Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

reditel (zavináč) sospo.eu
sekretariat (zavináč) sospo.eu
zastupkyne (zavináč) sospo.eu
582 341 413 Sekretariát

Sídlo školy

Rejskova 2987/4
Prostějov, 79601
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Marek Moudrý
Zřizovatel:
DOMA MORAVA holding a.s. Olomouc

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění tanečních kurzů

Angličtina, italština, němčina, ruština, španělština

Obědy pro naše studenty vydáváme ve školní jídelně, která se nachází v areálu budovy. Studenti si mohou vybrat ze dvou druhů jídla. Lze je objednávat prostřednictvím internetu na www.strava.cz. Cena oběda je 37,- Kč. Přihlásit ke stravování se lze na sekretariátu školy. Platby je možné provádět v hotovosti na sekretariátu školy nebo bezhotovostním převodem.

V průběhu dne mohou studenti využívat také školní bufet, nápojový a stravovací automat.

Naše škola neprovozuje vlastní internát, proto ubytování nezajišťujeme. Studenti jsou ubytování převážně ve dvou prostějovských domovech mládeže. Bližší informace získáte na níže uvedených kontaktech:

Domov mládeže Střední školy designu a módy, Palečkova 1, Prostějov
Domov mládeže Švehlovy střední školy polytechnické, Vojáčkovo nám. 4, Prostějov

Součástí školního areálu je výdejna stravy, tělocvična a venkovní sportoviště (hřiště s asfaltovým povrchem určené především pro basketbal, hřiště s umělým povrchem sloužící ke hraní volejbalu, tenisu, házené a minikopané, venkovní stůl pro stolní tenis a posilovací zařízení.

Výuka tělesné výchovy žáků probíhá také v Národním sportovním centru, ve sportovní hale TK Agrofert Prostějov v Kostelecké ulici a v tělocvičně na ulici Vápenice.

Kromě 8 kmenových učeben slouží ke vzdělávání 2 jazykové učebny, 2 počítačové učebny (24 a 24 žákovských počítačů) a multimediální učebna posluchárenského typu. Všechny učebny jsou vybaveny učitelským počítačem připojeným k internetu, interaktivním dataprojektorem a ozvučením.

Žáci mohou ve volném čase vyžívat studovnu s pěti počítači připojenými k internetu a tiskárnou. Budova školy je kompletně pokryta Wi-Fi sítí.

Žákům je k dispozici školní bufet, nápojový a potravinový automat. Pro relaxaci jim slouží místnost se stolním tenisem. Ve škole je také školní knihovna, v níž žáci kromě beletrie (povinné četby k maturitní zkoušce) najdou i odbornou literaturu.

V posledních letech byly vynaloženy nemalé finanční prostředky na vybavení učeben a v tomto trendu škola i nadále pokračuje. Dochází k pravidelné obnově a modernizaci používaného hardwaru a softwaru a zařízení veškerých prostor školy, které tak odpovídají požadavkům kladeným na vzdělávání 21. století. Učebny i chodby jsou účelně vyzdobeny nástěnkami a velkoformátovými fototapetami. V posledních letech proběhla etapová výměna původních dřevěných oken za nové umělé, bylo rekonstruováno sociální zázemí u tělocvičny (sprchy a toalety) a etapově probíhá výměna světel v učebnách. Průběžně se také obnovuje sportovní zařízení na venkovním hřišti. V roce 2021 proběhla komplexní rekonstrukce sociálního zařízení v celé budově školy. V roce 2021 byl sportovní arél doplněn o workoutové prvky.

Naše škola byla založena pod názvem Soukromá střední podnikatelská škola obchodu a služeb v roce 1994. V roce 2009 jsme se přestěhovali do současného působiště v Rejskově ulici a zároveň jsme se stali autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti přípravy a realizace zkoušky profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu. K této zkoušce v rámci výuky marketingu turismu připravujeme naše žáky. Od roku 2011jsme autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj profesní kvalifikace Specialista marketingu a zároveň jsme se zapojili do práce Národní soustavy kvalifikací.

Za 27 let své existence jsme připravili k úspěšnému složení maturitní zkoušky více než 1600 studentů. Žákům z devátých tříd základních škol nabízíme studium pěti atraktivních a v regionu ojedinělých vzdělávacích programů Mezinárodní obchod a projektové řízení, Marketing turismu a wellness služby (cestovní ruch), Marketingové komunikace a žurnalistika, Sportovní management a Animátor volného času.

Tyto vzdělávací programy vychází z RVP Ekonomika a podnikání. Výhodou je, že student získává odborné ekonomické vzdělání, například z ekonomiky, účetnictví, marketingu, managementu a zároveň profilaci dle studijního zaměření.

Nadregionálním vzdělávacím programem je Mezinárodní obchod a projektové řízení, který se zaměřuje na získání znalostí a dovedností v oblasti projektového managementu, mezinárodního obchodování a podnikání v EU. Studenti dokáží zpracovat projekt, pochopí problematiku strukturálních fondů EU a čerpání dotací.

Devátým rokem je součástí vzdělávací nabídky školy Sportovní management, který je určen aktivním sportovcům bez ohledu na sportovní odvětví a výkonnostní úroveň. Studium vede k rozvoji přípravy v dané sportovní specializaci a k působení v oblasti managementu sportovních klubů a zařízení. Škola v oblasti výuky sportovního marketingu spolupracuje s prostějovskou marketingovou agenturou TKplus.

Novinkou od roku 2020 je nové zaměření Animátor volného času, které připraví studenty v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu se zaměřením na animátorskou činnost. Studenti dokáží vytvořit a zrealizovat animátorský produkt a naučí se chápat animátorskou činnost jako způsob aktivního využití volného času.

Ojedinělým vzdělávacím programem jsou Marketingové komunikace a žurnalistika. Studium je určeno k přípravě kvalifikovaných odborníků připravených zastávat manažerské pozice zejména v marketingových, komunikačních, reklamních a PR útvarech ziskových a neziskových organizací a veřejné správy, dále pak tiskových mluvčích a pracovníků odpovědných za mediální komunikaci s veřejností. Absolvent získá základní znalosti žurnalistiky jak v oblasti zpravodajské, tak publicistické.

Pětici zaměření doplňuje tradiční obor v oblasti cestovního ruchu a to Marketing turismu a wellness služby. Nově je zaměření doplněno o oblast wellness služeb. Studenti se naučí chápat wellness jako cestu ke zdraví duše i těla a dokáží se orientovat v jednotlivých wellness programech, naučí se orientovat v problematice ekonomiky a techniky cestovního ruchu. Naučí se vykonávat průvodcovskou činnost, tvořit itinerář zájezdu a turistický produkt.

Posláním naší školy je poskytnout kvalitní všeobecné a odborné vzdělání, rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat. Motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání, k aktivnímu zapojení se na trhu práce a do společenského života. Přejeme si, aby škola byla bezpečným místem pro žáky i učitele, kde v atmosféře vzájemné důvěry a respektu bude probíhat vzdělávání, které povede nejen k osvojení široké škály poznatků a profesních dovedností, ale bude také vytvářet předpoklady pro plnohodnotné začlenění našich absolventů do života ve společnosti. Při přípravě žáků se zaměřujeme na rozvoj jejich adaptability, flexibility a schopnosti řešit problémy. Cíleně rozvíjíme jejich osobnost tak, aby získali co nejvíce informací o světě a životě v něm. Podněcujeme žáky ke tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Stávající struktura oborů vzdělání školy je nastavena s ohledem na požadavky trhu práce, firem a rovněž široké veřejnosti regionu a kraje.

- ojedinělé a atraktivní vzdělávací programy
- intenzivní výuku dvou cizích jazyků
- hodinová dotace maturitního cizího jazyka až 7 hodin týdně
- možnost volby z anglického, německého, ruského, španělského, italského a francouzského jazyka
- příprava ke složení mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge Exam - FCE a CAE
- výuku anglického jazyka podle učebnic a výukových materiálů University of Cambridge
- osobní přístup učitelů k žákům
- prospěchové a sociální stipendium
- finanční příspěvky na lyžařský výcvik, zahraniční, vybrané poznávací zájezdy a exkurse
- bezplatné zapůjčení vybraných učebnic
- plná úhrada adaptačního kurzu
- získání tzv. Europassu, dodatku maturitního vysvědčení
- vzdělávací webový portál pro studenty (elektronické učebnice odborných předmětů)
- přípravu ke složení profesní kvalifikace Specialista marketingu u všech zaměření
- získání základní trenérské licence u ŠVP Sportovní management
- příprava ke složení průvodcovské zkoušky u ŠVP Marketing turismu a wellness služby
- praxe v tištěných a elektronických médiích u ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika
- studijní cesta do sídla Evropského parlamentu u ŠVP Mezinárodní obchod a projektové řízení
- praxe v organizacích se zaměřením na volnočasové aktivity u ŠVP Animátor volného času

Školu navštěvuje celkem 231 studentů a z toho je 62 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2023–244 roky10ČJ, MNeAno
denní14/6
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2023–244 roky20ČJ, MNeNe
denní35/14
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2023–244 roky20ČJ, MNeAno
denní55/21
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2023–244 roky15ČJ, MNeAno
denní29/9
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2023–244 roky10ČJ, MNeAno
denní8/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.