Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41

sps (zavináč) sps-vlasim.cz
bares (zavináč) sps-vlasim.cz

Sídlo školy

Komenského 41
Vlašim, 25801

Odloučená pracoviště

Luční 1699, Vlašim
Luční 860, Vlašim
Velíšská 116, Vlašim
Zámecká 368, Vlašim

Domov mládeže

Husovo nám. 325/10, Vlašim
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Bohumil Bareš
Zřizovatel:
Krajský úřad Středočeského kraje

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Stravování

Stravování studentů zajišťují dvě kuchyně s jídelnami ve vlastnictví školy, studenti si mohou vybrat jídelnu, kde se který den budou stravovat

Ubytování

Ubytování je zajištěno v Domově mládeže na Husově náměstí 325 Vlašim (vlastnictví školy)

Vybavení

Škola je vybavena učebnami pro teoretickou a praktickou výuku, počítačovými učebnami,laboratořemi pro praktická měření, školními dílnami pro obor strojírenství, stavebnictví a nábytkářství. Škola zajištuje praktickou výuku i odborný výcvik pouze ve svých moderně vybavených dílnách.

Další informace

Počítačové učebny jsou vybaveny potřebným moderním programovým vybavením pro základní výuku práce s výpočetní technikou, zobracování textů a technických výpočtů, prezentací, práci s Internetem. K dispozici je programové vybavení pro prostorové modelování v oblasti strojírenství, nábytkářství a stavebnictví včetně zpracování výkresové a technické dokumentace k vytářeným projektům. Studenti se rovněž seznámí se základními postupy programování a řízení CNC strojů a integrovaných výrobních center. Součástí výuky jsou dále základy programování v objektově orientovaném programovacím jazyku.
Za výhodných finančních podmínek zabezpečuje škola výuku řízení motorových vozidel na získání řidičských oprávnění skupin A1, A, B vlastními vozidly ve své autoškole.
Škola provádí proškolování a přezkušování svářečů a má staut EVROPSKÉHO SVÁŘECÍHO PRACOVIŠTĚ

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2356H01 – Obráběč kovů
2020–20213 rokyDenní24
Žáci:
Naučí se nastavovat, obsluhovat a udržovat základní druhy obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, číslicově řízené stroje - CNC obráběcí stroje apod.), kontrolovat a měřit přesnost opracování obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů.
2351H01 – Strojní mechanik (Zámečník)
2020–20213 rokyDenní24
Žáci:
Naučí se ručně nebo strojně zhotovovat součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení a lepení, obsluhu mechanizovaného nářadí, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, obsluhovat je, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je.
S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole strojů, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod.
Součástí výuky je složení zkoušky ze svařování před komisařem v rozsahu základního kurzu.
Střední vzdělání s maturitou
2345L01 – Mechanik seřizovač (Mechanik seřizovač pro CNC stroje)
2020–20214 rokyDenní15
Žáci:
Se naučí číst technické výkresy, volit technologické a pracovní postupy, a to zejména strojního obrábění.
V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů, v laboratořích se naučí měřit měřidly a měřicími přístroji délkové rozměry a další technické veličiny.
Osvojí si základy teorie obrábění a získá předpoklady pro to, aby v praxi zvládl seřizování a obsluhu obráběcích a tvářecích strojů s CNC řízením a sestavování programů pro číslicově řízené stroje.
Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností vynaložené náklady, možné výnosy a zisk a vlivy svých rozhodnutí na životní prostředí.
2345L01 – Mechanik seřizovač (Mechatronik)
2020–20214 rokyDenní15
Žáci:
Se naučí číst technické výkresy, volit technologické a pracovní postupy, a to zejména strojního obrábění.
V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů, v laboratořích se naučí měřit měřidly a měřicími přístroji délkové rozměry a další technické veličiny.
Osvojí si základy teorie obrábění a získá předpoklady pro to, aby v praxi zvládl seřizování a obsluhu obráběcích a tvářecích strojů s CNC řízením a sestavování programů pro číslicově řízené stroje.
Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Zvláť se věnují odborným předmětům jako je elektrotechnika, pneumatika, automatizace. Nutným předpokladem úspěšného absolvování oboru je samostatná práce s výpočetní technikou.
3342M01 – Nábytkářská a dřevařská výroba (Nábytkářství)
2020–20214 rokyDenní30
Žáci
Se naučí základní výrobní technologie v oblasti zpracování dřeva a řeší konstrukce nových výrobků v nábytkářské výrobě, tj. pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací, používat základní i pomocné materiály ve výrobě daného výrobku, dbát na jejich hospodárné a ekologické využívání a likvidaci odpadu, dbát na požadovanou kvalitu výrobků, dohlížet na jejich balení, skladování a expedici, řídit postup výrobních operací včetně zajišťování obsluhy, kontroly a běžné údržby strojů a zařízení používaných v nábytkářské a dřevařské výrobě, připravovat podklady pro nákup materiálu a strojního vybavení pro výrobu, kalkulovat ceny a posuzovat konkurenceschopnost výrobku na trhu, vést podnikovou administrativu.
3647M01 – Stavebnictví (Pozemní stavitelství)
2020–20214 rokyDenní30
Žáci:
Seznámí se zásadami zobrazování v technických výkresech a se stavební dokumentací.
Naučí se číst a kreslit základní stavební výkresy, používat odbornou terminologii, orientovat se ve vývoji architektonických slohů, pracovat s technickými podklady (normami, katalogy výrobků i technologií).
Poznají, využívají i zkouší vlastnosti stavebních hmot a materiálů, získají poznatky o stavbě a jejich částech, o působení sil a vlivů na stavební prvky a konstrukce, při geodetických měřeních získají potřebné měřické dovednosti.
Jsou připravováni na činnosti spojené s navrhováním konstrukcí, s rozpočtováním, kalkulací staveb a stavebním provozem v podniku.
Mají znalosti navrhování staveb bytových, občanských, průmyslových a zemědělských, vypracovávají projekty jednodušších staveb - např. kompletní projekty rodinných domků a staveb občanského vybavení.
Získávají základní znalosti z oblasti architektury, původních stavebních technologií a konstrukčních postupů.
2341M01 – Strojírenství
2020–20214 rokyDenní30
Žák:naučí se navrhovat, propočítávat a konstruhovat součásti a mechanismy strojů, nástrojů, nářadí, přípravky a jiné výrobní pomůcky používané ve strojní výrobě, vytvářet výrobní postupy při jejich výrobě a opravách, volit stroje a zařízení, nářadí, nástroje a výrobní pomůcky.
Používá informační technologie, modelují a připravují technickou dokumentaciv CAD systému - př. SOLIDWORKS
V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství.
Získá v laboratořích dovednosti spojené s měřením technických veličin a zkoušením materiálů
Seznamí se s elektrickým měřeními na výukovém systému RC Didactic připojených na PC.
7842M01 – Technické lyceum
2020–20214 rokyDenní30
Žáci:

Získají vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k terciárnímu studiu technických oborů.
Studiem získá vhled do problematiky technických oborů i konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu.
Během středoškolského studia Technického lycea si osvojí nejen teoretické poznatky, ale naučí se analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti a uplatňovat je při řešení pracovních metod a postupů.
Odborné vyučovací předměty jsou koncipovány tak, že podporují logické uvažování a představivost a rozvíjejí technické myšlení absolventů.

Absolventi:

Jsou připraveni ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách zejména technického směru (všechny obory na technických a ekonomických fakultách vysokých škol, studium matematiky, fyziky, chemie, výpočetní techniky apod.).

Fotogalerie

Hlavní budova Učebna PC s CAD programy Učebna praxe Dílny CNC Multimediální učebna Učebna Učebna PC Dílny Burza škol Zámek Zámek
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.