Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41

vagnerova (zavináč) sps-vlasim.cz
bares (zavináč) sps-vlasim.cz
baran (zavináč) sps-vlasim.cz
317 768 212 Studijní oddělení
317 768 214 Ředitel
317 768 224 Zástupce ředitele

Sídlo školy

Komenského 41
Vlašim, 25801

Odloučená pracoviště

Luční 1699, Vlašim
Velíšská 116, Vlašim
Zámecká 368, Vlašim

Domov mládeže

Husovo nám. 325/10, Vlašim
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Bohumil Bareš
Zřizovatel:
Krajský úřad Středočeského kraje

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

22. října 2021 08:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
Žáci i rodiče budou uvítáni ve všech budovách školy
13. listopadu 2021 08:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
Žáci i rodiče budou uvítáni ve všech budovách školy
8. prosince 2021 14:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Žáci i rodiče budou uvítáni ve všech budovách školy
12. ledna 2022 14:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Žáci i rodiče budou uvítáni ve všech budovách školy
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Angličtina, němčina, ruština

Stravování studentů zajišťují dvě kuchyně s jídelnami ve vlastnictví školy, studenti si mohou vybrat jídelnu, kde se který den budou stravovat. Jídelny naleznete v budově Domova mládeže - Husovo náměstí a druhá jídelna se nachází v Luční ulici 1699 u dílen školy.

Ubytování je zajištěno v Domově mládeže na Husově náměstí 325 Vlašim (vlastnictví školy)

Škola je vybavena učebnami pro teoretickou a praktickou výuku, počítačovými učebnami,laboratořemi pro praktická měření, školními dílnami pro obor strojírenství, stavebnictví a nábytkářství. Škola zajištuje praktickou výuku i odborný výcvik pouze ve svých moderně vybavených dílnách.

Počítačové učebny jsou vybaveny potřebným moderním programovým vybavením pro základní výuku práce s výpočetní technikou, zobracování textů a technických výpočtů, prezentací, práci s Internetem. K dispozici je programové vybavení pro prostorové modelování v oblasti strojírenství, nábytkářství a stavebnictví včetně zpracování výkresové a technické dokumentace k vytářeným projektům. Studenti se rovněž seznámí se základními postupy programování a řízení CNC strojů a integrovaných výrobních center. Součástí výuky jsou dále základy programování v objektově orientovaném programovacím jazyku.
Za výhodných finančních podmínek zabezpečuje škola výuku řízení motorových vozidel na získání řidičských oprávnění skupin A1, A, B vlastními vozidly ve své autoškole.
Škola provádí proškolování a přezkušování svářečů a má staut EVROPSKÉHO SVÁŘECÍHO PRACOVIŠTĚ

Školu navštěvuje celkem 250 studentů a z toho je 96 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Obráběč kovů (Univerzální obráběč kovů)
23-56-H/01
2021–223 roky12
denníŠkolné: neplatí se
Žáci:
Naučí se nastavovat, obsluhovat a udržovat základní druhy obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, číslicově řízené stroje - CNC obráběcí stroje apod.), kontrolovat a měřit přesnost opracování obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů.
Strojní mechanik (Zámečník)
23-51-H/01
2021–223 roky12
denníŠkolné: neplatí se
Žáci:
Naučí se ručně nebo strojně zhotovovat součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení a lepení, obsluhu mechanizovaného nářadí, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, obsluhovat je, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je.
S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole strojů, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod.
Součástí výuky je složení zkoušky ze svařování před komisařem v rozsahu základního kurzu.
Střední vzdělání s maturitou
Mechanik seřizovač (Programování CNC strojů)
23-45-L/01
2021–224 roky30AnoAno
denní0/0Školné: neplatí se
Žáci:
Se naučí číst technické výkresy, volit technologické a pracovní postupy, a to zejména strojního obrábění.
V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů, v laboratořích se naučí měřit měřidly a měřicími přístroji délkové rozměry a další technické veličiny.
Osvojí si základy teorie obrábění a získá předpoklady pro to, aby v praxi zvládl seřizování a obsluhu obráběcích a tvářecích strojů s CNC řízením a sestavování programů pro číslicově řízené stroje.
Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností vynaložené náklady, možné výnosy a zisk a vlivy svých rozhodnutí na životní prostředí.
Mechanik seřizovač (Mechatronik)
23-45-L/01
2021–224 roky30AnoAno
denní0/0Školné: neplatí se
Žáci:
Se naučí číst technické výkresy, volit technologické a pracovní postupy, a to zejména strojního obrábění.
V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů, v laboratořích se naučí měřit měřidly a měřicími přístroji délkové rozměry a další technické veličiny.
Osvojí si základy teorie obrábění a získá předpoklady pro to, aby v praxi zvládl seřizování a obsluhu obráběcích a tvářecích strojů s CNC řízením a sestavování programů pro číslicově řízené stroje.
Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Zvláť se věnují odborným předmětům jako je elektrotechnika, pneumatika, automatizace. Nutným předpokladem úspěšného absolvování oboru je samostatná práce s výpočetní technikou.
Nábytkářská a dřevařská výroba (Návrhář nábytku)
33-42-M/01
2021–224 roky30AnoAno
denní0/0Školné: neplatí se
Žáci
Se naučí základní výrobní technologie v oblasti zpracování dřeva a řeší konstrukce nových výrobků v nábytkářské výrobě, tj. pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací, používat základní i pomocné materiály ve výrobě daného výrobku, dbát na jejich hospodárné a ekologické využívání a likvidaci odpadu, dbát na požadovanou kvalitu výrobků, dohlížet na jejich balení, skladování a expedici, řídit postup výrobních operací včetně zajišťování obsluhy, kontroly a běžné údržby strojů a zařízení používaných v nábytkářské a dřevařské výrobě, připravovat podklady pro nákup materiálu a strojního vybavení pro výrobu, kalkulovat ceny a posuzovat konkurenceschopnost výrobku na trhu, vést podnikovou administrativu.
Stavebnictví (Pozemní stavitelství)
36-47-M/01
2021–224 roky30AnoAno
denní0/0Školné: neplatí se
Žáci:
Seznámí se zásadami zobrazování v technických výkresech a se stavební dokumentací.
Naučí se číst a kreslit základní stavební výkresy, používat odbornou terminologii, orientovat se ve vývoji architektonických slohů, pracovat s technickými podklady (normami, katalogy výrobků i technologií).
Poznají, využívají i zkouší vlastnosti stavebních hmot a materiálů, získají poznatky o stavbě a jejich částech, o působení sil a vlivů na stavební prvky a konstrukce, při geodetických měřeních získají potřebné měřické dovednosti.
Jsou připravováni na činnosti spojené s navrhováním konstrukcí, s rozpočtováním, kalkulací staveb a stavebním provozem v podniku.
Mají znalosti navrhování staveb bytových, občanských, průmyslových a zemědělských, vypracovávají projekty jednodušších staveb - např. kompletní projekty rodinných domků a staveb občanského vybavení.
Získávají základní znalosti z oblasti architektury, původních stavebních technologií a konstrukčních postupů.
Strojírenství (Stavba a provoz strojů)
23-41-M/01
2021–224 roky30AnoAno
denní0/0Školné: neplatí se
Žák:naučí se navrhovat, propočítávat a konstruhovat součásti a mechanismy strojů, nástrojů, nářadí, přípravky a jiné výrobní pomůcky používané ve strojní výrobě, vytvářet výrobní postupy při jejich výrobě a opravách, volit stroje a zařízení, nářadí, nástroje a výrobní pomůcky.
Používá informační technologie, modelují a připravují technickou dokumentaciv CAD systému - př. SOLIDWORKS
V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství.
Získá v laboratořích dovednosti spojené s měřením technických veličin a zkoušením materiálů
Seznamí se s elektrickým měřeními na výukovém systému RC Didactic připojených na PC.
Technické lyceum (Zaměření - Strojírenství nebo Stavebnictví)
78-42-M/01
2021–224 roky30AnoAno
denní0/0Školné: neplatí se
Žáci:

Získají vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k terciárnímu studiu technických oborů.
Studiem získá vhled do problematiky technických oborů i konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu.
Během středoškolského studia Technického lycea si osvojí nejen teoretické poznatky, ale naučí se analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti a uplatňovat je při řešení pracovních metod a postupů.
Odborné vyučovací předměty jsou koncipovány tak, že podporují logické uvažování a představivost a rozvíjejí technické myšlení absolventů.

Absolventi:

Jsou připraveni ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách zejména technického směru (všechny obory na technických a ekonomických fakultách vysokých škol, studium matematiky, fyziky, chemie, výpočetní techniky apod.).

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.