Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

skola (zavináč) skola-auto.cz
468 002 500 Spojovatelka

Sídlo školy

Dukelská 313
Ústí nad Orlicí, 56201
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Petr Vojtěch
Zřizovatel:
Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

  • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2657H01 – Autoelektrikář (Autoelektrikář ŠVP pro obor Autoelektrikář)
2020–20213 rokyDenní300
Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách a údržbě elektrických a elektronických zařízení motorových vozidel a možných přípojných zařízení.
Autoelektrikář je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v různých opravárenských provozech, autoservisech, stanicích technické kontroly (STK), stanic měření emisí (ME), při provádění montáží a demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny „C“. Absolvent získá s výučním listem i osvědčení pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení do 1000V dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb. Po absolvování závěrečných zkoušek může dále studovat studijní obory pro absolventy tříletých učebních oborů.
2361H01 – Autolakýrník (Autolakýrník)
2020–20213 rokyDenní300
Žáci se naučí především lakovat karosérie a skříně automobilů a dalších vozidel a jejich lakování opravovat a ošetřovat. Jde nejen o lakování dekorativní, ale také o nanášení antikorozních, antivibračních apod. povlaků. Lakování mnohdy vyžaduje i demontáž některých částí karosérií, jejich příslušenství, nebo i demontáž některých částí vozidla a jejich opětovnou montáž po lakování. Ve velkých servisech tyto činnosti provádějí karosáři; v menších firmách je však často provádí lakýrník a musí proto být s těmito pracemi také seznámen. Základem jsou práce při přípravách podkladu: odrezování, tmelení a broušení. Následuje nanášení vrstev nátěru různými způsoby, především nástřikem. Konečnými operacemi je opět broušení a leštění. V teoretickém vyučování se žáci naučí číst strojírenské výkresy, schémata a technologickou dokumentaci, poznají druhy a vlastnosti materiálů, a to jak strojírenských, tak lakýrnických. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce; zvýšená pozornost je věnována i ekologickým způsobům likvidace zbytků nátěrových hmot. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.
Uplatnění absolventů v oboru:
Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní především v dílnách a servisech v povolání autolakýrník, při povrchových úpravách karosérií a skříní automobilů a dalších vozidel. Mohou se uplatnit také v jejich výrobě. Je samozřejmé, že se mohou uplatnit i při povrchových úpravách jiných výrobků než vozidel. Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.
2355H02 – Karosář (Karosář ŠVP pro obor Karosář)
2020–20213 rokyDenní300
Karosář je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné opravárenské a seřizovací karosářské práce na silničních motorových vozidlech. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, karosárnách a lakovnách apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů karoserií a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, drobných oprav laků a přípravy pro lakování, obsluhy zařízení pro měření a opravy karoserií a rámů vozidel, spojování součástí karoserií svařováním, pájením nebo lepením, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.
Součástí vzdělání je absolvování svářečského kurzu ZK 135 1.1, základní seznámení s metodami ZK 311 W01, ZK 31, 32-S-1,2,3 a příprava k získání řidičského oprávnění skupiny „B“.
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik ŠVP pro obor Mechanik opravář motorových vozidel)
2020–20213 rokyDenní600
Mechanik opravář motorových vozidel (dále jen automechanik) je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), měření emisí (ME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny „C“.
Po absolvování závěrečných zkoušek může dále studovat studijní obory pro absolventy tříletých učebních oborů.
Střední vzdělání s maturitou
3941L01 – Autotronik (Autotronik ŠVP pro obor Autotronik)
2020–20214 rokyDenní300
Jedná se o studijní obor s rozsáhlejším odborným výcvikem, který je více zaměřen na praktické zvládnutí oprav silničních vozidel včetně diagnostiky.
V průběhu studia je absolvent seznámen s konstrukcí silničních vozidel, činností jednotlivých skupin a podskupin včetně elektronických systémů. Oblast údržby a oprav vozidel je zaměřena kromě všeobecného přehledu o technologiích oprav, údržby, kontroly a hodnocení technického stavu vozidel na opravy silničních vozidel včetně elektronických systémů řízení s využitím diagnostiky. Studium ekonomiky vytváří u absolventů předpoklady pro úspěšné zvládání středních technickohospodářských funkcí včetně živnostenského podnikání.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.

Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady, aby se jeho absolventi mohli uplatnit především jako odborníci na opravy a diagnostiku vozidel v autoopravnách. Mohou se rovněž uplatnit ve středních technickohospodářských funkcích v autoopravárenství a ostatních oblastech automobilního průmyslu včetně živnostenského podnikání.
Mohou rovněž zkrácenou formou získat výuční list v automobilních oborech.
Absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách automobilních a dopravních oborů.
2345M01 – Dopravní prostředky (Silniční doprava ŠVP pro obor Dopravní prostředky)
2020–20214 rokyDenní300
Příprava ve čtyřletém studijním oboru je zaměřena na zvládnutí administrativy a provozu vozidel, včetně údržby, s možností uplatnění ve státní správě, dopravě, logistice, marketingu a v automobilovém průmyslu obecně.
V průběhu studia je absolvent seznámen s problematikou dopravy, s řízením firmy, s konstrukcí silničních vozidel. Oblast provozu a údržby vozidel je zaměřena na všeobecný přehled o technologiích oprav silničních vozidel, na kontrolu a hodnocení technického stavu, na údržbu a na systém řízení opravářské činnosti. Oblast dopravy je zaměřena na znalosti jednotlivých druhů doprav, manipulaci s přepravovaným zbožím a materiálem, znalost problematiky logistiky, mezinárodních dohod a úmluv při přepravách. Studium ekonomiky vytváří u absolventů předpoklady pro úspěšné zvládání administrativních a středních technickohospodářských funkcí včetně živnostenského podnikání. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.
Studium silniční dopravy umožňuje vykonávat řídící funkce v automobilních dopravních nebo zasílatelských firmách, či ve firmách zabývajících se prodejem a opravami. Uplatnění mohou nalézt i ve státní správě (Policie ČR, Celní správa), či v samostatném podnikání. Mohou rovněž zkrácenou formou získat výuční list v automobilních oborech. Absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách automobilních a dopravních oborů.
1602M01 – Průmyslová ekologie (Průmyslová ekologie)
2020–20214 rokyDenní150
Žáci se naučí posuzovat vliv průmyslové výroby a technologií na složky životního prostředí, tj. na základě spolupráce s ostatními orgány ochrany životního prostředí kontrolovat dodržování zákonných norem na ochranu přírody a krajiny, ovzduší, vody, zemědělského půdního fondu, nakládání s odpady a dalších norem v oblasti životního prostředí, provádět kontrolu provozů průmyslových podniků z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, odebírat vzorky půdy, vody, ovzduší a biologických materiálů v terénu, pracovat s monitorovacími přístroji a laboratorní technikou při analýze složek životního prostředí, obsluhovat technologická zařízení k likvidaci odpadů, čistíren odpadních vod a vodárenských úpraven, připravovat podklady pro odstraňování starých ekologických zátěží po průmyslové činnosti, poskytovat informace o kvalitě a znečišťování životního prostředí a o opatřeních prováděných k jeho minimalizaci (ekologické poradny, metodické materiály, konzultace apod.).
Uplatnění absolventů v oboru:
Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Uplatní se v průmyslových podnicích i podnikatelském sektoru, ve státní správě a samosprávě na odborech a referátech životního prostředí, odborech územního plánování a stavebního řízení, v útvarech monitorujících životní prostředí, ve firmách zabývajících se hospodařením s odpady, ve vodohospodářských provozech, v zařízeních pečujících o čistotu ovzduší, v osvětové a vzdělávací činnosti. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech zaměřených na ekologii a životní prostředí, také v oborech zemědělských a lesnických, ale i v oborech technických.
Nástavbové studium
2343L51 – Provozní technika (Technika dopravy ŠVP pro obor Provozní technika)
2020–20212 rokyDenní300
Studium navazuje především na předchozí vzdělání v oborech autoopravárenských a strojních. V průběhu studia je absolvent seznámen s konstrukcí silničních vozidel, činností jednotlivých skupin a podskupin. Oblast provozu a údržby vozidel je zaměřena na všeobecný přehled o technologiích oprav a diagnostice silničních vozidel, na kontrolu a hodnocení technického stavu, na údržbu a na systém řízení opravářské činnosti. Oblast dopravy je zaměřena na znalosti jednotlivých druhů doprav, manipulaci s přepravovaným zbožím a materiálem, znalost problematiky logistiky, mezinárodních dohod a úmluv při přepravách.
Díky rozsáhlé výuce strojních předmětů naleznou absolventi uplatnění ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik, a to zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr nebo strojírenský technik dispečer. Mohou se také v uvedeném povolání uplatnit v příbuzných typových pozicích, např. strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik, popř. v dalších povoláních a typových pozicích ve strojírenství. Uplatnění mohou nalézt i ve strojírenských povoláních s převahou manuálních činností jako vedoucí pracovních čet a kolektivů.
Uplatnění mohou nalézt i ve státní správě (Policie ČR, Celní správa), či v samostatném podnikání.
Absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách.
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.