Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Strojník 23-65-H/01 (2365H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolventi jsou připraveni především řídit, seřizovat, obsluhovat a ošetřovat stroje a strojní zařízení, provádět jejich běžnou údržbu a drobné opravy. S těmito kompetencemi souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se např. při kontrole jakosti surovin a výrobků, při vedení záznamů o provozu strojů a zařízení apod.

Stroje a strojní zařízení se ovšem vyskytují v mnoha odvětvích hospodářství; např. v energetických výrobnách, v těžebním průmyslu, v úpravnách surovin, úpravnách vody a čistírnách odpadních vod; používají se při zemních pracích, terénních úpravách, stavbách budov a komunikací, při průmyslové výrobě nejrůznějších polotovarů a výrobků apod. Mají velmi rozdílný charakter, mohou mít podobu jak jednotlivých strojů, tak např. výrobních linek či celých technologických komplexů a také mají různý stupeň automatizace.

Absolventi se mohou uplatňovat při výkonu povolání strojník na jeho různých typových pozicích, kterými mohou být např.: obsluha energetických zařízení v elektrárnách, obsluha energetických zařízení v teplárnách, obsluha strojů a zařízení na povrchu dolu, strojník těžních strojů, řidič (důlního) velkostroje, strojník úpraven vod, strojník čistíren odpadních vod, strojník čerpacích a přečerpávacích stanic, obsluha zařízení kafilérie, obsluha stavebních strojů, obsluha dřevařských strojů a zařízení, výrobce dřevařských polotovarů, obsluha zařízení na výrobu skleněných vláken, obsluha zařízení na výrobu stavebních hmot a další.

Pro uplatnění absolventů v některých z uvedených typových pozic je nezbytné získání specifických oprávnění (např. k řízení konkrétního druhu stavebního stroje). V omezené míře mohou takováto oprávnění získávat žáci již v průběhu přípravy, další oprávnění pak mohou získat po vykonání příslušné zkoušky až po ukončení přípravy; v každém případě však budou využívat dovedností, které si osvojili v oboru vzdělání a navazovat na ně.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (3)


Další obory „Strojník“ včetně neaktuálních

Strojník 23-65-H/020 (2365H020)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.