Logo Stredniskoly.cz

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

www.skola-auto.cz
skola (zavináč) skola-auto.cz
468 002 500 (Spojovatelka)

Sídlo školy

Dukelská 313
Ústí nad Orlicí, 56201
Hodnocení prezentace (Co je to?):
62,16 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Petr Vojtěch
Zřizovatel:Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy
Škola se zúčastní těchto akcí:Přehlídka strojírenských firem Ústí nad Orlicí, Kulturní dům Ústí nad Orlicí
24. ledna 2019
od 8,00 hod. do 17,00 hod.

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě
Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2345M01 – Dopravní prostředky
Silniční doprava ŠVP pro obor Dopravní prostředky
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Příprava ve čtyřletém studijním oboru je zaměřena na zvládnutí administrativy a provozu vozidel, včetně údržby, s možností uplatnění ve státní správě, dopravě, logistice, marketingu a v automobilovém průmyslu obecně.
V průběhu studia je absolvent seznámen s problematikou dopravy, s řízením firmy, s konstrukcí silničních vozidel. Oblast provozu a údržby vozidel je zaměřena na všeobecný přehled o technologiích oprav silničních vozidel, na kontrolu a hodnocení technického stavu, na údržbu a na systém řízení opravářské činnosti. Oblast dopravy je zaměřena na znalosti jednotlivých druhů doprav, manipulaci s přepravovaným zbožím a materiálem, znalost problematiky logistiky, mezinárodních dohod a úmluv při přepravách. Studium ekonomiky vytváří u absolventů předpoklady pro úspěšné zvládání administrativních a středních technickohospodářských funkcí včetně živnostenského podnikání. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.
Studium silniční dopravy umožňuje vykonávat řídící funkce v automobilních dopravních nebo zasílatelských firmách, či ve firmách zabývajících se prodejem a opravami. Uplatnění mohou nalézt i ve státní správě (Policie ČR, Celní správa), či v samostatném podnikání. Mohou rovněž zkrácenou formou získat výuční list v automobilních oborech. Absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách automobilních a dopravních oborů.
Všeobecné informace o oboru Dopravní prostředky
Školné: 0
3941L01 – Autotronik
Autotronik ŠVP pro obor Autotronik
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Jedná se o studijní obor s rozsáhlejším odborným výcvikem, který je více zaměřen na praktické zvládnutí oprav silničních vozidel včetně diagnostiky.
V průběhu studia je absolvent seznámen s konstrukcí silničních vozidel, činností jednotlivých skupin a podskupin včetně elektronických systémů. Oblast údržby a oprav vozidel je zaměřena kromě všeobecného přehledu o technologiích oprav, údržby, kontroly a hodnocení technického stavu vozidel na opravy silničních vozidel včetně elektronických systémů řízení s využitím diagnostiky. Studium ekonomiky vytváří u absolventů předpoklady pro úspěšné zvládání středních technickohospodářských funkcí včetně živnostenského podnikání.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.

Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady, aby se jeho absolventi mohli uplatnit především jako odborníci na opravy a diagnostiku vozidel v autoopravnách. Mohou se rovněž uplatnit ve středních technickohospodářských funkcích v autoopravárenství a ostatních oblastech automobilního průmyslu včetně živnostenského podnikání.
Mohou rovněž zkrácenou formou získat výuční list v automobilních oborech.
Absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách automobilních a dopravních oborů.
Všeobecné informace o oboru Autotronik
Školné: 0
1602M01 – Průmyslová ekologieStřední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Žáci se naučí posuzovat vliv průmyslové výroby a technologií na složky životního prostředí, tj. na základě spolupráce s ostatními orgány ochrany životního prostředí kontrolovat dodržování zákonných norem na ochranu přírody a krajiny, ovzduší, vody, zemědělského půdního fondu, nakládání s odpady a dalších norem v oblasti životního prostředí, provádět kontrolu provozů průmyslových podniků z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, odebírat vzorky půdy, vody, ovzduší a biologických materiálů v terénu, pracovat s monitorovacími přístroji a laboratorní technikou při analýze složek životního prostředí, obsluhovat technologická zařízení k likvidaci odpadů, čistíren odpadních vod a vodárenských úpraven, připravovat podklady pro odstraňování starých ekologických zátěží po průmyslové činnosti, poskytovat informace o kvalitě a znečišťování životního prostředí a o opatřeních prováděných k jeho minimalizaci (ekologické poradny, metodické materiály, konzultace apod.).
Uplatnění absolventů v oboru:
Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Uplatní se v průmyslových podnicích i podnikatelském sektoru, ve státní správě a samosprávě na odborech a referátech životního prostředí, odborech územního plánování a stavebního řízení, v útvarech monitorujících životní prostředí, ve firmách zabývajících se hospodařením s odpady, ve vodohospodářských provozech, v zařízeních pečujících o čistotu ovzduší, v osvětové a vzdělávací činnosti. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech zaměřených na ekologii a životní prostředí, také v oborech zemědělských a lesnických, ale i v oborech technických.
Všeobecné informace o oboru Průmyslová ekologie
Školné: 0
2343L51 – Provozní technika
Technika dopravy ŠVP pro obor Provozní technika
Nástavbové studium2019–20202 rokyDenní30
Studium navazuje především na předchozí vzdělání v oborech autoopravárenských a strojních. V průběhu studia je absolvent seznámen s konstrukcí silničních vozidel, činností jednotlivých skupin a podskupin. Oblast provozu a údržby vozidel je zaměřena na všeobecný přehled o technologiích oprav a diagnostice silničních vozidel, na kontrolu a hodnocení technického stavu, na údržbu a na systém řízení opravářské činnosti. Oblast dopravy je zaměřena na znalosti jednotlivých druhů doprav, manipulaci s přepravovaným zbožím a materiálem, znalost problematiky logistiky, mezinárodních dohod a úmluv při přepravách.
Díky rozsáhlé výuce strojních předmětů naleznou absolventi uplatnění ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik, a to zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr nebo strojírenský technik dispečer. Mohou se také v uvedeném povolání uplatnit v příbuzných typových pozicích, např. strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik, popř. v dalších povoláních a typových pozicích ve strojírenství. Uplatnění mohou nalézt i ve strojírenských povoláních s převahou manuálních činností jako vedoucí pracovních čet a kolektivů.
Uplatnění mohou nalézt i ve státní správě (Policie ČR, Celní správa), či v samostatném podnikání.
Absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách.
Všeobecné informace o oboru Provozní technika
Školné: 0
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
Automechanik ŠVP pro obor Mechanik opravář motorových vozidel
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní60
Mechanik opravář motorových vozidel (dále jen automechanik) je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), měření emisí (ME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny „C“.
Po absolvování závěrečných zkoušek může dále studovat studijní obory pro absolventy tříletých učebních oborů.
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel
Školné: 0
2657H01 – Autoelektrikář
Autoelektrikář ŠVP pro obor Autoelektrikář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách a údržbě elektrických a elektronických zařízení motorových vozidel a možných přípojných zařízení.
Autoelektrikář je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v různých opravárenských provozech, autoservisech, stanicích technické kontroly (STK), stanic měření emisí (ME), při provádění montáží a demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny „C“. Absolvent získá s výučním listem i osvědčení pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení do 1000V dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb. Po absolvování závěrečných zkoušek může dále studovat studijní obory pro absolventy tříletých učebních oborů.
Všeobecné informace o oboru Autoelektrikář
Školné: 0
2355H02 – Karosář
Karosář ŠVP pro obor Karosář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Karosář je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné opravárenské a seřizovací karosářské práce na silničních motorových vozidlech. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, karosárnách a lakovnách apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů karoserií a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, drobných oprav laků a přípravy pro lakování, obsluhy zařízení pro měření a opravy karoserií a rámů vozidel, spojování součástí karoserií svařováním, pájením nebo lepením, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.
Součástí vzdělání je absolvování svářečského kurzu ZK 135 1.1, základní seznámení s metodami ZK 311 W01, ZK 31, 32-S-1,2,3 a příprava k získání řidičského oprávnění skupiny „B“.
Všeobecné informace o oboru Karosář
Školné: 0
2361H01 – Autolakýrník
Autolakýrník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Žáci se naučí především lakovat karosérie a skříně automobilů a dalších vozidel a jejich lakování opravovat a ošetřovat. Jde nejen o lakování dekorativní, ale také o nanášení antikorozních, antivibračních apod. povlaků. Lakování mnohdy vyžaduje i demontáž některých částí karosérií, jejich příslušenství, nebo i demontáž některých částí vozidla a jejich opětovnou montáž po lakování. Ve velkých servisech tyto činnosti provádějí karosáři; v menších firmách je však často provádí lakýrník a musí proto být s těmito pracemi také seznámen. Základem jsou práce při přípravách podkladu: odrezování, tmelení a broušení. Následuje nanášení vrstev nátěru různými způsoby, především nástřikem. Konečnými operacemi je opět broušení a leštění. V teoretickém vyučování se žáci naučí číst strojírenské výkresy, schémata a technologickou dokumentaci, poznají druhy a vlastnosti materiálů, a to jak strojírenských, tak lakýrnických. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce; zvýšená pozornost je věnována i ekologickým způsobům likvidace zbytků nátěrových hmot. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.
Uplatnění absolventů v oboru:
Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní především v dílnách a servisech v povolání autolakýrník, při povrchových úpravách karosérií a skříní automobilů a dalších vozidel. Mohou se uplatnit také v jejich výrobě. Je samozřejmé, že se mohou uplatnit i při povrchových úpravách jiných výrobků než vozidel. Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.
Všeobecné informace o oboru Autolakýrník
Školné: 0

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2018, Školy Online.