Logo Stredniskoly.cz

Střední odborná škola InterDACT s.r.o.

www.interdact.cz
info (zavináč) interdact.cz
reditel (zavináč) interdact.cz
476 705 479 (Sekretariát)
604 611 359 (Ředitelka)

Sídlo školy

Pionýrů 2806
Most, 43401
Hodnocení prezentace (Co je to?):
89,21 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Mgr. Jana Synková
Zřizovatel:InterDACT Most s.r.o.
IČ:25024566
Kontaktní osoby:Martina Červenková (sekretářka), 476 705 479
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Úterý26. listopadu 201908:00–17:00 hod.
Úterý10. prosince 201908:00–17:00 hod.
Úterý14. ledna 202008:00–17:00 hod.
Sobota25. ledna 202008:30–12:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze

Stravování

Stravování možné v budově školy - jídelní automat, ve škole jsou k dispozici nápojové a prodejní svačinové automaty a přístroje na horkou a studenou pitnou vodu k zajištění pitného režimu

Ubytování

škola nemá vlastní ubytovací kapacitu, ubytování žáků je možno zajistit v ubytovacích zařízeních jiných škol v místě

Vybavení

Kromě kmenových učeben jsou k dispozici učebny odborné: učebna pečovatelství (polohovací postele, vyšetřovací lůžka, přikrývky, lůžkoviny a další vybavení nemocničního pokoje, model na KPCR, model lidské kostry, tonometr, stetoskop, francouzské hole atd.), multifunkční učebna (s kobercem, cvičebními míči, cvičebními stroji, karimatkami, viedo- a DVD přehrávačem, LCD TV), jazyková učebna multimediální, učebna s interaktivní tabulí, tři učebny PC se 70 počítači s internetovým připojením, tablety, projektory, promítacími plátny, videi apod. Tělocvična v areálu školy.

Další informace

Online informační systém klasifikace a docházky, poskytování učebnic zdarma (s výjimkou jazykových učebnic), zahraniční odborné stáže studentů, zahraniční pobyty a exkurze.

Školné 12.000,- Kč/rok.

Koncepce školy

Základní koncepce školy vychází z dlouhodobých záměrů, které se postupně konkretizují v plánech školy na jednotlivé školní roky. Hlavními prioritami je postupné zvyšování kapacity školy, rozšiřování studijní nabídky, zkvalitňování materiálně technických i výchovně vzdělávacích podmínek, rozvíjení zahraniční spolupráce, účast na zahraničních projektech a spolupráce s regionálními subjekty.

V současnosti se škola prezentuje na veřejnosti jako moderní soukromá škola s perspektivní studijní nabídkou, příjemným prostředím a korektními vztahy.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
6843M01 – Veřejnosprávní činnost
Právní specializace
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní25
Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník (USO) se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí, souvisejících s výkonem administrativní činnosti v oblasti justice, tj. na soudech a státních zastupitelstvech, v advokátních, exekutorských a notářských kancelářích, a v samosprávě, tj. na obecních, městských, magistrátních a krajských úřadech. Dále pak v územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy, v mezinárodních orgánech a institucích, v právních a personálních odděleních soukromých společností.


Absolventi dovedou pracovat s právními normami a prameny, chápou a uplatňují zásady ústavního práva, znají správní právo a mají všeobecný rozhled v dalších právních odvětví, zná a dodržuje etiku státního úředníka, pracuje s různými zdroji informací, využívá pro práci prostředky výpočetní a kancelářské techniky, zpracovává a vede příslušnou dokumentaci a další hospodářské písemnosti, je seznámen s vývojovými trendy rozvoje společnosti a tržní ekonomiky, rozvoje regionu a obce.Absolvent se vyznačuje následujícími odbornými kompetencemi:

- získá znalosti z historie a současnosti týkající se integrace České republiky do struktur Evropské unie
- dobře se orientuje v základním právním prostředí EU, ve struktuře a činnosti jednotlivých institucí EU a účasti českých zástupců na jejich činnosti
- dobře se orientuje v právním systému a právním řádu ČR
- chápe a umí uplatňovat zásady ústavního, správního, občanského, obchodního, trestního, rodinného, pracovního, živnostenského, sociálního a dalších odvětví práva včetně práva evropského
- osvojí si důkladnou znalost procesního práva
- dovede pracovat s právními normami a prameny a aplikovat je při řešení konkrétních právních situací
- je připraven věcně, jazykově a formálně správně vyhotovovat právní a jiné písemnosti, právní podklady
- dovede vést spisovou manipulaci, evidenci a archivaci včetně ochrany údajů
- získá schopnost organizovat a řídit administrativu v kancelářích soudců, vyšších soudních úředníků, státních zástupců, advokátů, soudních exekutorů, notářů, úpadkových správců, bezpečnostních orgánů, v právních a jiných odděleních veřejného i soukromého sektoru, v orgánech státní správy a samosprávy, v mezinárodních institucích a společnostech
- získá vědomosti a dovednosti potřebné pro administrativní práci katastrálního a pozemkového úřadu, realitní a developerské společnosti
- získá základní znalosti o ekonomice, včetně účetnictví, orientuje se v daňovém systému ČR
- získá znalosti principů sociální ochrany a pomoci i forem realizace sociální politiky
- umí používat pro práci všechny prostředky kancelářské a výpočetní techniky včetně internetu, ovládá desetiprstovou hmatovou metodu
Všeobecné informace o oboru Veřejnosprávní činnost
Školné: 12 000,-
1820M01 – Informační technologie
Správce informačních technologií
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní25
Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník (ÚSO) se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním aplikací pro standardní uživatelské rozhraní, včetně práce s relačními databázemi a grafickými informacemi. Je připravován k provádění těchto činností všude tam, kde se využívají prostředky výpočetní techniky. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.Typickými činnostmi, kterými se absolventi tohoto oboru zabývají, jsou činnosti zabezpečující bezporuchový chod počítačových sítí, včetně zpracovávání požadavků jejich majitelů a uživatelů a využití výpočetní techniky v jednotlivých firmách a institucích. Absolventi si osvojí široký teoretický i praktický základ oboru a jsou specialisty v pracovních pozicích jako správce počítačové sítě, programátor, správce aplikací.


V oblasti odborného vzdělání absolventa studijního oboru správce informačních systémů charakterizuje zejména:
- orientace ve standardním softwarovém i hardwarovém vybavení, schopnost práce s běžnými periferiemi výpočetní techniky
- schopnost instalovat a spravovat operační systémy pracovních stanic i serverů a spravovat uživatelské aplikace
- schopnost navrhnout a aplikovat systém zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením (neodborné zásahy, cílené útoky a jiné)
- znalost funkce a správy počítačových sítí LAN, schopnost orientace v užívání, údržbě a správě moderních síťových operačních systémů, navrhování a zprovoznění počítačových sítí a jejich správa
- znalost anglického jazyka pro účely odborné komunikace v oblasti výpočetní
- umění efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázat odhadnout výsledek, algoritmizovat problém, vytvořit počítačový model
- správné používání matematických pojmů a jazyka, včetně symboliky a terminologie, odborných pojmů z oblasti informačních a komunikačních technologií
- schopnost porozumět závislostem, umět zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek, schopnost tyto údaje zpracovat vhodnými softwarovými nástroji a následně výsledky prezentovat
- znalost a pochopení podstaty algoritmu jako předpisu automatizované činnosti, schopnost programování aplikací pro standardní uživatelské rozhraní
- základní znalost relačních databází, schopnost naprogramovat uživatelské rozhraní relační databáze
- dovednost prezentace užitím výpočetní techniky včetně moderních technologií počítačové sítě, schopnost práce s informacemi a informačními zdroji
- dovednost zpracování grafické informace prostřednictvím výpočetní techniky a její následná prezentace
- schopnost veřejně prezentovat informace především formou internetových stránek
- znalost základních ekonomických pojmů a principů obchodně podnikatelských činností v tržní ekonomice, základní znalost účetnictví
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
Školné: 12 000,-
7541M01 – Sociální činnost
Sociální asistent
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní25
Školní vzdělávací program – sociální asistent Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou Studijní obor připravuje žáky pro práci v sociálních službách, pro vykonávání sociálního šetření, řešení sociálně–právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, je připraven pro sociálně právní poradenství, je připraven pro depistážní činnost, pro poskytování krizové pomoci, je schopen vykonávat odbornou činnost v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, je připraven poskytnout sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivé sociální situace a poskytnout ucelenou rehabilitaci, zejména pak sociální. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění ve službách sociální péče a službách sociální prevence ( denní stacionáře, azylové domy, chráněná bydlení, chráněné dílny, nízkoprahová centra, sociální poradny, ve správních orgánech atd.).


V oblasti odborného vzdělání absolventa studijního oboru sociální asistent charakterizuje zejména:
- orientace v sociální péči – zná všechny související zákony
- schopnost poskytnout základní a odborné sociální poradenství
- schopnost aktivovat klienty k řešení nepříznivé životní situace
- schopnost navrhnout vhodnou rehabilitaci
- schopnost připravit preventivní programy zabraňující vzniku tíživé životní situace
- je schopen klientům zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím
- pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta
- podporuje klienty k zvládání základních pracovních návyků a dovedností
- nacvičuje s klienty dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
- je schopen poskytnout sociálně-terapeutickou činnost
- vytváří výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- je schopen vést sociální agendu klientů
- je schopen spolupracovat s ostatními pracovníky v sociálních službách
- je připraven poskytnout pomoc a podporu klientům v nepříznivé sociální situaci
Všeobecné informace o oboru Sociální činnost
Školné: 12 000,-

Fotogalerie

kde nás najdetebudova školyobor Informatikau maturitní zkouškyvyřazování maturantů v Děkanském kostele

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.