Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Církevní základní a střední škola Plzeň

info (zavináč) cisplzen.cz
chejlavova (zavináč) cisplzen.cz
dostalova (zavináč) cisplzen.cz
774 493 295 Sekretariát
734 646 994 Ředitelka
734 320 664 Zástupkyně ředitele

Sídlo školy

Táborská 2081/28
Plzeň, okres Plzeň-město, 32600
Typ školy:
Církevní škola
Ředitel(ka):
Mgr. Kateřina Chejlavová
Zřizovatel:
Biskupství plzeňské

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Změna názvu a sídla školy

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň (CIŠ Plzeň) navazuje na úspěšnou tradici Církevní střední odborné školy Spálené Poříčí. Z praktických důvodů se naše škola stěhuje do Plzně a v září 2016 zahájí svoji činnost ve výborně vybavené školní budově na Slovanech, ze které odchází Sportovní gymnázium Plzeň.
Změna sídla školy přinese našim žákům nové možnosti především v oblasti praktického vyučování, lepší vybavenost školy a lepší dopravní dostupnost. Současně dojde k založení přírodovědně orientované základní školy.

Dálkové studium oboru Ekologie a životní prostředí a oboru Sociální činnost.

CIŠ Plzeň nabízí dálkové studium pro zájemce, kteří jsou již v zaměstnání. Výuka probíhá v pátek a v sobotu.

Zaměření oboru Ekologie a životní prostředí

Obor Ekologie a životní prostředí nabízí možnost zaměření Zájmové a záchranné chovy

Uplatnění absolventa oboru Ekologie a životní prostředí

Absolvent oboru Ekologie a životní prostředí:
• je připraven pro studium na vyšších odborných a vysokých školách především pro studium na fakultách přírodovědeckých, biologických, zemědělských, lesnických, chemických, lékařských, veterinárních, pedagogických a dalších.
• uplatní se zejména jako pracovník státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na správách národních parků a chráněných krajinných oblastí, na stavebních úřadech a v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání.
• uplatní se v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích zabývajících se revitalizacemi a rekultivacemi, péčí o městskou i krajinnou zeleň, hydrogeologickým průzkumem, nakládáním s odpady, dále se uplatní ve vodním hospodářství a při ochraně ovzduší.
• uplatní se v povoláních ekolog - pracovník ochrany přírody a krajiny, ekolog - pracovník malého průmyslového podniku i jako referent životního prostředí státní správy, hydrolog a meteorolog. Dále se uplatní jako pracovník ekologických center a ekologických organizací v nevládním sektoru.
• uplatní jako podnikový ekolog - zodpovídá za environmentální management podniku.

Uplatnění absolventa oboru Sociální činnost

Absolvent oboru Sociální činnost:
• se uplatní jako pracovník v sociálních službách při poskytování péče přímo v přirozeném sociálním prostředí svých klientů, tj. seniorů, osob se zdravotním a mentálním postižením (dětí i dospělých) a jejich rodinám
• dále se uplatní v zařízeních sociální péče (domovech pro seniory, domovech s pečovatelskou službou, stacionářích apod.) jako pečovatel
• absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě ve věku do tří let v denním režimu.

Stravování

Stravování žáků je zajištěno v jídelně 13. ZŠ Plzeň.

Ubytování

Ubytování žáků je zajištěno v těsné blízkosti školy na domově mládeže SPŠE Plzeň.
Cena měsíčního ubytování je 1 100 Kč.

Vybavení

Kmenové učebny, učebna IKT, chemická a fyzikální laboratoř, biologická laboratoř, školní Akvatera, učebna sociální činnosti, učebna terapií, knihovna, školní bufet, školní kuchyň.

Další informace

CIŠ Plzeň nabízí další výhody:
• individuální přístup k žákům
• rodinnou atmosféru školy na atraktivním místě
• moderní domov mládeže v podkroví zámku
• odborné exkurze a praxe
• finanční příspěvek na exkurze a praxe ve větších vzdálenostech
• odborné učebnice, atlasy a časopisy zdarma
• propracovaný systém týdenních praxí u potenciálních zaměstnavatelů
• zahraniční exkurze a praxe
• profilaci v oborech
• účast v mezinárodních projektech
• tvorbu vlastních výukových programů
• účast na přírodovědných olympiádách
• outdoorové zájezdy.

Projekty

CIŠ Plzeň se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), který má za cíl podporu technického a přírodovědného vzdělávání na základních i středních školách.
Naše škola bude v rámci tohoto projektu realizovat obnovu laboratoří biologie a Akvatery.
Cílem projektuje je modernizace odborného vzdělávání, laboratoře budou vybaveny novým laboratorním nábytkem, mikroskopovací a projektovou technikou a dále dojde k rozšíření chovů zvířat ve školní Akvateře. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění výuky, zvýšení motivace žáků k přírodovědnému vzdělávání, získání nových teoretických dovedností a podpoře praktických dovedností žáků.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity
7541J01 – Pečovatelské služby
2020–20212 rokyDenní
Střední vzdělání s maturitou
1601M01 – Ekologie a životní prostředí
2020–20214 rokyDenní
1601M01 – Ekologie a životní prostředí
2020–20214 rokyDálkové
7541M01 – Sociální činnost
2020–20214 rokyDenní
7541M01 – Sociální činnost
2020–20214 rokyDálkové

Fotogalerie

Učebna IKT Laboratoř biologie Laboratoř chemie Školní bufet Akvatera Pečovatelský pokoj Terénní učebna Spálené Poříčí Florbal Pečovatelský pokoj 2 Geopark Terénní základna Ekocetrum zázemí praxí ekologie Akvatera Ekologická olympiáda Záchranná stanice poraněných živočichů Záchranná stanice poraněných živočichů Záchranná stanice poraněných živočichů Voliéra pro poraněné vodní ptactvo Kroužkování Slovensko Slovensko Slovensko Natura servis Slovensko Mikroskopování Měření pH vody Muzikoterapie Entomologický odchyt Měřením nivelačním přístrojem Měření GPS Vzorkování planktonu Měření průhlednosti vody Měření v meteorologické budce Měření tmavosti kouře Senioři Mirošov Určování půdního typů-půdní sonda Hudební výchova Mapování vegetace-fytocenologický snímek Domov seniorů Mirošov Mapování vodního toků Určování bezobratlých Určování dřevin Určování asimilační plochy stromu Určování mechů Hypoterapie Lesnické výsadby Charita Rokycany Pruhové značení přírodní památky Pomocné tlapky Zooterapie Posuzování vodní nádrže Sociální péče Sázení prostokořenných stromů Domov Harmonie Mirošov Domov Harmonie Mirošov Čtení v lesnických mapách Biologická ochrana lesa-vyvěšování budek Sázení balových stromů Odstraňování náletu na orchidejové louce Sečení orchidejové louky
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.