Logo Stredniskoly.cz

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace

www.stredni-skola.cz
www.facebook.com/masarykovastrednis...
info (zavináč) stredni-skola.cz
516 474 878 (Sekretariát)
608 861 173 (Sekretariát)

Sídlo školy

Tyršova 500/6
Letovice, 67961

Odloučené pracoviště

Tyršova 1069/25, Letovice

Domov mládeže

Tyršova 489/8, Letovice
Hodnocení prezentace (Co je to?):
95,67 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Marešová Helena
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
IČ:66596882
Kontaktní osoby:Ing. Marešová Helena (ředitelka školy), 537 020 111
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Čtvrtek24. října 201908:00–16:00 hod.
Čtvrtek14. listopadu 201908:00–16:00 hod.
Sobota30. listopadu 201909:00–12:00 hod.S interaktivními ukázkami oborů
Sobota11. ledna 202009:00–12:00 hod.S interaktivními ukázkami oborů
Čtvrtek13. února 202008:00–16:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Nabízíme:

Masarykova střední škola v Letovicích nabízí vzdělávání v uměleckých, řemeslných a stavebních oborech zakončených maturitní zkouškou nebo výučním listem, dále nástavbové studium Podnikání v denní formě a kurzy pro dospělé.

Stravování

Celodenní stravování - snídaně, svačina, oběd, večeře. Možnost výběru ze dvou hlavních jídel.

Ubytování

Domov mládeže v areálu školy - 3lůžkové pokoje se sociálním zařízením.

Vybavení

- domov mládeže vedle budovy školy
- vlastní tělocvična, kuchyň i jídelna
- počítač s dataprojektorem v každé učebně
- nápojové a potravinové automaty na chodbách
- internetové kiosky pro žáky
- velmi dobře vybavené strojní dílny pro obory Truhlář a Dřevařská a nábytkářská výroba
- ateliér a dílny keramiků pro výtvarné a umělecké obory

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
3342M01 – Nábytkářská a dřevařská výroba
Nábytkářství - interiérová tvorba
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní18
Nábytkářská a dřevařská výroba
33 – 42 – M/01
Zaměření oboru: Nábytkářství - interiérová tvorba
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Charakteristika oboru
Vzdělávací program poskytuje komplexní vědomosti a intelektuální dovednosti z oblasti zpracování dřeva a nábytkářství. Široký odborný základ pro dřevařskou prvovýrobu i druhovýrobu umožní rozsáhlé spektrum budoucího uplatnění.
Profil absolventa
- vytváří komplexní návrhy interiérů bytů, pracuje s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací,
- dodržuje zásady konstrukce s ohledem na funkčnost, ergonomii, životnost nábytku a celkový design, ovládá základní principy interiérové tvorby
- vypracovává a čte konstrukční a technologickou dokumentaci
- zná základní a pomocné materiály, správně je volí a používá,
- má přehled o strojích a zařízeních, nástrojích, technologických a pracovních postupech výroby a umí posoudit vhodnost jejich použití
- sám vyhotovuje jednoduché výrobky včetně obsluhy strojů a zařízení
- pracuje se speciálními aplikačními programy
- analyzuje příčinu problému a potom problém vhodně řeší, spolupracuje při řešení s kolegy.

Uplatnění absolventa
Absolvent najde uplatnění především ve středně technických funkcích v odvětví dřevozpracující výroby, zejména v oblasti nábytkářství. Uplatní se v oblasti řízení a organizace výroby, např. jako vedoucí a přípravář výroby, plánovač, mistr, referent v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky, dále také jako technolog, konstruktér a návrhář nebo jako operátor ve všech oblastech výroby, případně jako úředník v oblasti státní správy.
V povolání mistr nebo vedoucí výroby zajišťuje a koordinuje práci výrobních dělníků. Může působit jako referent na úseku výrobní i výstupní kontroly jakosti, dále jako operátor či vedoucí skladového hospodářství a logistiky. Jako přípravář odpovídá za materiálové zajištění výroby, volbu a přípravu nástrojů a vhodných přípravků, v oblasti technologické přípravy zpracovává pracovní postupy včetně volby strojů, zařízení, nástrojů a technických parametrů výroby.
V oblasti ekonomické přípravy vytváří hospodářské normy spotřeby materiálů a kalkulace cen výrobků. V povolání konstruktér rozkresluje výrobní výkresy dílců, podsestav, sestav a výrobků. Povolání konstruktéra je schopen vykonávat při použití klasických kreslících technik i v elektronické podobě. V projekčních kancelářích a ateliérech nábytkového designu je schopen vytvářet elektronickou vizualizaci vlastních návrhů i návrhů bytových architektů či zákazníků.
V oblasti obchodu je schopen plnit pracovní úkoly spojené s nabídkou a prodejem základních i pomocných materiálů v prodejnách a velkoskladech nebo jako obchodní zástupce českých i zahraničních výrobních podniků. V prodejnách nábytku a bytového zařízení může působit ve funkci prodejce i odborného poradce, je schopen vytvářet 3D vizualizace interiéru.
V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.
Podmínky pro přijetí
Úspěšné ukončení základní školy, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a splnění podmínek přijímacího řízení.
Způsob ukončení vzdělávání
Maturitní zkouška – dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.
Možnosti dalšího vzdělávání:
Maturitní zkouška opravňuje absolventa tohoto oboru ucházet se o studium na vysokých školách. Absolvent se může dál vzdělávat v pomaturitním studiu inovačního nebo specializačního charakteru na VOŠ. Může navštěvovat za účelem prohloubení specifického vzdělání v oboru i různá školení a kurzy. Dle svého zájmu a schopností může absolvent po příslušné přípravě na SOU ve zkrácené době přípravy vykonat závěrečnou zkoušku z řemeslných dovedností a získat výuční list.
Všeobecné informace o oboru Nábytkářská a dřevařská výroba
Školné: neplatí se
3647M01 – Stavebnictví
Pozemní stavby
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní12
Stavebnictví
36 – 47 – M/01
Zaměření oboru: Pozemní stavby
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Charakteristika oboru
Studium je vhodné pro chlapce i dívky. V odborných předmětech se vyučuje tvorbě kompletní výkresové dokumentace, statickým výpočtům, architektuře, rozpočtování, technologiím a materiálům používaným ve stavebnictví, geodetickým měřením, počítačové grafice. Součástí studia je odborná praxe.

Profil absolventa
- umí uplatnit typologické zásady prostorových a provozních vztahů mezi místnostmi a provozními celky při navrhování bytových a občanských staveb;
- zná základní technické požadavky na navrhování bytových staveb a staveb základního občanského vybavení a aplikuje je při projektování i realizaci těchto staveb;
- aplikuje zásady zajišťování požární bezpečnosti staveb ve vazbě na jejich navrhování;
- orientuje se ve vývoji konstrukčních systémů staveb pozemního stavitelství;
- orientuje se v problematice průmyslových staveb z pohledu pracovního prostředí, sociálních a hygienických podmínek, své znalosti uplatňuje při projektové činnosti.

Uplatnění absolventa
Absolventi se uplatní v sektoru stavebnictví, kde mohou vykonávat různá zaměstnání v oblasti přípravy, projektování pozemních staveb, inženýrské činnosti a realizace stavby, dále v oblasti státní správy, správy budov a v průmyslovém sektoru zaměřeném na výrobu stavebních hmot. Také je možnost jejich uplatnění v obchodních firmách zaměřených na prodej stavebního materiálu a služeb.
V povolání mistr a stavbyvedoucí zajišťují absolventi provádění staveb od převzetí staveniště po předání hotové stavby investorovi, svoji činnost provádí s ohledem na ochranu životního prostředí a dodržování zásad bezpečnosti práce.
Stavební technik přípravy, tj. přípravář, řídí materiálové zajištění stavby před a v rámci realizace staveb od objednání materiálu až po fakturaci.
Rozpočtář na základě různých stupňů projektové dokumentace postupně vypracuje orientační propočet, položkový rozpočet a výrobní kalkulaci stavby.
V projektování staveb se absolvent uplatní jako projektant pozemních staveb v projekční firmě, kde bude vypracovávat studie, projektové dokumentace k ohlášení staveb, ke stavebnímu řízení a projektovou dokumentaci prováděcí nebo provozní.
Absolvent s pracovní pozicí stavební technik bude v rámci inženýringu zajišťovat kladná vyjádření orgánů činných v územním a stavebním řízení, provádět pro investora technický dozor na stavbě a jednat s dodavatelem stavby.
Absolvent se uplatní ve státní správě na městských nebo krajských úřadech na stavebních odborech jako stavební referent.
V oboru správy budov může absolvent vykonávat povolání správce a technika, který bude zajišťovat bezproblémový provoz zařízení staveb, monitorovat různé poruchy těchto zařízení a zajišťovat jejich odstranění specializovanou firmou.
V oblasti výroby stavebních hmot může absolvent zastávat pozici mistra, technologa výroby nebo pracovat ve zkušebně stavebních hmot.
V oblasti obchodu je absolvent schopen plnit pracovní úkoly spojené s nabídkou a prodejem stavebních hmot a materiálů ve stavebních velkoskladech, stavebninách nebo jako obchodní zástupce výrobních podniků.

Podmínky pro přijetí
Úspěšné ukončení základní školy, splnění podmínek přijímacího řízení.

Způsob ukončení vzdělávání
Maturitní zkouška – dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.
Všeobecné informace o oboru Stavebnictví
Školné: neplatí se
8241M12 – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
Výtvarné zpracování keramiky
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní12
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
82 – 41 – M/12
Zaměření oboru: Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Charakteristika oboru
Studium je vhodné pro dívky i chlapce. V odborných předmětech se vyučuje technologie, dějiny výtvarné kultury, výtvarná příprava, navrhování, keramická výroba, technologická dokumentace, figurální kreslení, písmo. V odborné přípravě převažuje praktická složka - praktická cvičení ve vytváření keramiky, praktická cvičení v sádrovně.

Profil absolventa
- orientuje se v dějinách umění a využívá znalostí tradiční i moderní uměleckořemeslné tvorby při pracovní činnosti
- ovládá umělecké navrhování designu výrobků
- pracuje s výkresovou dokumentací
- sestavuje a upravuje surovinové směsi podle schválených receptur
- dodržuje technologii zhotovování výrobků z různých druhů materiálů
- ovládá ruční vytváření a modelování i zhotovování sádrových forem a modelů
- zvládá vytáčení na hrnčířském kruhu, vylévání do sádrových forem a zdobící techniky


Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní jako designér a realizátor užitkové i dekorativní keramiky a porcelánu. Jako kvalifikovaný pracovník může absolvent vykonávat následující činnosti:
• samostatná návrhová tvorba keramických výrobků, souprav nebo objektů
• vytváření keramiky - modelované a točené na hrnčířském kruhu
• vytváření modelů a vzorů včetně jejich realizace v materiálu

Absolvent se může uplatnit jako návrhář, technolog, sádrař a v řízení pracovních kolektivů. Může navrhovat a vytvářet vlastní návrhy keramických výrobků, které prezentuje a prodává na výstavách a v galeriích.
Mimo keramický obor je možné uplatnění ve výstavnictví, propagaci a reklamě.

Podmínky pro přijetí
Úspěšné ukončení základní školy, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, splnění podmínek přijímacího řízení, jehož součástí je talentová zkouška.

Způsob ukončení vzdělávání
Maturitní zkouška – dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.
Všeobecné informace o oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
Školné: neplatí se
3356H01 – Truhlář
Truhlář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Truhlář
33 – 56 – H/01
Zaměření oboru: Výroba nábytku
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru
Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníky pro povolání řemeslného charakteru s důrazem na tradiční řemeslné činnosti v oblasti zpracování dřeva.
Program poskytuje žákům odborné poznatky a dovednosti pro zhotovování různých druhů truhlářských výrobků.
Profil absolventa
Absolvent vzdělávacího programu je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním, které je východiskem pro jeho uplatnění v profesi truhlář nábytkář.
- je schopen řešit běžné problémy v pracovním i osobním životě
- vhodně komunikuje se svým okolím
- je odpovědným zaměstnancem se smyslem pro týmovou práci
- orientuje se na trhu práce, hledá si adekvátní uplatnění
- aplikuje matematické postupy v pracovním i občanském životě
- pracuje s informacemi a prostředky IKT
- čte dokumenty technické přípravy výroby s porozuměním
- samostatně vyhotovuje truhlářské výrobky a provádí jejich opravy
- dodržuje zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
- pracuje s vysokým standardem kvality
- myslí a jedná ekonomicky s ohledem na životní prostředí.

Uplatnění absolventa
Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventovi uplatnění především při výkonu povolání truhlář po krátkém zapracování v široké oblasti zpracování dřeva. Absolvent se bude moci v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací zejména ve výrobě nábytku a zařízení, ale i stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin a při opravách a renovaci truhlářských výrobků. Uplatnit se bude moci rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit. Absolventi též mohou pokračovat ve studiu ve střední škole v nástavbovém studiu Podnikání.
Podmínky pro přijetí
Úspěšné ukončení základní školy, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Způsob ukončení vzdělávání
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.
Možnosti dalšího vzdělávání:
Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. Získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další vzdělávání, neboť jeho složky, všeobecné a základní odborné vzdělání, jsou obecnějšího charakteru a lze ho využít i pro případnou rekvalifikaci.
Všeobecné informace o oboru Truhlář
Školné: neplatí se
3667H01 – Zedník
Zedník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní12
Možnost získání prospěchového stipendia.

Zedník
36 – 67 – H/01
Zaměření oboru: Zedník
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru
Studium je vhodné pro chlapce. Pravidelně se střídá týden teoretické a týden praktické výuky. Praktická výuka probíhá ve skupinách vedených učiteli v odborné dílně a na stavbách v regionu. V odborných předmětech se žáci učí technologiím a materiálům používaným ve stavebnictví a orientovat se ve výkresové dokumentaci. Škola hradí žákům cestovné do praktické části výuky a žáci 1. ročníku dostanou pracovní oděv a pracovní obuv. Žáci tohoto oboru mohou pobírat prospěchové stipendium. O absolventy je velký zájem ze strany zaměstnavatelů.
Profil absolventa
Absolvent má znalosti o používaných materiálech a technologiích, umí vyzdívat zdivo nosné, výplňové, příčky a komíny. Připraví malty a betony, provádí omítky, betonuje, vkládá izolace proti vlhkosti a tepelné izolace. Je schopen vykonávat obkladačské a kladečské práce. Má přehled o strojích a zařízeních používaných na staveništích. Dovede číst stavební výkresy a orientuje se v projektové dokumentaci, zhotoví technické náčrty a vede písemnou dokumentaci. Navrhne správný pracovní postup, určí druhy a množství materiálu nutného k práci.
Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní v povolání zedník. Je to kvalifikovaný pracovník schopný samostatného provádění zednických prací. Je schopný realizovat stavbu nosných a výplňových zdí, příček, komínů a to s použitím různých stavebních materiálů.
Absolvent je také připraven provádět základy, připravovat maltu a beton, provádět vnitřní a vnější omítky a opravy omítek. Je dále schopen umisťovat izolace proti vlhkosti a běžné tepelné izolace, provádět jednoduché obkladačské a kladečské práce. Orientuje se také ve strojích a zařízeních používaných na staveništích. Absolvent tohoto oboru nachází uplatnění při opravách a rekonstrukcích budov včetně jednoduchých sanací vlhkého zdiva, zateplování budov a montáží sádrokartonových konstrukcí.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na střední škole, např. v nástavbovém studiu, zakončeném maturitní zkouškou.
Podmínky pro přijetí
Úspěšné ukončení základní školy, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
Způsob ukončení vzdělávání
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Možnosti dalšího vzdělávání
Absolventi mohou pokračovat ve studiu v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou, ve formě denní i dálkové.
Všeobecné informace o oboru Zedník
Školné: neplatí se
8251H04 – Umělecký keramik
Umělecký keramik
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní7
Umělecký keramik
82 – 51 – H/04
Zaměření oboru: Umělecký keramik
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru
Školní vzdělávací program připravuje absolventy pro tradiční rukodělnou uměleckořemeslnou činnost v oblasti zpracování keramických materiálů. Studium je vhodné pro dívky i chlapce. v odborných předmětech se vyučuje technologie, dějiny umění, výtvarná výchova, keramická výroba, technologická dokumentace. V odborné přípravě převažuje praktická složka - odborný výcvik.

Profil absolventa
- orientuje se v dějinách umění a využívá znalostí tradiční i moderní uměleckořemeslné tvorby při pracovní a výtvarné činnosti
- pracuje s výkresovou dokumentací
- používá nářadí a nástroje při zpracování materiálu
- ovládá pracovní postupy na strojích používaných ve výrobě keramiky
- sestavuje a upravuje surovinové směsi podle schválených receptur
- dodržuje technologii zhotovování výrobků z různých druhů materiálů
- ovládá ruční vytváření, modelování i zhotovování sádrových forem a modelů
- zvládá vytáčení na hrnčířském kruhu, vylévání do sádrových forem a zdobící techniky

Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní v povolání umělecký keramik. Zhotovuje užitková i dekorativní autorská díla (hrnky, talíře, mísy, džbány, kachle, zahradní keramika aj.) jak modelovaná, tak točená na hrnčířském kruhu.
Jako kvalifikovaný pracovník může vykonávat následující práce:
• příprava keramické suroviny a pracovní hmoty
• vytváření a tvarování na hrnčířském kruhu, modelování
• sušení a pálení keramických výrobků
• výroba sádrových forem a pomůcek pro výpal,
• glazovat, engobovat a zdobit keramiku

Možnosti uplatnění najde v soukromém podnikání, stejně tak i v malých provozovnách jako návrhář, technolog a sádrař. Může se uplatnit v oblasti obchodování i při vlastní umělecko-výtvarné činnosti - zhotovuje vlastní návrhy keramických výrobků, které prezentuje a prodává na výstavách a v galeriích.

Podmínky pro přijetí
Úspěšné ukončení základní školy, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, splnění podmínek přijímacího řízení, jehož součástí je talentová zkouška.

Způsob ukončení vzdělávání
Tříletý učební obor je ukončen závěrečnou zkouškou. Dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.
Všeobecné informace o oboru Umělecký keramik
Školné: neplatí se
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
Elektrikář - silnoproud
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní21
Možnost získání prospěchového stipendia.

Elektrikář - silnoproud
26 – 51 – H/02
Zaměření oboru: silnoproud
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru
Školní vzdělávací program připravuje vysoce kvalifikované pracovníky pro výkon povolání elektrikáře, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především v servisní, montážní a údržbářské činnosti na elektrických zařízeních a v živnostenském podnikání. Základním cílem vzdělávacího programu je propojení získaných vědomostí a dovedností ve výše uvedených oblastech s praxí při řešení konkrétních problémů a situací.
Profil absolventa
- orientuje se v technických principech rozvodu a využívání elektrické energie
- uplatňuje bezpečnostní specifika pro práci a obsluhu na elektrických zařízeních
- zapojuje, uvádí do provozu, diagnostikuje a opravuje elektrické obvody
- instaluje elektrické sítě venkovního i kabelového vedení
- rozumí funkčním principům používaných elektrických strojů a přístrojů
- provádí základní druhy elektrotechnických měření
- orientuje se ve výrobních a montážních výkresech
- dodržuje zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
- používá osobní ochranné a pracovní prostředky dle platných předpisů
- pracuje s vysokým standardem kvality
- myslí a jedná ekonomicky s ohledem na životní prostředí
- je schopen řešit běžné problémy v pracovním i osobním životě
- je odpovědným zaměstnancem se smyslem pro týmovou práci.

Uplatnění absolventa
Absolvent uvedeného oboru je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) je připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech, montáži, údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér.
Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, revizního technika, vedoucího provozovny, apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti montáže, údržby a oprav elektrických zařízení. Pro samostatnou činnost v oblasti rozvodu elektrické energie, montáže, údržby a oprav elektrických zařízení je nutné následně úspěšně vykonat zkoušky dle právních předpisů (vyhlášky č. 50/1978 Sb.) pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Absolvent tohoto studia může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Podmínky pro přijetí
Úspěšné ukončení základní školy, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Způsob ukončení vzdělávání
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.
Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud
Školné: neplatí se
6651H01 – Prodavač
Prodavač - aranžér
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní14
Prodavač
66-51-H/01
Zaměření oboru: pro smíšené zboží
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru
Studium je vhodné pro dívky i chlapce. V odborných předmětech se vyučuje ekonomika, obchodní provoz, zbožíznalství, daňová evidence, propagace. V odborné přípravě převažuje praktická složka - odborný výcvik.

Profil absolventa
- připravuje a upravuje zboží k prodeji, uplatňuje přitom estetické hledisko, u potravinářského zboží dodržuje zásady hygieny,
- vyhotoví a zpracuje prodejní dokumentaci prodávaného zboží,
- zvládá marketingovou koncepci prodeje,
- obsluhuje samostatně kontrolní pokladny a pokladní systémy, přijímá hotovostní i bezhotovostní platby,
- prakticky ovládá manipulaci se zbožím v obchodně-provozní jednotce, základní propagační a aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží,
- orientuje se v ekonomicko-právním zabezpečení obchodního provozu.

Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladních v obchodě, nejen v pozici zaměstnance, ale i v roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. Absolvent je schopen plnit pracovní úkoly spojené s vystavením, přípravou zboží k prodeji, prodejem zboží různého sortimentu a se zajišťováním služeb souvisejících s prodejem zboží. Absolvent může najít uplatnění v obchodně provozních funkcích na veletrzích a prodejních výstavách.

Podmínky pro přijetí
Úspěšné ukončení základní školy. Zdravotní způsobilost žáků posuzuje a písemně potvrzuje dorostový lékař. V případě ZPS je nutný souhlas posudkové komise sociálního zabezpečení. Všichni uchazeči musí být vyšetřeni jako pracovníci v potravinářství ve smyslu vyhlášky MZ.

Způsob ukončení vzdělávání
Tříletý učební obor je ukončen závěrečnou zkouškou. Dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.
Všeobecné informace o oboru Prodavač
Školné: neplatí se
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2019–20202 rokyDenní30
Podnikání
64 – 41 – L/51
Zaměření oboru: Podnikání, ekonomická, obchodní a administrativní činnost ve firmách, ve státní i veřejné správě
Délka a forma vzdělávání: 2 leté denní
3 leté dálkové
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Charakteristika oboru
Vzdělávací program studijního oboru umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť potřebné pro samostatné podnikání,
Profil absolventa
Absolvent studijního oboru Podnikání je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. Důraz je kladen také na zvládnutí komunikace ať už ústní, písemné nebo elektronické s využitím prostředků informační techniky, a na práci s informacemi.
Absolventi zakončují studium maturitní zkouškou, čímž získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou. Jsou připraveni vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku, dále pak nacházejí uplatnění v podnikatelské sféře, ve státní správě, v řízení firem, v bankovnictví či v pojišťovnictví. Absolvent umí řešit problematiku související s podnikáním, orientuje se v zákonech a právních předpisech, dorozumí se jedním cizím jazykem, samostatně účtuje a pracuje na počítači.
Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Uplatnění absolventa
- pokračování ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách
- samostatné podnikání
- pracovník ve funkcích ekonomických a provozně ekonomických
- pracovník ve sféře bankovnictví a pojišťovnictví
- pracovník v oblasti marketingu a propagace
- pracovník v oblasti administrativy a účetnictví
- pracovník ve státní a veřejné správě.

Podmínky pro přijetí
Úspěšné ukončení tří letého učebního oboru, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a splnění podmínek přijímacího řízení.

Způsob ukončení vzdělávání
Maturitní zkouška – dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: neplatí se

Fotogalerie

Průřezové foto 1Průřezové foto 2Průřezové foto 3Počítačový návrh vybavení místnosti od oboru Nábytkářská a dřevařská výrobaVelká tělocvična je součástí hlavní budovyRýsovna technických oborůCNC stroje v dílnách dřevooborůVýroba preparátů v odborných projektechProjektování na počítačích školních i vlastníchJedna ze 3 počítačových učebenSkupinová fotografie maturitní třídyDřevodílna - širokopásová bruskaDřevodílny - pro 1. a 2. ročníky Truhlářů a NábytkářůZájezdy na zahraniční veletrhyŠkolní a mimoškolní akcePosilovna u školní tělocvičnyDomov mládeže i odpočinkové prostory školy jsou vybaveny hracími prvkyZařízení pokoje na domově mládežeZařízení pokoje na domově mládežeProjektování na PCExkurze v praxiExkurze v praxiLyžařský kurz v Harachovělyžařský kurz v Harachově 20173D návrh3D návrhPráce uměleckých oborůPráce uměleckých oborů - Zuzana Rozsypalovápraxe oboru Prodavačpraxe oboru Prodavačpraxe oboru Prodavačpraxe oboru ProdavačTým na čtyřbojipraxe oboru elektrikářpraxe oboru elektrikářpraxe oboru elektrikářpraxe oboru elektrikářjeden z pokojů na domově mládežePráce uměleckých oborůPráce uměleckých oborůPráce uměleckých oborůPráce uměleckých oborůPráce uměleckých oborůPráce uměleckých oborůpraxe oboru Truhlářsoutěž pro ZŠ Postav mostPráce žáků oborů Nábytkář a StavařPráce žáků oborů Nábytkář a StavařPráce žáků oborů Nábytkář a StavařPráce žáků oborů Nábytkář a StavařPráce žáků oborů Nábytkář a StavařExkurzeExkurzeadaptační výletSoutěž obor ZedníkSoutěž obor ZedníkSoutěž obor ZedníkSoutěž obor ZedníkSoutěž obor Zedníkdílny elektrikářůdílny elektrikářů

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.