhém směru budou potom žáci s orientací spíše na terapeutické techniky v podobě cvičení a zdravotní tělesné výchovy. Cílem pak je absolvent se specializací na Masérství a fitness. U obou specializací platí důraz na praktickou stránku studia – minimálně jedna třetina z celého studia je téměř zásadně praktická.

Protože je zájem o studium nejen mezi žáky devátých tříd, připravili jsme pro následující školní rok také rozšiřující dvouleté pomaturitní studium, kde žáci, kteří nechtějí jít na vysokou školu a chtějí si přesto zachovat statut studenta, mohou rozšířit své odborné znalosti právě v oboru Masérství, lázeňství, wellness. Po dobu dvouletého studia, budou tito žáci studovat pouze odborné profilové předměty, ze kterých složí maturitní zkoušku.

Již řadu let potom nabízíme 4 letý studijního maturitní program dálkového studia VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST, který probíhá formou konzultací.

Budeme se těšit na vaši návštěvu!

Mgr. Marek Bocián, ředitel školy

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
6941L02 – Masér sportovní a rekondiční
Masérství a wellness
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní20
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent oboru je připraven k výkonu masérské praxe popř. osobního (fitness) trenéra privátně i ve státních zařízeních. Je schopen samostatně provádět činnost v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů. Absolvent vytváří podmínky pro aktivní životní styl. Je schopen poskytovat profesionální masérské a trenérské služby ve vlastních provozovnách, studiích, fitness a wellness centrech, sportovních klubech a v lázeňských zařízeních, dále může své dovednosti uplatnit ve sféře sociálních služeb, včetně domovů pro seniory. Absolvent oboru je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá práci na počítači. Součástí programu je i tzv. ekonomické minimum.

Absolventi jsou v průběhu vzdělávání vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodržování právních norem a etiky.

Fenomén doby zdravý životní styl je spojen právě s wellness, potažmo fitness. Ve většině měst a obcí, ale i v hotelích najdeme wellness a fitness centra, městské lázně, masérské salony. Vedle nich i rehabilitační centra, sanatoria a také velké množství léčebných lázní. Všechna tato místa jsou pracovní příležitosti pro naše absolventy!

Naši žáci jezdí k praktickému vyučování přímo do státních lázní Karlova Studánka a po maturitě zde mohou získat zaměstnání.

Toto studium zajišťuje dobrý základ pro pokračování na vysoké škole stejného nebo podobného zaměření např. fyzioterapie či wellness specialista.

Co znamená WELLNESS???

Pojem WELLNESS je fenoménem dnešní doby a služby wellness jsou důležitou součástí nabídky hotelů, lázeňských zařízení, masérských salónů a relaxačních center. Můžeme ho chápat jako synonymum zdravého životního stylu. Odborníci o wellness mluví jako o kultuře těla, duše a mysli. Současné pojetí wellness vychází z řeckého ideálu kalokagathia – tedy harmonie krásného těla (řecky „kalós“) a dobrého ducha (řecky „agáthos“). Slovo wellness vzniklo ze spojení anglických slov: wellbeing a fitness a jeho volný překlad znamená „být v pohodě a fit“ nebo „dobré zdraví“. Na zdraví je však nahlíženo jako na komplexní fyzickou, sociální a duševní pohodu a nejen jako na absenci nemoci. V rámci tohoto vymezení se wellness člení na jednotlivé dílčí součásti, které jsou i základním předpokladem wellness životního stylu. Jedná se o: tělesnou krásu a zdatnost, pozitivní přístup k životu, zdravou výživu, osobní návyky a vnitřní rovnováhu. Wellness tedy znamená nejen být zdravý, ale i cítit se tak v co nejvyšší možné míře. Hlavním cílem je zvýšit kvalitu života. Aby bylo dosaženo wellness, musí být optimalizovány fyzické, emocionální, mentální, spirituální a sociální podmínky člověka. Tyto složky se vzájemně ovlivňují a pro dosažení co nejvyšší kvality života je nutné je chápat jako komplex.

WELLNESS u nás ve škole…

V rámci školního vzdělávacího programu MASÉRSTVÍ, LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS jsou kromě předmětů všeobecného základu a masérských předmětů po 2. ročníku vyčleněny odborné předměty, které profilují absolventa prostřednictvím odborných kompetencí v oboru LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS. Předměty Morfologie pohybového systému, Odborná latinská terminologie, Somatologie, Rekondice a regenerace a Výživa člověka odbornou stránku lázeňstvi a wellness dokonale rozšiřují.
Všeobecné informace o oboru Masér sportovní a rekondiční
Školné: 13.800/rok
6941L02 – Masér sportovní a rekondiční
Masérství a fitness
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní20
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent oboru je připraven k výkonu masérské praxe popř. osobního (fitness) trenéra privátně i ve státních zařízeních. Je schopen samostatně provádět činnost v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů. Absolvent vytváří podmínky pro aktivní životní styl. Je schopen poskytovat profesionální masérské a trenérské služby ve vlastních provozovnách, studiích, fitness a wellness centrech, sportovních klubech a v lázeňských zařízeních, dále může své dovednosti uplatnit ve sféře sociálních služeb, včetně domovů pro seniory. Absolvent oboru je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá práci na počítači. Součástí programu je i tzv. ekonomické minimum.

Absolventi jsou v průběhu vzdělávání vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodržování právních norem a etiky.

Fenomén doby zdravý životní styl je spojen právě s wellness, potažmo fitness. Ve většině měst a obcí, ale i v hotelích najdeme wellness a fitness centra, městské lázně, masérské salony. Vedle nich i rehabilitační centra, sanatoria a také velké množství léčebných lázní. Všechna tato místa jsou pracovní příležitosti pro naše absolventy!

Naši žáci jezdí k praktickému vyučování přímo do státních lázní Karlova Studánka a po maturitě zde mohou získat zaměstnání.

Toto studium zajišťuje dobrý základ pro pokračování na vysoké škole stejného nebo podobného zaměření např. fyzioterapie či wellness specialista.

Co znamená FITNESS???

Jako FITNESS se označují sportovní aktivity i celkový životní styl, které mají za cíl všeobecnou tělesnou kondici, celkovou zdatnost, zlepšení držení těla, zlepšení konceptu postavy apod. Mimo cvičení zahrnuje fitness zpravidla i zdravou životosprávu a výživu.

FITNESS u nás ve škole…

V rámci školního vzdělávacího programu MASÉRSTVÍ A FITNESS jsou kromě předmětů všeobecného základu a masérských předmětů po 2. ročníku vyčleněny odborné předměty, které profilují absolventa prostřednictvím odborných kompetencí v oboru FITNESS. Předměty Morfologie pohybového systému, Odborná latinská terminologie, Somatologie, Rekondice a regenerace a Výživa člověka odbornou stránku FITNESS dokonale rozšiřují.
Všeobecné informace o oboru Masér sportovní a rekondiční
Školné: 13.800/rok

Fotogalerie

Beseda první pomocTrocha folklóru - svět přátelVánoční besídkaVodácký kurz v rámci Světa přátelSvět přátelUčebna masérské a lázeňské péče1. A v Karlové StudánceAkce PrahaAkce PrahaAkce PrahaHrajeme si...Jeden z našich reprezentantů...i holky umí hrát florbal...Vánoční besídka Vánoční besídkaVánoční besídkaRej duchů

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2018, Školy Online.