Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

reditel (zavináč) sospo.eu
sekretariat (zavináč) sospo.eu
zastupkyne (zavináč) sospo.eu
582 341 413 Sekretariát

Sídlo školy

Rejskova 2987/4
Prostějov, 79601
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Marek Moudrý
Zřizovatel:
DOMA MORAVA holding a.s. Olomouc

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

10. listopadu 2022
Scholaris Prostějov, v prostorách Společenského domu Prostějov
10. listopadu 2022 08:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Bližší informace na webu školy.
23.–24. listopadu 2022
SCHOLARIS Olomouc, SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 (8:00 – 17:00 hod.)
7. prosince 2022 13:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Bližší informace na webu školy.
11. ledna 2023 13:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Bližší informace na webu školy.
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění tanečních kurzů

Angličtina, italština, němčina, ruština, španělština

Obědy pro naše studenty vydáváme ve školní jídelně, která se nachází v areálu budovy. Studenti si mohou vybrat ze dvou druhů jídla. Lze je objednávat prostřednictvím internetu na www.strava.cz. Cena oběda je 40,- Kč. Přihlásit ke stravování se lze na sekretariátu školy. Platby je možné provádět v hotovosti na sekretariátu školy nebo bezhotovostním převodem.

V průběhu dne mohou studenti využívat také školní bufet, nápojový a stravovací automat.

Naše škola neprovozuje vlastní internát, proto ubytování nezajišťujeme. Studenti jsou ubytování převážně ve dvou prostějovských domovech mládeže. Bližší informace získáte na níže uvedených kontaktech:

Domov mládeže Střední školy designu a módy, Palečkova 1, Prostějov
Domov mládeže Švehlovy střední školy polytechnické, Vojáčkovo nám. 4, Prostějov

Součástí školního areálu je výdejna stravy, tělocvična a venkovní sportoviště (hřiště s asfaltovým povrchem určené především pro basketbal, hřiště s umělým povrchem sloužící ke hraní volejbalu, tenisu, házené a minikopané, venkovní stůl pro stolní tenis, posilovací zařízení a workoutové hřiště.

Výuka tělesné výchovy žáků probíhá také v Národním sportovním centru, ve sportovní hale TK Agrofert Prostějov v Kostelecké ulici a v tělocvičně na ulici Vápenice.

Kromě 8 kmenových učeben slouží ke vzdělávání 2 jazykové učebny, 2 počítačové učebny (48 žákovských počítačů) a multimediální učebna posluchárenského typu. Všechny učebny jsou vybaveny učitelským počítačem připojeným k internetu, interaktivním dataprojektorem a ozvučením.

Žáci mohou ve volném čase vyžívat studovnu s pěti počítači připojenými k internetu a tiskárnou. Budova školy je kompletně pokryta Wi-Fi sítí.

Žákům je k dispozici školní bufet, nápojový a potravinový automat. Pro relaxaci jim slouží místnost se stolním tenisem a stolním fotbalem. Ve škole je také školní knihovna, v níž žáci kromě beletrie (povinné četby k maturitní zkoušce) najdou i odbornou literaturu.

V posledních letech byly vynaloženy nemalé finanční prostředky na vybavení učeben a v tomto trendu škola i nadále pokračuje. Dochází k pravidelné obnově a modernizaci používaného hardwaru a softwaru a zařízení veškerých prostor školy, které tak odpovídají požadavkům kladeným na vzdělávání 21. století. Učebny i chodby jsou účelně vyzdobeny nástěnkami a velkoformátovými fototapetami. Škola má nové zrekonstruované sociální zázemí. Průběžně se také obnovuje sportovní zařízení na venkovním hřišti. V roce 2021 byl sportovní areál školy doplněn o workoutové prvky a v roce 2022 byl zrekonstruován umělý povrch hřiště.

Naše škola byla založena pod názvem Soukromá střední podnikatelská škola obchodu a služeb v roce 1994. V roce 2009 jsme se přestěhovali do současného působiště v Rejskově ulici a zároveň jsme se stali autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti přípravy a realizace zkoušky profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu. K této zkoušce v rámci výuky marketingu turismu připravujeme naše žáky. Od roku 2011jsme autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj profesní kvalifikace Specialista marketingu a zároveň jsme se zapojili do práce Národní soustavy kvalifikací.

Za 28 let své existence jsme připravili k úspěšnému složení maturitní zkoušky více než 1650 studentů. Žákům z devátých tříd základních škol nabízíme studium pěti atraktivních a v regionu ojedinělých vzdělávacích programů Mezinárodní obchod a projektové řízení, Marketing turismu a wellness služby (cestovní ruch), Marketingové komunikace a žurnalistika, Sportovní management a Animátor volného času.

Tyto vzdělávací programy vychází z RVP Ekonomika a podnikání. Výhodou je, že student získává odborné ekonomické vzdělání, například z ekonomiky, účetnictví, marketingu, managementu a zároveň profilaci dle studijního zaměření.

Nadregionálním vzdělávacím programem je Mezinárodní obchod a projektové řízení, který se zaměřuje na získání znalostí a dovedností v oblasti projektového managementu, mezinárodního obchodování a podnikání v EU. Studenti dokáží zpracovat projekt, pochopí problematiku strukturálních fondů EU a čerpání dotací.

Devátým rokem je součástí vzdělávací nabídky školy Sportovní management, který je určen aktivním sportovcům bez ohledu na sportovní odvětví a výkonnostní úroveň. Studium vede k rozvoji přípravy v dané sportovní specializaci a k působení v oblasti managementu sportovních klubů a zařízení. Škola v oblasti výuky sportovního marketingu spolupracuje s prostějovskou marketingovou agenturou TKplus.

Novinkou od roku 2020 je nové zaměření Animátor volného času, které připraví studenty v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu se zaměřením na animátorskou činnost. Studenti dokáží vytvořit a zrealizovat animátorský produkt a naučí se chápat animátorskou činnost jako způsob aktivního využití volného času.

Ojedinělým vzdělávacím programem jsou Marketingové komunikace a žurnalistika. Studium je určeno k přípravě kvalifikovaných odborníků připravených zastávat manažerské pozice zejména v marketingových, komunikačních, reklamních a PR útvarech ziskových a neziskových organizací a veřejné správy, dále pak tiskových mluvčích a pracovníků odpovědných za mediální komunikaci s veřejností. Absolvent získá základní znalosti žurnalistiky jak v oblasti zpravodajské, tak publicistické.

Pětici zaměření doplňuje tradiční obor v oblasti cestovního ruchu a to Marketing turismu a wellness služby. Nově je zaměření doplněno o oblast wellness služeb. Studenti se naučí chápat wellness jako cestu ke zdraví duše i těla a dokáží se orientovat v jednotlivých wellness programech, naučí se orientovat v problematice ekonomiky a techniky cestovního ruchu. Naučí se vykonávat průvodcovskou činnost, tvořit itinerář zájezdu a turistický produkt.

Posláním naší školy je poskytnout kvalitní všeobecné a odborné vzdělání, rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat. Motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání, k aktivnímu zapojení se na trhu práce a do společenského života. Přejeme si, aby škola byla bezpečným místem pro žáky i učitele, kde v atmosféře vzájemné důvěry a respektu bude probíhat vzdělávání, které povede nejen k osvojení široké škály poznatků a profesních dovedností, ale bude také vytvářet předpoklady pro plnohodnotné začlenění našich absolventů do života ve společnosti. Při přípravě žáků se zaměřujeme na rozvoj jejich adaptability, flexibility a schopnosti řešit problémy. Cíleně rozvíjíme jejich osobnost tak, aby získali co nejvíce informací o světě a životě v něm. Podněcujeme žáky ke tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Stávající struktura oborů vzdělání školy je nastavena s ohledem na požadavky trhu práce, firem a rovněž široké veřejnosti regionu a kraje.

- ojedinělé a atraktivní vzdělávací programy
- intenzivní výuku dvou cizích jazyků
- hodinová dotace maturitního cizího jazyka až 7 hodin týdně
- možnost volby z anglického, německého, ruského, španělského, italského a francouzského jazyka
- příprava ke složení mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge Exam - FCE a CAE
- výuku anglického jazyka podle učebnic a výukových materiálů University of Cambridge
- osobní přístup učitelů k žákům
- prospěchové a sociální stipendium
- finanční příspěvky na lyžařský výcvik, zahraniční, vybrané poznávací zájezdy a exkurse
- bezplatné zapůjčení vybraných učebnic
- plná úhrada adaptačního kurzu
- získání tzv. Europassu, dodatku maturitního vysvědčení
- vzdělávací webový portál pro studenty (elektronické učebnice odborných předmětů)
- přípravu ke složení profesní kvalifikace Specialista marketingu u všech zaměření
- získání základní trenérské licence u ŠVP Sportovní management
- příprava ke složení průvodcovské zkoušky u ŠVP Marketing turismu a wellness služby
- praxe v tištěných a elektronických médiích u ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika
- studijní cesta do sídla Evropského parlamentu u ŠVP Mezinárodní obchod a projektové řízení
- praxe v organizacích se zaměřením na volnočasové aktivity u ŠVP Animátor volného času

Naše škola je aktivně zapojena do projektů mobility. V současnosti realizujeme tři projekty Erasmus+. PO realizaci máme jeden projekt Erasmus+ Postavme mosty, do kterého byly zapojeny školy šesti evropských zemí (Portugalsko, Polsko, Chorvatsko, Německo a Lotyšsko). V letech 2020-2022 jsme realizovali projekt Media and Democracy v rámci programu Vzdělávání Fondů EHP, tzv. Norských fondů.

Aktuální projekty

Název projektu: Practice makes perfect (Cvičení dělá mistra)
Termín realizace: 2020-2022
Realizující subjekty: školy tří evropských zemí (ČR, Turecko a Španělsko)

Název projektu: Smart School – Be Smart in Heart (Chytrá škola)
Termín realizace: 2021-2023
Realizující subjekty: školy tří evropských zemí (ČR, Turecko a Španělsko)

Název projektu: Children of Nature (Děti přírody)
Termín realizace: 2022-2024
Realizující subjekty: školy tří evropských zemí (ČR, Turecko a Rumunsko)

Naše škola je také zapojena do eTwinningu a je tak součástí „komunity evropských škol“. V rámci eTwinningu učitelé sami organizují a realizují online a offline aktivity společně se žáky a kolegy ze zemí, které jsou zapojeny do programu Erasmus+. Účastní se společných projektů a využívají přitom prostředí TwinSpace.

Na škole jsme již realizovali sedm eTwinning projektů.

Aktuální projekty

Název projektu: Detektive am Rhein (Detektivové na Rýně)
Termín realizace: 2021-2022
Realizující subjekty: SOŠPO a tři evropské země

Projekt byl určen žákům němčiny druhého ročníku. Během projektového období studenti pracovali v mezinárodních týmech s účastníky z Belgie, Itálie a Turecka. V rolích detektivů se plavili po řece Rýn od pramene až k ústí v Severním moři a cestou se zastavovali ve městech, kde řešili detektivní případy. S ostatními členy týmů komunikovali prostřednictvím platformy Twinspace. Výsledky svého detektivního pátrání zaznamenávali do výsledného produktu, elektronické knihy Storyjumper. Díky projektu poznali zahraniční přátele, zlepšili své schopnosti používat němčinu a naučili se pracovat s webovými nástroji.
Projekt získal Certifikát Quality Label a Národní cenu eTwinning 2022.


Název projektu: Es war einmal… eine Märchenreise (Byla jednou jedna… pohádková cesta)
Termín realizace: 2022-2023
Realizující subjekty: SOŠPO a tři evropské země

Projektu se účastní čtyři země: Česká republika, Belgie, Chorvatsko a Lotyšsko. Studenti se převtělili do jazykovědců, kteří zkoumají známé pohádky. Během své cesty pohádkovým autobusem navštíví místa, která jsou s pohádkami a jejich historií spjata, a budou zde v mezinárodních týmech řešit úkoly, které jim jejich cesta přinese. Každý tým je sestaven z účastníků ze všech zemí. Projektu se účastní žáci třetích ročníků, kteří se nejen seznámí se studenty ostatních zemích, ale budou s nimi komunikovat v němčině a zdokonalí si své digitální schopnosti.

Školu navštěvuje celkem 231 studentů a z toho je 62 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Ekonomika a podnikání (Marketingové komunikace a žurnalistika)
63-41-M/01
2023–244 roky10ČJ, MNeAno
denní14/6Školné: 12 000 Kč - 18 000 Kč
Čtyřleté denní ekonomické studium zakončené maturitní zkouškou poskytuje vzdělání v oblasti marketingových komunikací.Vzdělávací program reaguje na požadavky, které jsou kladeny na absolventy ekonomicky zaměřených středních škol, kteří mají zájem působit v oblasti marketingu, reklamy, public relations a žurnalistiky.

Ojedinělý vzdělávací program
Studium marketingových komunikací a žurnalistiky nemá na jiných odborných školách Olomouckého kraje obdobu. Byl vytvořen ve spolupráci s reklamními agenturami, novináři a odborníky na propagaci a public relation.

Charakteristika studia
Studium vzdělávacího programu je určeno k přípravě kvalifikovaných odborníků připravených zastávat manažerské pozice zejména v marketingových, komunikačních, reklamních a PR útvarech ziskových a neziskových organizací a veřejné správy, dále pak tiskových mluvčích a pracovníků odpovědných za mediální komunikaci s veřejností. Studium je zaměřeno na zvládnutí nejnovějších znalostí nástrojů, strategií a metod uplatňovaných v integrované marketingové komunikaci, mediální a manažerské praxi podniků a firem. Vedle teoretických znalostí a odborných dovedností získá náš absolvent i praktické schopnosti optimálního rozhodování a přijímání konkrétních opatření v oblasti marketingu organizací, které ve své práci využívají k dosažení svých cílů marketingové komunikační postupy: příprava a tvorba komunikačních strategií, realizace marketingových kampaní, výběr médií pro vytváření marketingového mixu. Absolvent získá základní znalosti žurnalistiky jak v oblasti zpravodajské, tak publicistické.
Ekonomika a podnikání (Sportovní management)
63-41-M/01
2023–244 roky20ČJ, MNeNe
denní35/14Školné: 12 000 Kč - 18 000 Kč
Čtyřleté denní ekonomické studium zakončené maturitní zkouškou poskytuje vzdělání se zaměřením na rozvoj sportovní kariéry a působení v ekonomické a manažerské oblasti sportovních klubů a volnočasových organizací. Studium s tímto zaměřením nemá v jiných školách Olomouckého kraje obdobu – jsme jedinou školou s tímto sportovním zaměřením.

Ojedinělý vzdělávací program
Studium s tímto zaměřením nemá obdobu na jiných školách Olomouckého kraje - jsme jedinou školou s tímto sportovním zaměřením, které účelně kombinuje ekonomické vzdělání se zaměřením na sport.

Specifické odborné zaměření a sportovní licence
Vzdělávací program byl vytvořen ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a odborníky na management a marketing sportovních akcí. V oblasti výuky předmětu sportovní marketing a management spolupracujeme s marketingovou společností TKplus. Tato společnost je také hlavním partnerem školy. V oblasti výuky jednotlivých sportů spolupracuje s prostějovskými sportovními kluby a organizacemi. V rámci spolupráce mají studenti možnost získat základní trenérskou licenci umožňující rozvoj profesionální trenérské dráhy (například fotbal).

Charakteristika studia
Vzdělávací program Sportovní management je určen nejen aktivním sportovcům bez ohledu na sportovní odvětví a výkonnostní úroveň, ale i těm žákům, kteří v budoucnosti chtějí spojit sport se svou profesní kariérou. Studium vede k rozvoji profesionální přípravy v dané sportovní specializaci a k působení v oblasti managementu sportovních klubů a zařízení. Výuka je rozšířena o odborné předměty s problematikou sportovních činností. Sportovní management se zaměřuje na aktivní sportovce a připravuje je do oblasti ekonomiky a řízení sportovních a rekreačních služeb, které jsou pro velkou část populace nezbytnou součástí zdravého životního stylu. Výhodou vzdělávacího programu je jeho multidisciplinárnost – absolvent je odborně připraven organizovat a vést tělovýchovný a sportovní didaktický proces všech věkových skupin zaměřený na udržování příznivé tělesné a duševní kondice pohybovou činností a zároveň získá ekonomické vzdělání umožňující řízení sportovních a tělovýchovných organizací veřejného i privátního sektoru.

Organizace studia
Systém výuky umožňuje úpravu rozvrhu pro trénink, závodní činnost nebo sportovní reprezentaci studentů. Cílem je příprava studentů pro praktické uplatnění v oblasti sportovního managementu a marketingu. Ve druhém a třetím ročníku studenti absolvují povinnou praxi ve sportovních klubech a zařízeních, se kterými naše škola spolupracuje. Talentovaným sportovcům a členům sportovních středisek mládeže a české reprezentace umožňujeme studium dle individuálního vzdělávacího plánu.
Ekonomika a podnikání (Mezinárodní obchod a projektové řízení)
63-41-M/01
2023–244 roky20ČJ, MNeAno
denní55/21Školné: 12 000 Kč - 18 000 Kč
Čtyřleté denní ekonomické studium zakončené maturitní zkouškou poskytuje vzdělání v oblasti mezinárodního obchodu, mezinárodních vztahů, legislativy a podnikání v Evropské unii, projektového managementu a marketingu.

Ojedinělý vzdělávací program
Studium mezinárodního obchodu a projektového řízení nemá na jiných odborných školách Olomouckého kraje obdobu. Naše škola byla první v České republice, která zavedla do výuky projektový management a zaměření na legislativu a podnikání v EU. Studenti se učí podle učebnic napsaných pedagogy školy (Evropská unie v kostce, Občanský a společenskovědní základ - politologie, člověk v mezinárodním prostředí).

Charakteristika studia
Absolventi získají základní znalosti mezinárodního obchodování a mezinárodních vztahů. Předmět poskytne žákům potřebné znalosti a dovednosti z oblasti vnější měnové a obchodní politiky. Naučí je základním znalostem při mezinárodním obchodování a sestavování kupních smluv. Žáci pochopí problematiku strukturálních fondů EU a čerpání dotací. Naučí se identifikovat projekt, analyzovat a stanovit cíle projektu, řídit, realizovat, monitorovat a kontrolovat projektový cyklus. Získají schopnosti orientovat se v dokumentech a směrnicích EU se zaměřením na tvorbu projektů, v evropském primárním a sekundárním právu a ve fungování základních orgánů Unie. Seznámí se s trhem pracovních sil v členských zemích EU a s požadavky kladenými na pracovníky v jednotlivých zemích Unie včetně pracovních omezení. Kromě ekonomiky a účetnictví je důraz kladen na marketing tak, aby žáci chápali jeho podstatu ve firemním řízení a ve vztahu k zákazníkům.

Pokračování ve studiu
Naši absolventi mají dobré možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu (vyšší odborné školy a vysoké školy) především obdobného zaměření (ekonomika, marketing, management, bankovnictví, daně, veřejná ekonomika, cestovní ruch, europodnikání, mezinárodní vztahy, politologie, …).

Studijní cesty do sídla Evropského parlamentu
V rámci výuky se každý žák vzdělávacího programu Podnikání v EU a projektové řízení zúčastní studijní cesty do sídla Evropského parlamentu. Tento zájezd je pro žáky naší školy zcela zdarma. V jeho rámci navštíví budovu Evropského parlamentu, zhlédnou jednání poslanců a zúčastní se přednášky o fungování tohoto zákonodárného orgánu EU. Žáci mají také možnost prohlídky hlavních památek Štrasburku nebo Bruselu a blízkého okolí. Studijní cesty organizujeme ve spolupráci s europoslanci, na základě jejichž pozvání se tyto zájezdy realizují. Dosud se nám podařilo vyvézt více než 180 žáků školy.

Besedy s europoslanci
Odborná výuka předmětů s evropskou problematikou je pravidelně doplňována přednáškami a besedami poslanců Evropského parlamentu. Naši školu navštívilo více než 10 europoslanců (např. Jan Březina, Olga Sehnalová, Milan Cabrnoch, Oldřich Vlasák, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský). Někteří z nich se stali našimi pravidelnými hosty. V rámci těchto návštěv mají žáci jedinečnou možnost se dozvědět informace přímo od zástupce zvoleného za ČR do EU a zároveň s ním mohou diskutovat o různých tématech.
Ekonomika a podnikání (Marketing turismu a wellness služby)
63-41-M/01
2023–244 roky15ČJ, MNeAno
denní29/9Školné: 12 000 Kč - 18 000 Kč
Čtyřleté denní ekonomické studium zakončené maturitní zkouškou poskytuje vzdělání v oblasti podnikání v cestovním ruchu se zaměřením na tvorbu a propagaci turistických produktů a wellness služby.

Charakteristika studia
Vzdělávací program připravuje studenty v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu se zaměřením na marketing turismu a wellness služby. Studenti se naučí orientovat v problematice ekonomiky a techniky cestovního ruchu. Naučí se vykonávat průvodcovskou činnost, tvořit itinerář zájezdu a turistický produkt. Získají schopnosti orientovat se v geografii cestovního ruchu, analyzovat lokalizační podmínky rozvoje cestovního ruchu a dokáží uplatnit nástroje marketingového mixu v cestovním ruchu. Naučí se chápat wellness jako cestu ke zdraví duše i těla a dokáží se orientovat v jednotlivých wellness programech. Mimo ekonomiky a účetnictví je důraz kladen na marketing, tak aby absolventi chápali podstatu marketingu ve firemním řízení a ve vztahu k zákazníkům.

Pokračování ve studiu
Naši absolventi mají dobré možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu, především obdobného zaměření (ekonomika, marketing, management, cestovní ruch, management cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a wellness).

5 důvodů, proč studovat cestovní ruch na naší škole
TRADICE A ZKUŠENOSTI
Jsme jedinou školou v Prostějově, která se vzdělávání v oblasti cestovního ruchu věnuje 27 let. Za dobu našeho působení jsme získali stabilní místo ve vzdělávací soustavě regionu. Jsme uznávanou vzdělávací institucí nabízející netradiční a moderní vzdělávací programy. Tento vzdělávací program je ve své podstatě jedinečným oborem, který základní znalosti z cestovního ruchu doplňuje o dovednost propagovat turismus a schopnost vytvořit turistický produkt nebo itinerář zájezdu se zaměřením na poskytování služeb v oblasti wellness.

KVALITNÍ PROFESNÍ PŘÍPRAVA A ODBORNOST
V rámci odborné výuky připravujeme naše žáky ke zvládnutí maturitní zkoušky z cestovního ruchu a zeměpisu cestovního ruchu. Jednou z profilových maturitních zkoušek je také obhajoba maturitní práce. Žáci před maturitní komisí obhájí jimi vytvořený itinerář zájezdu. Odbornou stránku výuky vedou plně kvalifikovaní pedagogové, kteří mají praktické zkušenosti s cestovním ruchem. Teoretická výuka je doplněna přednáškami odborníků z oblasti cestovního ruchu a wellness (cestovní kanceláře, cestovní agentury, hotely, lázně a wellnes zařízení), exkurzemi a tematickými zájezdy.

AKREDITACE MINISTERSTVEM
Od roku 2011 jsme autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj pro přípravu a realizaci profesní kvalifikační zkoušky Průvodce cestovního ruchu. Ministerstvo tak udělením autorizace uznalo naši kvalitní a dlouholetou odbornou přípravu v oblasti cestovního ruchu. V rámci výuky připravujeme studenty ke složení profesní zkoušky, která je na úrovni vyššího vzdělání a je také nejvyšším dokladem v oblasti průvodcovské činnosti.

PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST
V průběhu studia se naši studenti připravují také na práci průvodce. Teoretickou výuku doplňuje praktická činnost průvodce na zámcích v Boskovicích a Plumlově, v historickém centru Prostějova, v celé ČR a zahraničí. Ve volném čase studenti od roku 2004 realizují veřejností oblíbené prohlídky centrem Prostějova a kostela Povýšení sv. Kříže. V oblasti průvodcování spolupracujeme s Asociací průvodců České republiky, jejíž jsme členem.
Ekonomika a podnikání (Animátor volného času)
63-41-M/01
2023–244 roky10ČJ, MNeAno
denní8/0Školné: 12 000 Kč - 18 000 Kč
Čtyřleté denní ekonomické studium zakončené maturitní zkouškou poskytuje vzdělání se zaměřením na volnočasové aktivity a tvorbu poznávacích, vzdělávacích, společenských a pohybových programů.

Charakteristika studia
Vzdělávací program připravuje studenty v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu se zaměřením na animátorskou činnost. Studenti se naučí orientovat v problematice ekonomiky a techniky cestovního ruchu. Naučí se vykonávat animátorskou činnost, vytvořit a zrealizovat animátorský produkt. Studenti dokáží uplatnit nástroje marketingového mixu v cestovním ruchu se zaměřením na animační aktivity. Naučí se chápat animátorskou činnost jako způsob aktivního využití volného času, jeho organizace a vykonávání různých aktivit. Mimo ekonomiky a účetnictví je důraz kladen na marketing, tak aby absolventi chápali podstatu marketingu ve firemním řízení a ve vztahu k zákazníkům.

Specifické odborné zaměření a licence
V oblasti výuky předmětu animační činnost spolupracujeme s organizacemi zabývajícími se touto oblastí, např.: Agentura Tapaza, GM5, Ovečkovi a také cestovním ruchem. Studenti mají možnost získat odbornou praxi v oblasti zprostředkování firemních programů, teambuildingových akcí, letních táborů, ozdravných pobytů a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Organizace studia
Systém výuky umožňuje úpravu rozvrhu pro výkon činností v oboru. Cílem je příprava studentů pro praktické uplatnění v oblasti animačního managementu a marketingu. Ve druhém a třetím ročníku studenti absolvují povinnou praxi ve volnočasových agenturách a organizacích, se kterými naše škola spolupracuje.

Pokračování ve studiu
Naši absolventi mají dobré možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu, především obdobného zaměření (ekonomika, marketing, management, cestovní ruch, management cestovního ruchu, hotelnictví, animátorská činnost, pedagogika volného času, rekreologie).

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.