Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Církevní základní a střední škola Plzeň

info (zavináč) cisplzen.cz
chejlavova (zavináč) cisplzen.cz
dostalova (zavináč) cisplzen.cz
774 493 295 Sekretariát
734 646 994 Ředitelka
734 320 664 Zástupkyně ředitele

Sídlo školy

Táborská 2081/28
Plzeň, okres Plzeň-město, 32600
Typ školy:
Církevní škola
Ředitel(ka):
Mgr. Kateřina Chejlavová
Zřizovatel:
Biskupství plzeňské

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň (CIŠ Plzeň) navazuje na úspěšnou tradici Církevní střední odborné školy Spálené Poříčí. Z praktických důvodů se naše škola stěhuje do Plzně a v září 2016 zahájí svoji činnost ve výborně vybavené školní budově na Slovanech, ze které odchází Sportovní gymnázium Plzeň.
Změna sídla školy přinese našim žákům nové možnosti především v oblasti praktického vyučování, lepší vybavenost školy a lepší dopravní dostupnost. Současně dojde k založení přírodovědně orientované základní školy.

CIŠ Plzeň nabízí dálkové studium pro zájemce, kteří jsou již v zaměstnání. Výuka probíhá v pátek a v sobotu.

Obor Ekologie a životní prostředí nabízí možnost zaměření Zájmové a záchranné chovy

Absolvent je připraven na studium VS a VOŠ, především ekologické, environmetální, lesnické, zemědělské, veterinární, pedagogické apod.
Absolvent se uplatní jako:
• pracovník státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí, lesnictví, zemědělství a vodohospodářství
• referent životního prostředí na odborech životního prostředí obecních úřadů s rozšířenou působností
• ve státních podnicích, které mají souvztažnost k životnímu prostředí jako např. AOPK (Agentura ochrany přírody
a krajiny), SFZP (Státní fond životního prostředí), ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav);, Povodí řeky
Vltavy, ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) apod.
• laborant nebo technik v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí
• v soukromých i státních podnicích zabývajících se revitalizacemi a rekultivacemi životního prostředí, péčí o
zeleň, hydrogeologickým průzkumem, nakládáním s odpady apod.
• podnikový ekolog malých i velkých organizací
• autorizovaná osoba provádějící posuzování stavu životního prostředí
• projektový manažer v oblasti státních a evropských fondů a programů životního prostředí
• podnikající subjekt provádějící praktickou ochranu životního prostředí (management životního prostředí)
• chovatel v zoologických zahradách či chovatel exotických druhů
• krajinář a zahradník zajišťující údržbu a ochranu krajiny a veřejné zeleně
• lektor ekologické výchovy a pracovník ekologických center a ekologických organizací v nevládním sektoru.

Absolvent oboru Sociální činnost:
• se uplatní jako pracovník v sociálních službách při poskytování péče přímo v přirozeném sociálním prostředí svých klientů, tj. seniorů, osob se zdravotním a mentálním postižením (dětí i dospělých) a jejich rodinám
• dále se uplatní v zařízeních sociální péče (domovech pro seniory, domovech s pečovatelskou službou, stacionářích apod.) jako pečovatel
• absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě ve věku do tří let v denním režimu.

Stravování žáků je zajištěno v jídelně 13. ZŠ Plzeň.

Ubytování žáků je zajištěno v těsné blízkosti školy na domově mládeže SPŠE Plzeň.
Cena měsíčního ubytování je 1 100 Kč.

Kmenové učebny, učebna IKT, chemická a fyzikální laboratoř, biologická laboratoř, školní Akvatera, učebna sociální činnosti, učebna terapií, knihovna, školní bufet, školní kuchyň.

CIŠ Plzeň nabízí další výhody:
• individuální přístup k žákům
• rodinnou atmosféru školy na atraktivním místě
• moderní domov mládeže v podkroví zámku
• odborné exkurze a praxe
• finanční příspěvek na exkurze a praxe ve větších vzdálenostech
• odborné učebnice, atlasy a časopisy zdarma
• propracovaný systém týdenních praxí u potenciálních zaměstnavatelů
• zahraniční exkurze a praxe
• profilaci v oborech
• účast v mezinárodních projektech
• tvorbu vlastních výukových programů
• účast na přírodovědných olympiádách
• outdoorové zájezdy.

CIŠ Plzeň se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), který má za cíl podporu technického a přírodovědného vzdělávání na základních i středních školách.
Naše škola bude v rámci tohoto projektu realizovat obnovu laboratoří biologie a Akvatery.
Cílem projektuje je modernizace odborného vzdělávání, laboratoře budou vybaveny novým laboratorním nábytkem, mikroskopovací a projektovou technikou a dále dojde k rozšíření chovů zvířat ve školní Akvateře. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění výuky, zvýšení motivace žáků k přírodovědnému vzdělávání, získání nových teoretických dovedností a podpoře praktických dovedností žáků.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Ekologie a životní prostředí
16-01-M/01
2024–254 roky26ČJ, MNeAno
denní81/26
Sociální činnost
75-41-M/01
2024–254 roky28ČJ, MNeAno
denní61/28

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.