Logo Stredniskoly.cz

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41

www.sps-vlasim.cz
sps (zavináč) sps-vlasim.cz
bares (zavináč) sps-vlasim.cz
317 768 212
317 768 214

Sídlo školy

Komenského 41
Vlašim, 25801

Odloučená pracoviště

Luční 1699, Vlašim
Luční 860, Vlašim
Velíšská 116, Vlašim
Zámecká 368, Vlašim

Domov mládeže

Husovo nám. 325/10, Vlašim
Hodnocení prezentace (Co je to?):
92,67 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Bohumil Bareš
Zřizovatel:Krajský úřad Středočeského kraje
Kapacita školy:655 žáků
Kontaktní osoby:Nela KOLMANOVÁ (asistentka ředitele), 317 768 212
Mgr.Rostislav BARAN (zástupce ředitele), 317 768 224
Ing. Bohumil BAREŠ (ředitel školy), 317 768 214

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Sobota19. října 201908:00–12:00 hod.
Sobota23. listopadu 201908:00–12:00 hod.
Středa4. prosince 201908:00–17:00 hod.Průběžně celý den
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Stravování

Stravování studentů zajišťují dvě kuchyně s jídelnami ve vlastnictví školy, studenti si mohou vybrat jídelnu, kde se který den budou stravovat

Ubytování

Ubytování je zajištěno v Domově mládeže na Husově náměstí 325 Vlašim (vlastnictví školy)

Vybavení

Škola je vybavena učebnami pro teoretickou a praktickou výuku, počítačovými učebnami,laboratořemi pro praktická měření, školními dílnami pro obor strojírenství, stavebnictví a nábytkářství. Škola zajištuje praktickou výuku i odborný výcvik pouze ve svých moderně vybavených dílnách.

Další informace

Počítačové učebny jsou vybaveny potřebným moderním programovým vybavením pro základní výuku práce s výpočetní technikou, zobracování textů a technických výpočtů, prezentací, práci s Internetem. K dispozici je programové vybavení pro prostorové modelování v oblasti strojírenství, nábytkářství a stavebnictví včetně zpracování výkresové a technické dokumentace k vytářeným projektům. Studenti se rovněž seznámí se základními postupy programování a řízení CNC strojů a integrovaných výrobních center. Součástí výuky jsou dále základy programování v objektově orientovaném programovacím jazyku.
Za výhodných finančních podmínek zabezpečuje škola výuku řízení motorových vozidel na získání řidičských oprávnění skupin A1, A, B vlastními vozidly ve své autoškole.
Škola provádí proškolování a přezkušování svářečů a má staut EVROPSKÉHO SVÁŘECÍHO PRACOVIŠTĚ

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2341M01 – StrojírenstvíStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní30
Žák:naučí se navrhovat, propočítávat a konstruhovat součásti a mechanismy strojů, nástrojů, nářadí, přípravky a jiné výrobní pomůcky používané ve strojní výrobě, vytvářet výrobní postupy při jejich výrobě a opravách, volit stroje a zařízení, nářadí, nástroje a výrobní pomůcky.
Používá informační technologie, modelují a připravují technickou dokumentaciv CAD systému - př. SOLIDWORKS
V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství.
Získá v laboratořích dovednosti spojené s měřením technických veličin a zkoušením materiálů
Seznamí se s elektrickým měřeními na výukovém systému RC Didactic připojených na PC.
Všeobecné informace o oboru Strojírenství
3342M01 – Nábytkářská a dřevařská výroba
Nábytkářství
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní30
Žáci
Se naučí základní výrobní technologie v oblasti zpracování dřeva a řeší konstrukce nových výrobků v nábytkářské výrobě, tj. pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací, používat základní i pomocné materiály ve výrobě daného výrobku, dbát na jejich hospodárné a ekologické využívání a likvidaci odpadu, dbát na požadovanou kvalitu výrobků, dohlížet na jejich balení, skladování a expedici, řídit postup výrobních operací včetně zajišťování obsluhy, kontroly a běžné údržby strojů a zařízení používaných v nábytkářské a dřevařské výrobě, připravovat podklady pro nákup materiálu a strojního vybavení pro výrobu, kalkulovat ceny a posuzovat konkurenceschopnost výrobku na trhu, vést podnikovou administrativu.
Všeobecné informace o oboru Nábytkářská a dřevařská výroba
3647M01 – Stavebnictví
Pozemní stavitelství
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní30
Žáci:
Seznámí se zásadami zobrazování v technických výkresech a se stavební dokumentací.
Naučí se číst a kreslit základní stavební výkresy, používat odbornou terminologii, orientovat se ve vývoji architektonických slohů, pracovat s technickými podklady (normami, katalogy výrobků i technologií).
Poznají, využívají i zkouší vlastnosti stavebních hmot a materiálů, získají poznatky o stavbě a jejich částech, o působení sil a vlivů na stavební prvky a konstrukce, při geodetických měřeních získají potřebné měřické dovednosti.
Jsou připravováni na činnosti spojené s navrhováním konstrukcí, s rozpočtováním, kalkulací staveb a stavebním provozem v podniku.
Mají znalosti navrhování staveb bytových, občanských, průmyslových a zemědělských, vypracovávají projekty jednodušších staveb - např. kompletní projekty rodinných domků a staveb občanského vybavení.
Získávají základní znalosti z oblasti architektury, původních stavebních technologií a konstrukčních postupů.
Všeobecné informace o oboru Stavebnictví
7842M01 – Technické lyceumStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní30
Žáci:

Získají vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k terciárnímu studiu technických oborů.
Studiem získá vhled do problematiky technických oborů i konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu.
Během středoškolského studia Technického lycea si osvojí nejen teoretické poznatky, ale naučí se analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti a uplatňovat je při řešení pracovních metod a postupů.
Odborné vyučovací předměty jsou koncipovány tak, že podporují logické uvažování a představivost a rozvíjejí technické myšlení absolventů.

Absolventi:

Jsou připraveni ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách zejména technického směru (všechny obory na technických a ekonomických fakultách vysokých škol, studium matematiky, fyziky, chemie, výpočetní techniky apod.).
Všeobecné informace o oboru Technické lyceum
2345L01 – Mechanik seřizovač
Mechatronik
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní15
Žáci:
Se naučí číst technické výkresy, volit technologické a pracovní postupy, a to zejména strojního obrábění.
V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů, v laboratořích se naučí měřit měřidly a měřicími přístroji délkové rozměry a další technické veličiny.
Osvojí si základy teorie obrábění a získá předpoklady pro to, aby v praxi zvládl seřizování a obsluhu obráběcích a tvářecích strojů s CNC řízením a sestavování programů pro číslicově řízené stroje.
Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Zvláť se věnují odborným předmětům jako je elektrotechnika, pneumatika, automatizace. Nutným předpokladem úspěšného absolvování oboru je samostatná práce s výpočetní technikou.
Všeobecné informace o oboru Mechanik seřizovač
2345L01 – Mechanik seřizovač
Mechanik seřizovač pro CNC stroje
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní15
Žáci:
Se naučí číst technické výkresy, volit technologické a pracovní postupy, a to zejména strojního obrábění.
V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů, v laboratořích se naučí měřit měřidly a měřicími přístroji délkové rozměry a další technické veličiny.
Osvojí si základy teorie obrábění a získá předpoklady pro to, aby v praxi zvládl seřizování a obsluhu obráběcích a tvářecích strojů s CNC řízením a sestavování programů pro číslicově řízené stroje.
Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností vynaložené náklady, možné výnosy a zisk a vlivy svých rozhodnutí na životní prostředí.
Všeobecné informace o oboru Mechanik seřizovač
2351H01 – Strojní mechanik
Zámečník
Střední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní24
Žáci:
Naučí se ručně nebo strojně zhotovovat součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení a lepení, obsluhu mechanizovaného nářadí, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, obsluhovat je, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je.
S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole strojů, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod.
Součástí výuky je složení zkoušky ze svařování před komisařem v rozsahu základního kurzu.
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
2356H01 – Obráběč kovůStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní24
Žáci:
Naučí se nastavovat, obsluhovat a udržovat základní druhy obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, číslicově řízené stroje - CNC obráběcí stroje apod.), kontrolovat a měřit přesnost opracování obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů.
Všeobecné informace o oboru Obráběč kovů

Fotogalerie

Hlavní budovaUčebna PC s CAD programyUčebna praxeDílnyCNCMultimediální učebnaUčebnaUčebna PCDílnyBurza školZámekZámek

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.