Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Podmínky poskytování služeb serveru Stredniskoly.cz

 1. Fyzická osoba Vojtěch Janda, se sídlem Nová Ves 222, okres Liberec, IČO 72658681 (dále „Poskytovatel“), zajistí na základě objednávky zákazníka (dále „Uživatel“) provoz internetové prezentace školy v katalogu středních škol na adrese www.stredniskoly.cz (dále „Prezentace“).
 2. Provozem Prezentace se rozumí služba umístění uživatelsky editovatelných dat přístupných přes protokol HTTP a/nebo HTTPS.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo krátkodobého přerušení provozu Prezentace např. z důvodu havárie, údržby, oprav nebo výměny těch částí systémů, které přímo ovlivňují poskytování služeb podle bodu II.
 4. Poskytovatel neodpovídá za vzniklou škodu (nemajetkovou újmu) a nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb specifikovaných v bodu II. v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.), poruchy na zařízení třetích stran (zejména dlouhodobější výpadek dodávky elektřiny, telekomunikační spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Poskytovatele.
 5. Poskytovatel se zavazuje informovat zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb podle bodu II., pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Jsou–li tyto skutečnosti známy předem, Poskytovatel se zavazuje o nich dohodnutým způsobem informovat bez zbytečných prodlev. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu správy systému, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou služby poskytovány.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo používat kontaktní údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou služby zákazníkem následujícím způsobem: použití pro marketing v rámci služeb, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům, použití pro personifikaci služby, zejména zasílání novinek a to pouze po dobu užívání služby.
 7. V nutných případech může Poskytovatel zasahovat do zákaznických dat. Zejména v případě zadání chybných dat do zákaznického účtu (např. znemožňující řádné využívání služby) nebo na žádost uživatele.
 8. Dohodnutou částku za provoz Prezentace bude Poskytovatel fakturovat ročně (nebo dle dohody při objednávce) dle aktuálního ceníku, předem, se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury. Zákazník se zavazuje provádět platby řádně a včas nejpozději k datu splatnosti faktury. Platbou faktury se rozumí připsání platby ve prospěch účtu Poskytovatele. První platbu za provoz uživatelského účtu provede zákazník na základě faktury, která mu bude zaslána oproti objednávce.
 9. V případě neuhrazení poplatku ve lhůtě splatnosti faktury za provoz Prezentace může být provoz Prezentace ze strany Poskytovatele kdykoli bez náhrady přerušen.
 10. Službu lze vypovědět kdykoliv, výhradně písemnou formou. Uhrazené poplatky, v případě výpovědi ze strany Uživatele, není možno refundovat.
 11. Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat Uživatele o změnách poskytovaní služeb formou emailové zprávy. Tato bude zaslána na emailovou adresu, uvedenou Uživatelem v nastavení svého účtu.
 12. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Aktuální ceny za provoz Prezentace jsou uvedeny na adrese https://www.stredniskoly.cz/prezentace-skoly/

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 5. ledna 2023.

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.