Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola elektrotechnická a gymnázium V Úžlabině

info (zavináč) uzlabina.cz
274 016 225 Zástupkyně ředitelky
274 016 220 Sekretariát
274 016 211 Studijní oddělení

Sídlo školy

V Úžlabině 320
Praha 10, 10000
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PhDr. Romana Bukovská
Zřizovatel:
MHMP

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

23.–25. listopadu 2023
Schola Pragensis
23.–25. listopadu 2023
Schola Pragensis 2023, Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 - Nusle
2. prosince 2023 09:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
11. ledna 2024 15:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
31. ledna 2024 15:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

SPŠE V Úžlabině je fakultní školou Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a fakultní školou Fakulty biomedicínské ČVUT v Praze.

V rámci programu CISCO Networking Academy nabízíme žákům možnost získat během studia certifikát CISCO IT Essentials, prokazující znalosti a dovednosti z oblasti hardwaru, operačních systémů, diagnostiky a řešení problémů s počítači a počítačovými periferiemi, a dále možnost získat certifikáty v rámci programu CCNA Exploration, orientovaného na návrh, budování a správu počítačových sítí.

ECDL - European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je libovolná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti (ECDL Sylabus).

Naše škola patří mezi osm středních škol v ČR, která disponuje prestižní akreditací v rámci programu ECDL Advanced, který testuje profesionální znalosti a dovednosti.

Úspěšní absolventi ECDL testů získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. Testování ECDL probíhá v naší certifikované učebně a studenti mají možnost získat certifikát za bezkonkurenčních cenových podmínek.

Microsoft IT Academy pomáhá žákům rozvíjet znalosti a dovednosti zejména v oblasti technologií společnosti Microsoft. Nejúspěšnější žáci mohou v rámci studia získat certifikace MOS (Microsoft Office Specialist) a MTA (Microsoft Technology Associate). V rámci tohoto programu mají žáci i škola přístup k nejnovějšímu softwaru firmy Microsoft. Součástí akademie je i program Azure Dev Tools for Teaching – program, díky němuž mají studenti možnost získat plné verze operačních systémů či nástrojů pro vývoj vlastních aplikací.

Každý žák má k dispozici až 5 licencí kancelářského balíku Microsoft 365. Balík zahrnuje například programy Word, Excel, Powerpoint, Teams, OneNote, Access, Publisher, OneDrive, Outlook.

Vlastní kuchyně a jídelna, výběr ze dvou jídel, automaty na teplé a studenté nápoje, bagety a cukrovinky.

Domov mládeže nemáme, ubytování zprostředkováváme.
http://www.uzlabina.cz/ubytovani

Přes 30 odborných učeben vybavených počítačovou, měřicí nebo audiovizuální technikou, třema interaktivními tabulemi. Tři multimediální učebny, z toho dvě s počítači pro celou třídu. Odborná učebna pro fyziku a chemii. Odborné učebny pro praktické vyučování. Moderní učebny pro výuku programování. Počítačová učebna pro výuku cizích jazyků. Velký sportovní areál s různými sportovišti včetně hřiště na kopanou, velká posilovna, lezecká stěna. Dále knihovna s počítači s přístupem na internet. Šatnové skříňky, WI-FI, přístup k síti internet je zdarma. Školní klub.

Certifikáty:
a) ECDL testování probíhá v naší certifikované učebně a žáci školy mají možnost získat certifikát za bezkonkurenčních cenových podmínek
b) CISCO IT Essentials, kterým držitel prokazuje dosažení znalostí z hardwaru, softwaru a komunikačních dovedností
c) CISCO CCNA certifikáty orientované na návrh, budování a správu počítačových sítí
d) Certifikace MOS (Microsoft Office Specialist) a certifikace MTA (Microsoft Technology Associate)
e) V rámci licence Microsoft 365 možnost bezplatně používat na domácích počítačích některé programy firmy Microsoft.
f) Absolventi školy obdrží tzv. Europass

Pro žáky 8. a 9. tříd pražských základních škol každoročně připravujeme soutěž se zajímavými cenami. Podrobnější informace budou včas vyvěšeny na www.uzlabina.cz

Školu navštěvuje celkem 505 studentů a z toho je 94 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Elektrotechnika (Aplikovaná elektronika)
26-41-M/01
2024–254 roky60ČJ, MAnoNe
denní0/0Školné: ne
Obor Elektrotechnika zajišťuje žákům po absolvování studia způsobilost pracovníka s ukončeným odborným elektrotechnickým vzděláním ve smyslu zákona 250/2021 Sb. a nařízení vlády č.194/2022 Sb.

Výuka elektrotechnických předmětů je zaměřena na získání základních teoretických i praktických znalostí o typech a použití elektronických součástek a dále o principech elektronických zařízení. Součástí výuky je i výklad měřicích metod a použití moderních měřicích přístrojů (paměťový osciloskop, logický analyzátor aj.). Na teoretické poznatky bezprostředně navazují praktická cvičení, kde si žáci vyzkoušejí i profesionální prostředky pro automatizované měření.

Od třetího ročníku si žáci volí specializaci:

Řídicí systémy
Žáci programují vybrané typy řídicích mikroprocesorů a navrhují jejich praktické využití. Řeší praktické úlohy z oblasti řízení a regulace na simulačních programech i v reálných aplikacích. Využívají datové sítě pro ovládání zařízení na dálku. Programují modely soustav řízených řídicími automaty.

Inteligentní budovy
Žáci se seznámí s metodami správy a komplexního řízení budov z oblasti průmyslu i občanské vybavenosti. Získají potřebné znalosti o technických a humánních systémech. Navrhují, programují a diagnostikují inteligentní elektroinstalace budov na výukových panelech podle firemních a mezinárodních standardů.
Gymnázium (Gymnázium)
79-41-K/41
2024–254 roky30ČJ, MNeNe
denní0/0Školné: ne
Do 1. ročníku čtyřletého denního studia budeme přijímat 30 žáků. Studium je určeno pro uchazeče z devátých tříd základní školy nebo studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, chlapce i dívky.

Otevřením třídy gymnázia chceme propojovat svět všeobecného vzdělání se světem digitálních technologií a polytechniky a obohacovat studium o nové poznatky a dovednosti z oborů, jako jsou robotika a programování. Naši strategii jsme promítli do učebního plánu oboru a do profilu absolventa.

Vzdělávací obor Gymnázium vybaví žáka takovými kompetencemi, které se stanou základem pro jeho profesní i občanský život, připraví ho ke studiu na vysokých školách všech typů v České republice i v zahraničí a povedou ho k vědomí nutnosti celoživotního vzdělávání.

Studijní program odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro gymnázia. Studenti získají široké znalosti a dovednosti v humanitních a přírodovědných disciplínách. Studují dva cizí jazyky, anglický a německý. Od 3. ročníku si studenti volí jeden předmět technického zaměření, robotiku, nebo programování. Od 4. ročníku si studenti volí dva předměty, pomocí kterých se budou zdokonalovat v oborech, které je zajímají nebo budou předmětem jejich vysokoškolského studia.

Na konci druhého ročníku si žáci volí pro 3. a 4. ročník jeden z následujících předmětů technického zaměření:

Robotika
Žák získá znalosti a základní zkušenosti z oblasti aplikované kybernetiky s důrazem na jejich praktické využití v oblasti robotiky. Seznámí se s různými druhy snímačů základních veličin, pohonných jednotek a dalších akčních prvků roboty a s různými typy komunikačních sběrnic. Dále si osvojí programování jednoduchých řídicích aplikací s využitím mikrokontrolérů (jako je např. Arduino nebo ESP32) či počítače. Samozřejmostí je i využití principů IoT a tvorba vizualizací.

Programování
Žák rozumí obecným principům programování, které mu umožní se rychle zorientovat v libovolném programovacím jazyce. Je schopen algoritmického myšlení i praktické realizace v programovacím jazyce dle jeho volby. Volitelný předmět dává stabilní základ pro rozšiřující studium na vysoké škole. Dovednosti z výuky lze využít jak pro tvorbu jednoduchých komerčních aplikací, tak jako podporu pro studium či výzkumnou činnost, např. pro získání experimentálního důkazu, zpracování dat či vytvoření simulace.

Na konci třetího ročníku si žáci volí dva z následujících seminářů pro 4. ročník:
z matematiky, fyziky, chemie, biologie, historický, společenskovědní.
Informační technologie (Informační technologie)
18-20-M/01
2024–254 roky60ČJ, MNeNe
denní0/0Školné: ne
Ve společné části žáci získají pokročilé znalosti i dovednosti potřebné pro správu operačních systémů Windows a Linux včetně jejich serverových aplikací a orientují se v technologiích současných datových sítí. Praktická i teoretická výuka ve společné části je založena na obsahu kurzů CISCO IT Essentials a CCNA.

Profilová část studijního programu umožňuje žákům získat další specializaci v následujících oblastech:

Programování
Žáci programují konzolové, okenní i webové aplikace. Při programování využívají principy objektově orientovaného programování.

Tvorba webových aplikací
Žáci vytvářejí moderní webové aplikace. Dbají na grafickou úpravu svých webových stránek. Rozumějí základním principům fungování webu. Jsou připraveni se i po absolvování studia dále vzdělávat ve vytváření webových aplikací.

Herní grafika
Žáci získají praktické dovednosti při práci s animačním a vizualizačním programem Autodesk 3ds MAX. Při své práci využívají grafické tablety.

Kybernetická bezpečnost
Žáci ovládají bezpečnostní techniky používané pro zjišťování, sledování a reakci na incidenty ohrožující kybernetickou bezpečnost výpočetních systémů a počítačových sítí. Během studia se také podrobně seznámí s počítačovými útoky, obrannými technikami a dalšími oblastmi z oblasti kybernetické bezpečnosti, jako jsou techniky šifrování, bezpečnostní nebo forenzní analýza.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.